Category Archives: መዝገብ.

ጉዕዞ ጫካ ኽሩነንዳል( Groenendaal

እዚ ጉዕዞ ጫካ ኽሩነንዳል(Groenendaal) ኣዝዩ ጽቡቅ ዝኾነ ወብሳይት ኣለዎ። ኣብዚ ወብሳይት ድማ  ኩሎም ኣገደስቲ ዝኾኑ ሓበሬታታት ብዛዕባ እዚ ጭካ  ኣለው። እንተደኣ ነቲ ወብሳይት ከፊትካዮ ብሸነኽ የማን  ሓደ ጥብቆ ወይ ሊንክ ኣሎ። ኣብዚ ድማ ” De Boskrant”  ዝብል ኮይኑ ኣብኡ ድማ ኣዝዩ ደሰ ዘብል ዛንታ ኣሎ።
ኣብዚ ታሕቲ ዘሎ ሊንክ ወይ ጥብቆ ርኤይዎ ክትግረሙ ኢኹም።

https://www.wandelbosgroenendaal.nl

 
ስእሊ፡ Vrienden Wandelbos Groenendaal

ፈይስቡክ(facebook) ካብ ሀምስተደ(Heemstede)፡

ሓድሽ ፈይስቡክ ከምዘሎ ብኣና ብሀምስተደ መልእኽቲ መጽእና ኣሎ። ስም ናይቲ ፈይስቡክ ድማ ‘UIT IN HEEMSTEDE’ ኢዩ ዝብል።
 ኣብኡ ድማ እዞም ዝስዕቡ ንጥፈታት ሪቦርት ይኾኑ ንኣብነት ሳዕሳዒት፡ሙዚቃ፡ፍልም፡ንባብ፡ዕዶት፡ናይ መጽሓፍ ምቅራብ፡ሽርሽር፡ናይ ንጥፈታት መላለይ መዓልቲ፡ናይ ቆልዑ ንጥፈታት፡ናይ ክረምቲ ዕዳጋ፡ምርኢት፡ናይ ትያትር ምርኢት፡ጥንታዊ ዕዳጋ፡ናይ ኣርት ከምኡ ውን ካልኦ ብዝሕት። እዚ ፈስቡክ ናይ ኩሉ ሀምሰተዳዊን (Heemstedenaren) ኢዪ።እቲ ንጥፈታት ድማ ናይ ግድን ኣብ ሀምስተደ ዝተኻየደ ክኸውን ኣለዎ።

ጫካ ወይ ኣግራብ ናይ ሃርለመሚርሰ(Haarlemmermeerse)

 ሕጂ ክረምቲ ይመጽእ ኣሎ ሓደ ግዜ ኣብቲ ናይ ሃርለምሚርሰ(Haarlemmermeerse) ጫካ ወይ ኣግራብ ምኽእድ ጽቡቅ ኢዩ።ንሱ ኣዝዩ ዓብይ ዱር ወይ ጫካ ክትጓዓዘሉ፡ስፖርት ትገብረሉ፡ክትሕንብሰሉ ከምኡውን ንቆልዑ ዝኸውን መጻወቲ ኣለዎ።በቲ ኣግራብ ብእግርኻ ክሳብ 3 ኪሎሜተር ይበጽሕ።ኣዝዮም ዝተፈላለዩ ዓይነት ኣግራብን ቆጣቁጢን ኢኻ ትሓልፍ።
 በቲ ናይ ሓሰኻታት ወይ ሓሻራት መንገዲ ውን ክትኸይድ ትኽእል ኢኻ፡ንሱ ድማ 1,5 ኪሎሜተር ኢዩ።ኣብቲ መንገዲ ዘለው ታቤላታት ድማ ብዙሕ ብዛዕባ ኣብቲ ጫካ ዝርከቡ ሓሳኹ ይሕብር።ኣብ ጽቡቕ መዓልቲ ብዝሓት ሓሳኹ ትሪኢ።

መድረኽ ስደተኛታት ሀምስተደ ፡እንታይ ማለት ኢዩ?

   መድረኽ ስደተኛታት ሀምስተደ ኣብ ቀውዒ ናይ 2015 ኢዩ ተመስሪቱ።ኣገዳስነት ናይዚ ድማ ነቶም ናይ መንበሪ ፍቃድ ዝሓዙ እሞ ኣብ ሀምስተደ ክቅመጡ ዝመጹ  ምስቲ ኣብ ሀምስደተ ዘሎ ሕብረተስብ ብቅልጡፍ ከም ዝወሃሃድ ምግባር ኢዩ።ከምኡ ውን  ሰራሕተኛ  ናይ ስደተኛታት፡ናይ ገዛ መምሃራን፡ምምሕዳር ኣብ ከከባቢኦም ናይ ገዛእ ርእሶም  ተራን ሓላፍነትን ኣለዎም።እዚ መድረኽ እዚ ድማ ተወሳኺ ከማዕብሎም ዝኽእል ነገራት ክገብር ይፍትን።ገለ ኣብነታት ካባቶም፡
. ኣብ ጽድያ ናይ 2018 11 ሰርያውያን ደቂ ኣንስትዮ ካብ ሀምስተደን ከባቢኡም ዝተሳተፍኦ ኮርስ ተኻይድ። እተን ደቂ ኣንስትዮ ነፍሰን ምስ ሕብረተስብ ነዘርላድ ተላሊየን።እዘን ደቂ ኣንስትዮ ንሓሙሽተ ሰናብቲ ብሓንሳብ ነይረን።ንሳተን ንኹሉ ዓይነት ማሕበራዊ ቴማታት ተዛራሪበናሉ፡ከም በዓል፣ጥዕና፡ፋይናንስ/ምእላይ ቆልዑ፡ትምህርቲ/ሕብረተሰባዊ ክብርታት፡ልምድታት፡መሰላት፡ግቡኣት።እዚ ማለት ድማ ኣብዝመጽእ ዘሎ ቆውዒ ናይ 2018 ከምእንደገና ኮርስ ንደቂ ኣንስትዮ ክወሃብ ኢዩ።ድሕሪ ክረምቲ ምስ ኩሎም ናይ ገዛ መምሃራን ኮና ዝሮት ናብ ፓርክ ሜርሞንድ(park meermond) ከነዳሉ ኢና። ኣብዚ ድማ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ክሳትፍ ንዕድም። እዚ ድማ ሓደ  ዝበለጸ መንገዲ ህዝቢ ሀምስተደ ምስ ኣብዚ ምምሕዳር መንበሪ ፍቃድ ዝተውሃቦም ሰባት ለይላ ዝገብሩሉ ኢዩ።ብሰፊሑ ኣብ ወብሳይት፡ WWW.Welkomheemstede.nl  ክዝርጋሕ ኢዩ።
 . እዚ ድማ ካልእ ንጥፈታት ናይዚ መድረኽ ኢዩ። ካን ምያዝያ ጀምሩ እዚ ወብሳይት ኣብ ኣየር ኣሎ።እዚ ወብሳይት እዚ ሓበሬታ ብዛዕባ ናይ ሀምስተደ ሕብረተሰብን ንጥፈታቶምን ኣብ ሀምስተደን ከባቢኡን ዝተፈጸመ(ብነዘርላድ፡ብእንግሊሽ፡ብዕረብ ፡ብትግርኛ) ይህብ።
  እዚኦም ገለ ኣብነታት ናይዚ መድረኽ ንጥፈታት ኢዮም።ኣብ ሓምለን ንሓሰን እዚ መድረኽ ኣብ ሓደ ኣይከውንን ኢዩ፡ግን ሕቶ ምስ ዝህልወኩም በዚ ዝስዕብ ኢ-መይል ክትረኽቡና ትኽእሉ፡ Platformvluchtelingen@heemstede.nl.
  ኣብ መስከርም ከምባሓድሽ ኣብ ሓደ ክመጽእ ኢዩ።ሽዑ ድማ ክንሕብረኩም ኢና።ኣብዚ መድረኽ እዚ ክሳተፍ ትደልዩ  መንበር ፍቃድ ዘለኩም ሰባት ከተመልኩቱ ትኽእሉ ኢኹም።  

መዓልቲ ኣቦ፡ ኣብ ነዘርላንድ ብኸመይ ንገብሮ?

መዓልቲ ኣቦ መሰረቱ ክርስትያናዊ በዓል ኮይኑ ካብ 15 ክፍለ ዘመን ኣትሒዙ ዝነበረ ኢዩ። ኣብዚ ሕጂ ግዜ ግን ካብ ናይ ኣመሪካውያን ባህሊ ዝመጸ ኮይኑ ካብ ዝሓለፈ ክፍለ ዘመን ጀሚሩ ይበዓል ኣሎ።ከም መዓልቲ ኣደ ግን ኣዝዮ ፍሉጥ ኣይኮነን መኽንያቱ ባህላውያን  ኣዴታት  ኣብ ናይ ገዛ ትዝቶ ኣዝዩ ኣገዳሲ ቦታ ስለ ዘለወን ወይ ሰለ ዘማልኣ ኢዩ።ኣብ ነዘርላድ መዓልቲ ኣቦ ኣብ ሳልሰይቲ ሰንበት ናይ ወርሒ ሰነ ኢዩ ዝውዕል፡ሰለዚ ኣብዚ ዓመት’ዚ ዕለት 17 ሰነ ኢዩ ዝውዕል።ኣብ መዓልቲ ኣቦ ኣቦታት ኣብ ፓውዛ ናይ መብራህቲ ኮፍ ይብሉ። ብደቁ ድማ ኣብ ዓራቱ ኮሎ  ጥዑም ቁርሲ ይቅረበሉ ወይ ድማ ህያብ  ይወሃቦ። መዓልቲ ኣቦ ማለት ነቦ ጥራይ ኣኮነን ዝምልከት ንኹሉ ናይ ኣቦነት ባህሪ ዘለዎ ኢዩ ዝምልከት።ሰለዚ ንሰብኣይ ኣደ ውን ይምልከት ኢዩ።

ናይ መወዳእታ ፈተና

እቲ ናይ መወዳእታ ፈተና  ሰኑይ 14 ግንቦት ጀሚሩ 29 ግንቦት ይውድእ።ኣብ’ዚ እዋን’ዚ ኩሉ ግዜ ከቢድ ስራሕን ብዙሕ እስትረስን ኣለዎ።እቶም ናይ መወዳእታ ፈተና ትገብሩ ተማሃሮ ዝኾነ ቅሬታ ብዛዕባ እዚ ፈተና ምስዝህልወኩም ናብ Laks  ጥርዓንኩም ክትሕብሩ ትኽሉ ኢኹም፡ ማለት  ከም ናይ ድምጺ ረበሻ፡ ኣዚዮም  ኣሸገርቲ ዝኮኑ ነገራት እሞ ድማ ፍታሕ ዘይተረኽቦም ጸገማት ክኾኑ ይኽእሉ ።ኩሎም ጥርዓናት ብግቡእ ተራእዮም እንተ ደኣ ኣገዳሲ ኮይኑ ተረኺቡ ድማ ብቅልጡፍ ስጉምቲ ይውሰዶ።
  ውጺኢት ናይ እቲ ፈተና ድማ ዕለት 13 ሰነ ኢዩ።እንተ ደኣ ናይ መወዳእታ ፈተና ሓሊፍካ።ንሕና ድማ ከምዚ ዝስዕብ ንብለካ “ንስኻ ሓሊፍካ ኣለኻ  ኢልና ባንደራ  ንገብረልካ” ።እታ ባንደራ ድማ ደሓር ትወርድ ኣብ ክንደኣ ናይ ቤት ትምህርቲ ቦርሳ ትስቀል።

5 ግንቦት 2018 መዓልቲ ናጽነት

 5 ግንቦት መዓልቲ ናጽነት ዝበዓለሉ መዓልቲ ኢዩ። ኣብዛ መዓልቲ እዚኣ ብዙሕ ሰብ ዕረፍቲ ኢዩ።
  እቲ ዝዓበየ በዓል ኣብ’ዚ መዓልቲ እዚ  ኣብ ሃርለም(Haarlem)  ኣብ  Haarlemmerhout  ፊት provinciehuis  ኢዩ ዝካየድ።
  ኣብ’ዚ ታሕቲ ዘሎ ሊንክ ብምንባብ ኩሉ ኣብኡ ዝካየድ ክትፈልጥ ትኽእል።ናብ’ቲ ቦታ ብሳይክል ጥራይ ኡዩ ዝኽየድ መኽንያቱ  ኩሉ ዕጹው ኢዩ ንመኻይን።ኣዝዩ ሰሓብን ብሉጻት ተዋሳእትን ደረፍትን ዘለውዎ ኮይኑ  ብናጻ ኢዩ ድማ።