Category Archives: Geen categorie

ሀምስተደ  ተወሰኽቲ መንበሪ ዘለዎም ስደተኛታት ክትቅበል ኢያ

  ኩነታት ናይ ዓለም ( ብፍላይ ድማ ኣብ ኣፍሪቃ ከምኡ ውን ኣብ ከባቢ ሶርያ ፡ዒራቕ ን ኣፍጋኒስታን  ንደቂ ሰብ ኣዝዩ ኣሸጋሪ ቦታ ኮይኑ ኢዩ ዘሎ። ብዙሓት ድማ ካብኡ ናብ ኤሮፓ ክሃድሙ ይፍትኑ። ኣብ ነዘርላንድ ውን እቲ መቀበሊ ስደተኛታት መሊኡ ኢዩ። እቲ ቦታ ስለ ዝመልኤ ኣብኡ ድማ ክጸንሑ ሰለዘይፍቀድ በቲ ተመደበ ኮታ  ናብቲ ሕብረተሰብ ናይ ነዘርላንድ ፋሕ ኢሎም።
  ሀምስተደ ካብ 15 ክሳብ 20 ዝኾኑ ሓደሽቲ ክትቅበል  ኢያ። ኣማሓዳሪት ኣስትሪድ ኒንሃውስ(Astrid Nienhuis) ከምዝበለቶ እዚ ሞሮላዊ ግደታና ኢዩ። ምምሕዳር ድማ ነዞም ሓደሽቲ ነበርቲ ገዛ ኣብ ምድላይ ይርከብ። እዚ ቀሊል ኣይኮነን መኽንያቱ ምምሕዳር እኹል ቦታ የብሉን። ኣብዚ ዝኾነ ሓሳብ ወይ ርኢቶ  ዘለዎ ንምቅባል ድልዋት ኢና ስለዚ ኢዩ ድማ ምምሕዳር ብኦንላየን ንዕለት 2 ታሕሳስ ካብ ሰዓት 7፡30 ድ.ቅ ክሳብ 21፡00 ድ.ቀ  መደብ ምስ ተቀመጥቲ ሀምስተደ ኣዳሊና።ዝኾነ ሰብ በዚ ዝስዕብ ወብሳይት ክምዝገብ ይኽእል ኢዩ።a www.wijmakenheemstede.nl/statushouders. ምምሕዳር ኣብዚ ግዜ’ዚ ብቅልጡፍ ክጥቀመሎም ዝኽእ ቦታታት ኣብ ምድላይ ኢዩ ዝርከብ ማለት ብዘይ ምትዕርራይ ካብ 15 ክሳብ 20 ሰባት ክሕዝ ዝኽእል ቦታ ማለት ኢዩ።
ተስፋ ንገብር ድማ ብዙሕ ሰብ እዚ ዕድላት እዚ ክጥቀመሉ።

ዝርርብ ምስ ኣማሓዳሪ/ት

  ኣብ መጀመርታ ናይ ቤት-ጽሕፈት ስራሕ ግዜይ  ኣብ ምምሕዳር ቤት-ጽሕፈት ናይ ዝርርብ ሰዓታት ነይሩ። ይኹን ደኣ እንበር ኣነ ውን ናብቶም ነበርቲ ባዕለይ ከይደ  ከዛራርቦም ደሊየ ኣለኹ።ብኸምኡ መኽንያት ድማ እቲ ኣብ ቤት-ጽሕፈት ዝግበር ዝነበረ ደው ኣቢልናዮ። መኽንያቱ  እዚ ተረቢሽና ዝብል ጥርዓን  መዘራረቢ ኣርእስቲ ኮይኑ ኣሎ። እቲ ናይ ጥርዓን ቆጸራታት ኣብ  ሓደ ግዜ  እንዳኾነ  ምምሕዳርን መሻርኽቶምን ሓደ ፍታሕ ንኸምጽኡ  ይሓስቡ ኣለው። ኣነ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ምስ ነበርቲን ትካላትን  ብዙሓት ቦታታት ምብጻሕን ዝርርብን ገይረ ነይረ።ካብ መእተዊ ሕዳር ጀሚሩ ሓዲሽ ርክብ ምስ ኣማሓድሪ/ት ኣሎ።
ክልተ ግዜ ኣብ ወርሒ,ሓደ ግዜ ብግዜ ቀትሪ  ከምኡ ውን ሓደ ግዜ ብግዜ ናይ ምሸት ኢዩ። ብኸምዚ መልክዕ ድማ ምስ ነበርቲ  ሓጺር ዝርርብ ኣብ ምምሕዳር ክግበር መደብ ኣሎ። ዝኾነ ናይ ጎሮባብቲ ጸገም እንተሊዩ፡ዝኾነ ምኽሪ ወይ ሕሳብ ፡ኣብ ምምሕዳርካ ዝኾነ ሽግር እንተሊዩ? ሓብሩና ወይ ርኸብና። ብርግጽ ድማ በተን ዝተፈላለያ መድያታት/ቻነላት ገርኩም ምስ ምምሕዳር ክትራኸቡ ትኽእሉ ኢኹም።ምስቶም ናይ ዓቃቢ ሕጊ  ድማ ቆጽራ ብዛዕባ እቲ ኣርእስቲ ኣብቲ ናይ ኣኼቦኦም ግዜ ግበር። ነገራት ኣብ ይግባይ  ወይ መስርሕ ዘሎ ክሳብ በቶም ፈጸምቲ ሕጊ ናይ ምምሕዳር ክሳብ ውሳኑ ዝውስኑ መዘራረቢ ኣርእስቲ ኣይከውንን ኢዩ። ኣብዚ ናይ ኣመሓዳሪ ዝርርብ ክዕድመኩም ይደሊ ኣብዚ ድማ ናትኩም ሕሳባት ክሰምዕ ይደሊ።
  በዚ ገርኩም ድማ ቆጽራ ክትገብሩ ትኽእሉ bestuurssecretariaat@heemstede.nl of telefoon 023 – 548 58 51.
  ብድሓን ምጹ ቡን ደልው ኣሎ! ኣብዚ ቦታ እዚ ንዓይ ውን ክትዕድሙኒ ይከኣል ኢዩ። ኣነ ክመጽእ ይደሊ ኢየ።
ዘኽብረኩም,
Astrid Nienhuis,ኣማሓድሪት ሀምስተደ

ፍሉይ ዝኾነ ሽልማት 2021 ንናይ ቮለንታሪ ወይ ብድልየቶም ዝሰርሑ

 ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓመት ኣብ ሀምስተደ ንናይ ቨለንታሪ ወይ ብናጻ ዝሕግዙ ሰባት ሽልማት ይህብ ኢዩ።እዚ ማለት ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ዘለው ማለት ኢዩ። እዚ ማለት ዋላ ውን ብጉጅለ ዘለው ክኸውን ይኽእል ኢዩ።ምምሕዳር ሀምስተደ ብኸምዚ መንገዲ ንሰባት ቨለንታሪ ወይ ብናጻ ክሰርሑ ንዝደሊዩ ከተባብዕ ኢዩ ዝፍትን።እዚ ብዝተፈላለየ መንገድታት ክኸውን ይኽእል ኢዩ ንኣብነት ኣብ ወብሳይት WIJ Heemstede  (www.wijheemstede.nl)  ከድካ እቲ ዘሎ ተኽእሎታት ክትርኢ ትኽእል ኢኻ።
ብመኽንያት ኮሮና ናይ ቨለንታሪ ወይ ናይ ነጻ ዝራሕ ከምኡ ውን ምሕደርኡ ክብድ ዝበለ ኮይኑ ኢዩ። ነቲ ብመንግስቲ ዝወጸ ዝቀያየር ናይ ኮሮና ሕግታት ክኽተልዎ ስለዘልዎም።ኣብዚ ብዘሕ ክተዓረረ ዘለዎ ወይ ድማ ነቲ ቨለንታሪ ስራሕ ብዙሕ ተዓጻጻፊነት ክህልዎ ኣለዎ። ስለዚ ኢዩ ድማ ኣብ 2021 ነቶም ነቲ” ምሕደራ ዘመዓራረዩ” ክኸውን ዝገበሩ ሽልማት ዝወሃብ ዘሎ።
ኣብዚ ክሳብ 15 ግንቦት ከተመልክት ትኽእል ኢኻ።ንዓኻ ኣብዚ ክትሳተፍ ዘተባብዕካ ነገር ኣብዚ ብሓጺር ኣቅርብ  (jvanduin@wijheemstede.nl). ኣብ ዕለት 27 ሕዳር ድማ እቲ ሽልማት ክወሃብ ኢዩ። ክሳብ ሕጂ ርግጸኛታት ኣይኮናን እዚ ንኹሎም ቨለንታርስ   ኣብቲ ናይ ፓርቲ  ምሸት ዲዩ ክካየድ ከም ቀደሙ ወይስ ኣይኮነን። እዚ ኣብ ናይ ኮሮና ክብደት/ለብዒ ኢዩ ዝምርኮስ።

ሲንተር ክላስ ይመጽእ ኣሎ!

ዕለት 13 ሕዳር ሲንተር ክላስን ተሓባበርቱን ክመጹ ኢዮም። ሰዓት 11፡30 ብጃልባ ገይሩ ኣብ Herfstlaan ጥቃ Molentje ክበጽሕ ኢዩ።ሲንተር ክላስ መምሪሒታት ኮሮና ኣብ ነዘርላድ ተኸቲሉ ክኸይድ ኢዩ።ናይ ኢድ ሰላምታን ከምኡ ውን ስእልታት ምስ ሲንተር ክላስ ምስኣል የሎን።ሲንተር ክላስ ንቆልዑ ብቦክስ(boks) ወይ ኢድካ ብምጭባጥ ሰላምታ ክገብር ኢዩ። ቆልዑ እቲ ዘዳለውዎ ስእልታት ክህብዎ ኢዮም። ኣብኡ ድማ ናይ ምዝንጋዕ መደብ ብናይ ሳዕሳዒት ጉጅለ ካብ ባለት ከምኡ ውን Dansstudio Jolein, muziek van Harmonie St Michaël ከምኡውን ናይ ቆልዑ ምርኢት Kidz-dj show ኣሎ።
  • 10.45-12.30 uur: Kidz-dj show op Herfstlaan
  • 11.00 uur: Pieten aanwezig op Herfstlaan
  • 11.30 uur: Aankomst boot bij het Molentje
  • 11.30-12.30 uur: Ontvangst Sinterklaas onder begeleiding van de Kidz-dj show
  • 12.30 uur: Start optocht over Vrijheidsdreef richting het Raadhuis onder begeleiding van harmonie St Michaël, met Sinterklaas op een duofiets.
  • 12.45 uur: Ontvangst Sinterklaas bij het Raadhuis door de burgemeester, samen liedjes zingen
  • Aansluitend: Sinterklaas loopt nog even over het plein
  • 13.15 uur: Einde van de festiviteiten

Ja Ja.  Nee Nee.  Ja  Nee.  Nee Ja.  Oh ja?  Oh nee

  እዚ ብዛዕባ ምንታይ ኢዩ?እዚ ብዛዕባ ናይ ስቲከር(stickers)።ኣብ ፖስታ ኦፊስ ናትኩም ዘሎ ኢዩ። ናይ መወዓውዒ (reclamefolders)፡gratis huis-aan-huisblade /ጋዜጣ ክመጸካ ትደሊ ዲኻ? ምናልባት ውን  እታ ሓንቲ ትደሊያ እታ ሓንቲ ዘይትደሊያ ዲኻ? ወይ ድማ እታን ካልእ ትደሊየን እታ ሓንቲ ግን ዘይትደሊያ ዲኻ? እዚ huis-aan-huisblade ምናልባት ውን ከይተነበ  ናብ ናይ ጎሓፍ መኣከቢ ይድርበ ዲዩ? እዚ ክሳራ ናይ ወረቓቕቲ ኢዩ።  ብገምጋም ነፍሲ ወከፍ ገዛ ክሳብ 32  ኪሎ  ዝኸውን ኣድራሻ ዘይብሉ ወረቓቕቲ ኣብ ኣፍደገ ገዝኦም ይቅበሉ።ምምሕዳር ድማ ብዛዕባ እዚ ገለ ነገር ክገብር ደሊዩ ኣሎ።
  ካብ ዕለት 1 ጥሪ 2022  ክትመርዥጽ ትኽእል                                                                                                        Geensticker   ናይ መወዓዊዒ ስቲከር ኣይደሊይን huis-aan-huisbladen  ግን ይደሊ ክትብል ትኽእል
ja/Ja-sticker:መወዓዊዒ ከምኡ ውን huis-aan-huisbladen
  Nee/Nee-sticker: መወዓዊዒ ከምኡ ውን huis-aan-huisbladen ኣይደሊይን
ምምሕዳር ድማ ተስፋ ይገብር ኣብዚ ኣዝዩ ውሑድ Ja/ja stickers ክርኢ። ቅድሚ ዝኾነ ነገር ግን ረጊእኩሙን ህድእ ኢልኩሙን ሕሰቡ።እንተደኣ ንኹሉ ጽቡቅ ገርኩም ኣንቢብኩሞን ተረዲእኩሞን ኣብ ምምሕዳር ኣብ Plein1 ብምምጻእ ናይ ነጻ ስቲከርስ(Stickers) ክትወስዱ ይከኣል ኢዩ።

ናይ ቋንቋ ትምህርቲ (Taalsoos)

ከምቲ ኣብ ወርሒ ሓምለ ዝጸሓፍናዮ፣ እዚ ናይ ቋንቋ ትምህርቲ ሓደሸቲ ተሳተፍቲ ከም እንደጋና ክምዝግብ ምዃኑ ከነፍልጠኩም ንፈቱ። እወ እቲ ናይ  ኮሮና ሕግታት ተፈቲሑ ሰለ ዘሎ ናይ ቁጽሪ ገደብ የብሉን።ንኹሉ ሰብ ውሑስ ንምኳን ግን QR CODE ክህልወካ ጽቡቅ ኢዩ።ንሕና ግን ብጥብቂ ኣይንቀጻጸርን ኢና ባዕልካ ግን ሓለፍነት ወሲድካ ክህልወካ ኣለዎ።
ሓደ መዓልቲ መጺኻ ተሳተፍ ወይ ርኣዮ እሞ እንተ ፈቲኻዮ ኣብቲ ናይ  ግሩብ app ከነእትወካ።ኣብ Plein Blauw ኣብቲ ቀዳማይ ደብሪ ኣብ Plein 1 ኢዩ። ረቡዕ ንግሆ ካብ ሰዓት 10:15 ክሳብ 11፡30 ኢዪ።ካብ ሰዓት 10፡00 ናይ ሻሂን ቡኑን ግዜ ኢዩ።ኣብዚ ናይ ቋንቋ ክላስ እንታይ ኢና  ትገብር።እንተደኣ ናብ ዝሓለፈ ተመሊሲና ርኢና ዝተፈላለዩ ነገራት ክነርብ ወይ ክንድህስስ ንኽእል ኢና።
 ሰላም ቅነ

ኣብ Binnenweg  ነንባዕልና ክንተሓላሎ ኣለና

 
ኣብዚ ሰሙን እዚ  ኣብ  ትሕቲ  motto  ዝብል ጭርሖ  ኣብ Binnenweg ሓደ ካምፐይን ክጅምር ኢዩ። ኣብዚ ድማ ንኹሎም ሰብ መካይ ብዓቢይ ታበላታት  ወይ ባነራት ብምስቃል ንበጻሕቲ ክጥንቐቑሎም ከምዘሎዎም ክግበር ኢዩ።
 ኣብዚ ናይ ዕዳጋ ወይ ናይ ደዃኹን ቦታ  ሰብ መካይን፣ሰብ ሳይክልን ከምኡ ውን ኣጋር  ብሓባር ነቲ ጽርግያ ክጥቀምሉ ኢዮም። እዚ ማለት ድማ ነቶም ትሑት ናይ ጽርግያ ምጥቃም ተኽእሎ ዘለዎም ከም ሰብ ሳይክል፡ኣጋር ወይ ድማ ስንኩላት ክንጥንቀቀሎም ኣለና።
እዚ Binnenweg ናይ ዕዳጋን ናይ መንበሪ ቦታን ሰለዝኾነ እቶም ኣብዚ ዕዳጋ ዝገብሩን እቶም ኣብዚ ዝነብሩን ብውሑስ መንገዲ ክንቀሳቀሱ ኣለዎም። ኣብዚ ድማ እቲ ብየማን ዘሎ ኩሉ ግዜ ቀዳምነት ኣለዎ ዋላ ውን ሳይክል ከምኡ።
ኣብዚ ክንፈልጦ ዘለና Binnenweg  ናይ ኩሉ ሰብ ምዃኑ ክንርዳእ ይግባእ።ሰለዚ ኣብዚ ብናህሪ ኣይትዘውሩ ነቶም ኣዝዮም ተጠቃዕቲ ተጠቀምቲ ጽርግያ ድማ ቦታ ሃብዎም።

ምፍናው ገለ ኣባላት ፕላትፎርም

 ናይ መወዳእታ ግዜ ርክብና  እዚ ፕላት ፎርም(Welkom  Heemstede,Platform for integration) ንኣርባዕተ ኣባላቱ ኣፋንዩ።
Ellen Bannink,Ingrid van de Kasteele, Liesbeth Mulder en Pim van Wonderen ኣብ ፕላትፎርም  ሀምስተደ ዝገብሩዎ ዝነበሩ ኣበርክቶ ብዝተፈላለየ መኽንያት ከቓርጽዎ ወሲኖም።
ኢለን ነዚ ወብሳይት ንምምዕባል  ኣብ ዝሓለፈ 6 ዓመታት ብዙሕ ግዜኣን ሓይላን ኣጥፊኣ ኢያ። ብተወሳኪ ድማ ምስ ኢንግሪድ ብምዃን ኣብዚ ናይ ተሳታፍነት መስርሕ ዓቢን ኣገዳሲን ታራ ተጻዊታ ኢያ። ብተወሳኪ ድማ ኣብ ኩሉ ዝግበር ንጥፈታት ናይ ፕላትፎርም ብሕጉስ መንፈስ ኢያ ትሳተፍ ነይራ።
 እዛ ናይ መወታእታ ንኢንግሪድ ውን ትምልከታ ኢያ መኽንያቱ ንሳ ንጥፈታት ናይዚ ፕላትፎርም ንምዕባይ ብግቡእ ተተባብዕ ነይራ ኢያ።ንሳ ንብዝሓት ካብዞም መንበሪ ፍቓድ ዘለዎም ሰባት ብኣካል ውን ትፈልጦምን ከም ናይ ቛንቋ ተሓጋጋዚት ኮይና ትሕግዞም ነይራ ኢያ። ንሳ ብዛዕባ እዚ ውን መጽሓፍ ጺሒፋ ኣላ።በቲ ሓደ ሸንኽ ውን ኢንግሪድ ኣብዚ ናይ ተሳታፍንነት መስርሕ  ዓቢን ኣገዳሲን ታራ ተጻዊታ ኢያ።
ሊሰበት 3 ዓመት ጥራይ ኢያ ገይራ ኣባል ናይዚ ፕላትፎርም ካብ ትኸውን እንተኾነ ግን ዓቢ ስም ገዲፋ ኢያ። ንሳ ብድሕሪ ናይ Taalsoos ኣብ plein 1 ብምኳን  ምስ በዓል ኢለንን ኢንግርድን ብሓበር ዓቢ ታራ ተጻዊታ ኢያ።ንሳ ኩሉ ግዜ ተወሳኺ ስራሕ ንምስራሕ ድልውቲ ኢያ ንኣብነት ናይ ኣኬባ ሰዓታት ምሓዝ ከምኡ ውን ተልእኾን ራኢን ናይ ፕላትፎርም ምምዕባል።
 ኣብ መወዳእታ ድማ ፒም ሰራሕተኛ ናይ ምምሕዳር ኮይኑ፣ግን ከኣ  ከም ተቀማጢ ሀምስተደ ኣባላ ናይዛ ፕላትፎርም ምዃን ኣገዳሲ ምዃኑ ተረዲኡ።ብተወሳኺ ድማ ፒም ኣብዚ ሀምስተደ ፍሉጥ ናይ ሳይክል ትምህርቲ ንሓደሽቲ መንበሪ ፍቓድ ዘለዎም ሰባት ዝህብ ኢዩ።እዚ ብኣካል ዝግበር ኣበርክቶ ኮይኑ ኣዝዩ ኣገዳሲ ኢዩ።
ኢለን፡ኢንግሪድ፡ሊስበት ከምኡ ውን ፒም ናይ ገዛእ ርእሶም መኽንያት ኣለዎም ካብዚ ወብሳይት ምውጽኦም ግን ድማ ምስ ሓደሽቲ መንበሪ ፍቓድ ዘለዎም ሰባት ርክብ ወይ ክነጥፉ ይደልዩ ኢዮም ኣብ ሀምስተደ እንተዘይኮይኑ ድማ ኣብ ፎርሽኾተን(Voorschoten) ከም ሊሰበት ዝኣመሰላ።ንኹሉ ዝገብርኩሞ ንኣርባዕተኹም ብጣዕሚ። ኣብ መጻኢኩም ጽቡቅ ዕደል ንምነየልኩም!
እዚ ብላትፎርም ከ? እዚ ብላትፎርም ኣብ WIJ Heemstede ቦታ ክረክብ ኢዩ።ተስፋ ንገብር ድማ ኣብዚ  ብዝበለጸ ነዞም ሓድሽቲ መንበሪ ፍቓድ ዝሓዙ ሰባት ልኽዕ ኣብ ገዝኦም ከምዘለው ክስምዖም ክንገብር።

መዓልቲ ቅርሲ

 ዕለት 11 ን 12  መስከረም መዓልቲ ቅርሲ ዝከየደሉ መዓልቲ ኢዩ። ኣብ ሀምስተደን ሃርለምን ዝተፈላለየ  ናይ ቅርስታት  ቦታታት ዝብጹሑ ኣለው። ካብዚኦም ቡዙሓት ተኸፊቶም ክውዕሉ ኢዮም እቶም ካልኦት ዕጽዋት ኢዮም።
 ንኣብነት ኣብ ሀምስተደ፥Het Bakkershuisje, Berkenrode, Hartekamp, De vermaning, Huis te Manpad።
ኣብዚ ድማ ድሰ ዘብል ናይ ሳይክል ቅድድም ብታሪኻዊ ማሕበር ሀምስተደን – በነብሩክ ክካየድ ኢዩ።ኣብዚ ናይ ግድን ኣይኮንካን ብምልኡ ውድድር ክትሳተፍ።ኣብዚ ናብቲ ቅድምሕጂ በጽሕካዮ ዘይትፈልጥ ጥራይ ክትኸይድ ትኽእል ኢኻ።እቲ መንገዲ ወይ መስመር ኣብዚ ታሕቲ ዘሎ ሊንክ ብምጥዋቅ ክትረኽቦ ትኽእል ኢኻ።

መዓልቲ ሓበሬታ ብ Wij Heemstede

 ሓዱሽ ወቅቲ ናይ Wij Heemstede ረቡዕ 12 መስከርም  ክጅምር ኢዩ።እቲ ወቅቲ እቲ ብናይ ሓበሬታ መዓልቲ ኢዩ ክጅምር።ኣብዚ መዓልቲ’ዚ ድማ ናይ ‘ዕዳጋ ኮርስ ወይ ትምህርቲ’ ኣሎ።  ኣብዚ ድማ ናይቲ ንጥፈታት  ሓበሬታ ዝሓዘ ባንኮታት ናይ Wij Heemstede ኣሎ ።እቶም መምሃራን ናይቲ ኮርስስ ኣብዚ መዓልቲ እዚ ነቲ ዘሎ ሕቶታት ክምልሱ ቅሩባት ኢዮም።ኣብዚ ንመእሰያት፡ ንዓበይቲ ከምኡ ድማ ናይ ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርቲ ዝኸውን ትምህርቲ ኣሎ።ከምኡ ውን እሽተይ ምርኢት ካብ ስርሓት ናይ ዓሚ ተመሃሮ ኣሎ። ትሕዝቶ እቲ ኮርሳት ንምልላይ ውን ሓጸርቲ ወርክሾባት ኣሎ ።ናይዚ ሓዱሽ ወቅቲ ሓጺር ሓበሬታ ድማ ኣብዚ መዓልቲ ይቀርብ።ንዝያዳ ሓበሬታ ኣብ Wij Heemstede.nl ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም።ካብ ሰዓት 14.00 ክሳብ 17.00 ኣብ  De Luifel aan de Herenweg 96 ብድሓን ምጹ።