Author Archives: Platform voor integratie

ሲንተርክላስ ናብ ታላሶስ ምብጻሕ


ብዛዕባ እቲ ናይ ቋንቋ ታልሶስ ንነዊሕ እዋን ሰሚዕካ ኣይትፈልጥን ኢኻ። ሕጂ እውን ኣሎ! እንተዀነ ግን ምልክታ ወይ ረክላማት ኣየድልየናን ኢዩ! ብዙሓት ተሳተፍቲ ስለ ዘለዉ ሓደ ሰብ ብስራሕ ትሑዝ ከም ዝዀነ ገይሩ ስለ ዝሓሰቦ ድሮ ስራሑ ኣቋሪጹ ኢዩ። ከምቲ ዅሉ ሳዕ እንገብሮ ብዛዕባ እተፈላለየ ጕዳያት ኢና እንመያየጥ ። ኣብዚ ቐረባ እዋን ብዛዕባ እተን ኣብቲ ጕጅለ ዝነበራ እተፈላለያ ሃይማኖታት ተዘራረብና ። ሓድሓደ ግዜ ንሓድሕዶም ከም ዚደጋገፉ ዚገልጽ ግጉይ ምርዳእ እውን ኣሎ። ዜብርህ ዕላል። ብዛዕባ ቐውዒ ዀነ ብዛዕባ ዅሉ እቲ ምስኡ ዚተሓሓዝ ሓሳባት ብሰፊሑ ተዘራሪብና ኢና ፣ እዚ ኸኣ ብዛዕባ ዓይነት ዝናም ዚገልጽ እተፈላለየ ስማት ብዛዕባ እቲ ኣብ ኣእዋም ዘሎ ሕብርታት ኣቝጽልቲ ካዕካዕ ከምኡውን ዕፉን እዩ ። ሰባት እውን ዓያሱ ኪዀኑ ይኽእሉ እዮም ።… ኣብታ ንግሆ እቲኣ ኻብ ቶም መምህራን ብፍላይ ከኣ ካብ ንሓድሕዶም ብዙሕ ተማሂርና ኢና ። ልክዕ እዩ ብዛዕባ ሲንተርክላስን ብዛዕባ እቲ ምስኡ ዚተሓሓዝ ልምድታትን ልምድታትን ተመያየጥና ። ግጥሚ እቲ መዝሙራት ብኸመይ ከም ዚቕየር እንታይ ግጥሚ ኸም ዘለዎ ግጥምን ዘይተጸበኻዮን እዩ። ዓበይቲ እውን ኣብ ፓርቲ ዚረኽብዎ ሓጐስ ። ሓጋዚ ሰይንት ኒኮላስ ከም ዘሎ።

ንግሆ ከም ልማዱ በረረት። ኵላቶም ሕጉሳትን ጥበበኛታትን ደብዳበ ቸኮላታን ሒዞም ናብ ቤቶም ተመልሱ ። እቲ ታላሶስ ሓደ ኻብቶም ኣብዚ ዓመት እዚ ብወለንታ እተዋህቦም (9) ተሸለምቲ እዩ ነይሩ። ኣይተዓወትናን። እቲ ዜሐጕስ ግና ብስራሕ ትሑዝ ምዀነ ነይሩ ።
ሕጂ ንበዓል ልደትን ኣብ ነዘርላንድስ ብኸመይ ከም ዚበዓልን ክንዳሎ ኢና። እዚ ኸኣ ብዛዕባ በዓላትን ልምድታትን ካልኦት ሃገራት ናብ ዚግበር ባህ ዜብል ምይይጥ ከም ዚመርሕ ዜጠራጥር ኣይኰነን ። ካብ ንሓድሕዶም ተማሂርካ ካብዚ ዚሓይሽ እንታይ ኣሎ ?

Continue reading

ኣብ Plein1 ናይ ህያብን ናይ ዕላልን ግዜ ተኸፊቱ ኣሎ

ክሳዕ 23 ታሕሳስ 2022 ኩሉ ግዜ ረቡዑን ዓርቢን ካብ 10 00 – 12 00 ናይ ህያብን ዕላልን ዕዳጋ (ድኳን) ክህሉ ኢዩ ። እዚ ድኳን እዚ ነቶም ቦታ ዘይብሎም ካብ ደገ ዝመጹን  ዩክረይን ስደተኛታትን ዘለዎም ተቐማጦ ተባሂሉ እዩ ተዳልዩ ። ብናጻ (እተወፈየ) ህያባት ኪዕድጉ ይኽእሉ እዮም። ዝሓለፈ ረቡዕ ሳም መርሆፍ ዝስሙ ሽማግለ ነቲ ድኳን ብወግዒ ኸፈቶ ።
“ሰባት ንበዓላት ጽቡቕ ህያባትን ምዉቕ ክዳውንትን ክረኽቡ ተስፋ እገብር። ክትውፍዮ እትደሊ ባህ ዜብል ሓድሽ ወይ እተጠቐምካሉ ነገራት ኣሎካዶ ? ኣብ  Plein  1 ምጻእ ።
በዚ ኸምዚ ኸኣ ንዅሎም ፍሉያት ኣዋርሕ ክዀና ኢየን!’

ሀምስተደ ተሸይማ

ሀምስተደ በቲ ንጉሳዊ ዕቝባ ከልቢ በነቶም ምቕሉላት ኣኽላባት ካብ ነርላድ ተሸይማ ።
። ዳርጋ 10 ሚእታዊት ካብቶም ኣብ ሀምስተደ ዝነብሩ ሰባት ከልቢ ኣለዎም እዚ ኸኣ 3,000 ዝዀኑ ኣኽላባት ከም ዘለዉ ዘመልክት ኢዩ ።
ብዙሓት ወነንቲ ኣኽላባት ከም ዝብልዎ ሀምስተደ ጽቡቕ ቦታ ኣለዎ መኽንታቱ እቲ ናይ እግሪ ትጓዓዘሉ  ጫካ ኣዝዩ ደስ ዘብል ኢዩ! ‘Losloopgebied’ ተባሂሉ ዚጽዋዕ ዓብዪ ቦታ ኣሎ። ኣብቲ ኸባቢ ዚነብሩ ኣኽላባት ኪጐይዩን ኪዘናግዑን ስለ ዚፍቀደሎም እዚ ቦታ እዚ ንብዙሓት ኣኽላባትን ወነንቲኦምን ህቡብ እዩ። እተኸብበ ስለ ዝዀነ እቶም ኣኽላባት ኪሃድሙ ኣይክእሉን እዮም። ወትሩ ምስ ካልኦት ኣኽላባት እውን ይጻወቱ እዮም። ኣብ መንጎ ኣኽላባት ጥራይ ዘይኰነስ ኣብ መንጎ እቶም ዋናታት እውን ዕርክነት ይምስርት እዩ። ብዙሓት ሰባት ኣብ እተወሰነ ግዜ ብእግሮም ኪኸዱ ኸለዉ ንስኻ እውን መብዛሕትኡ ግዜ ምስ ሓደ ሰብ ኢኻ እትራኸብ ።ብመሰረት እቲ ኣኽላባት ዚከላኸሉሉ ቦታ እዚ ብናጻ ዚጐዓዘሉ ፍሉይ ቦታ ኣብ ምምሕዳር ከተማ ዓብዪ ተደመሮ እዩ። ብተወሳኺውን ሀምስተደ ብዛዕባ ምንካስ ናይ ከልቢ ቤት ትምህርቲ ብእግሪ ምኻድ ከምኡውን ናይ ከልቢ ግብሪ ብዛዕባ ምኽፋል ንጹር ፖሊሲ ኣለዋ ።
እዚ ኸኣ ኣብ ብዙሓት ወነንቲ ኣኽላባት እውን ህቡብ እዩ ። ብዙሓት ሰባት ግብሪ ድሙ ኸም ዘየልቦ የግዳስ ግብሪ ኸልቢ ኸም ዘሎ ገይሮም እዮም ዚሓስቡ ። ወነንቲ ኣኽላባት ነቲ ኣብ ኣፍ ደገ ጫካ ተንጠልጢሉ ዘሎ ብናጻ እተሰርሐ ቦርሳታት እውን ክጥቀሙ ይኽእሉ ኢዮም።ምምሕዳር ከተማ ሀምስተደ ነቲ ሽልማት ንምርካብ ውዕዉዕ ስምዒት ኣለዎ ። ኣየነይቲ ምምሕዳር ከተማ እያ ካብ ኵለን ንላዕሊ ምቕሉል ከልቢ ዘለዋ ኮይና ክትምረጽ? 13 ጥቅምቲ ንጹር ኪኸውን እዩ።

ዱኳን ዶርካስ  ሀምስተድ ዕለተ ልደታ ኣለዋ!


እዚ ኸኣ በታ ‘ጽሉል መዓልትታት ዓሻ ዶርካስ’ ኢዩ ዝብዓል። ዓሰርተ ዓመት ይገብር 3 ሀምስተዳዊያን ደቂ ኣንስትዮ ተበግሶ ወሲደን ቀዋሚ ድኳን ኣቚማ ምስ ውድብ ረድኤት ዶርካስ ምትሕብባር ኪገብራ ደለያ ። በዚ ኸምዚ ድማ ሀምስተደ ኣብ ድኳን ዶርካስ በጽሐ ። ሰባት ዘምጽእዎ ነገራት ህያብ ዚዀነሉ ድኳን። ኵሉ እቲ ዝረኸብክዎ ኣታዊ ናብ ፕሮጀክትታት ኣህጉራዊ ማሕበር ረድኤት ዶርካስ ኢዩ ዝኣቱ ። ዶርካስ ነቶም ኣብ ሃገራት ኣፍሪቃን ምብራቓዊ ኣውሮጳን ማእከላይ ምብራቕን ዚርከቡ ድኻታት ትሕግዞም እያ ። ዶርካስ ምስቶም ኣብቲ ኸባቢ ዘለዉ ሰራሕተኛታትን ወለንተኛታትን ብሓባር ኰይኑ ነባሪ ለውጢ ኣብ ምግባርን ምስ ድኽነትን ጽምዋን ኣብ ምቅላስን ትሕግዝ እያ ።

ዶርካስ ኣብዚ ቐረባ ግዜ ኣብ ዩክረይንን የመንን ኣብ ዝኣመሰለ ጽንኩር ኵነታት እውን ትሕግዝ እያ ።

ምስ ኣማኻሪ ጸዓት ዚግበር ዝርርብ


ኣብ ስግርና ኣማኻሪ ጸዓት ኣሎ። ኣብ ሀምስቲደ  ወለንተኛ ዀይኑ እዩ ዚዓዪ ። ሓደ ኣማኻሪ ጸዓት እንታይ እዩ ዚገብር ?
“ሓደ  ኣማኻሪ  ጸዓት ንጸዓት ብኸመይ ከም እትዋጽኣሉ ንምፍላጥ ምሳኻ ክዓዪ ኢዩ በዚ ኸምዚ ኸኣ ነቲ ናይ ጸዓት ወጻኢታትካ ከተዋህልሎ ትኽእል ኢኻ።” እዚ ንወነንቲ ቤት ጥራይ ድዩ ዜገድሰሎም ? “መብዛሕትኡ ኻባና ኽንበጽሕ ዚቐርበና ሕቶታት ካብ ወነንቲ ቤት እዩ ዚመጽእ።
ሓድሽ ቤት ዝዓደጉ ወይ ኬሐድሱ ዚደልዩ ወይ ከኣ በቲ እናወሰኸ ዚኸይድ ዘሎ ናይ ጸዓት ወጻኢታት ዚስምብዱ ሰባት ።
ኰይኑ ግና ገዛ እኳ እንተ ተኻረኻ ዝወሓደ ጸዓት ምእንቲ ኽትጥቀም ሕሱር መገድታት ክትጥቀም ትኽእል ኢኻ። ነዚ ድማ  ብርግጽ ፐርተፍልዮኻ ብምርኣይ  ተረጋግጾ ኢኻ!” ‘ናባና ምብጻሕ’ ኪበሃል ከሎ እንታይ ማለት እዩ? “ሽዑ ሓደ ናይ ጸዓት ኣማኻሪ ኣብ ወጻኢ ገዛ ‘ናይ ሙቐት ስእሊ’ እትወስድ ካሜራ ሒዙ ይመጽእ። ሽዑ ቤትካ ኣበይ ከፋት ወይ ነቓዕ  ከም ዘላዋ ኽትርኢ ትኽእል ኢኻ። ኣብ ክራይ ቤት ትነብር እንተደኣ ዄንካ ንናሕስኻ ወይ ንባይታኻ ኣይክትከላኸለሉን ወይ ኣብ ኵሉ ቦታ ዕጽፊ መብራህቲ ኣይትገጥምን ኢኻ። እንተዀነ ግን  tochtstrips, ledlampen  ኣብክንዲ gloeilampen, radiatorfolie, zelfs raamfolie  ብዙሕ ክትጥቅም ትኽእል ኢኻ . ንምዕዳግ ክቡር እኳ እንተ ዘይኰነ ሓደ ነገር ግን የምጽእ እዩ! ነቲ መሞቒ ብኸመይ ትሕዞ? ንኣብነት ኵሉ ሰብ ኣብ ቤት ትምህርቲ ኸሎ መደቀሲ ኽፍልታት ምሉእ መዓልቲ ይሞቕ ድዩ? ብኸመይ ኢኻ እትጥቀመሉ? ብሓቂ እምበኣር ናይ ንእሽቶ ለውጥታት ለውጢ ኼምጽእ ይኽእል እዩ ። በቲ ወብ ሳይት ኣቢልካ  ኽትሓትት ትኽእል ኢኻ። ወይ ከኣ ናብቲ ኣብ  Plein 1 ዚርከብ ድኳን ፖፕ-ኣፕ ክትመጽእ ትኽእል ኢኻ። (ኣብ ወብ ሳይት ሰዓታት ምኽፋት) ኣብኡ ኸኣ  እተፈላለየ ምኽርታት ክንህበካን ናውቲ ኸነርእየካን ንኽእል ኢና።” ንወናኒ ገዛ ወይ ንማሕበር ኣባይቲ እውን ንሕብሮም ኢና  ። “እወ ንምንታይ ከምኡ ዘይትብል? ኣብ እተፈላለየ ኣባይቲ ተመሳሳሊ ጸገም እንተ ኣጋጢሙካ ክትብድሆ ትኽእል ኢኻ። ክራይ ገዛ ኺውስኽ ዚኽእል እንተ ዀይኑ ብመጠን እዩ ዚቕጽል ።… ወነንቲ ኸኣ ኣብዚ መዳይ እዚ ምምሕያሽ እንተ ገይሮም ረድኤት ክረኽቡ ይኽእሉ ኢዮም።” ስለቲ ዝርርብኩም ኣዝየ አመስግነኩም ። ተስፋ እገብር ብስራሕ ትሑዛት ክትኮኑ።

 “ንሕና ድሮ ብስራሕ ትሑዛት ኢና! ስለዚ ኸኣ ኢና ዝያዳ መሳርሕቲ እነናዲ ዘለና።

ዝያዳ ሓበሬታ እንተ ደሊኻን እንተ ደሊኺን ኣብዚ ወብ ሳይት ተመልከቱ ፦
https://www.heemsteedsduurzamer.nl/

ኣባይቲ ንሓደሽቲ መጻእቲ

ኣብ መወዳእታ ሓምለ ምምሕዳር ከተማ ሀምስተደ ኣብቲ ኣብ ስፖርትፓርክላን ዚርከብ መሐንበሲ ቦታ Groenendaal 23 ኮንተይነራት ኣባይቲ ተተኺሉ ኣሎ። እዚ ኣባይቲ እዚ ግዝያዊ ኮይኑ (እንይተነውሐ  9 ወርሒ ክጸኒሕ ኢዩ) ከምኡውን ንጽል ኰይኖም ንዝነብሩ  ተባሂሉ እተዳለወ ኢዩ። በዚ ኸምዚ ሄምስተደ ነቲ ኣብ ተር ኣፐል ዝነበረ ወጥሪ ንምንካይ ኣበርክቶ ኽገብር ተስፋ ንገብር ። ብጽበት ናይ ገዛ መኽንያት ድማ እቶም ናይ መንበሪ ፍቓድ እተቐበሉ ሰባት  ኣብቲ ካምፕ ንነዊሕ እዋን ክጽበዩ ይጉደዱ ኣለው  ። ከም ውጽኢት ናይዚ ኸኣ ኣብ ካምፕ ብዙሕ ቦታ ስለ ዘየለ ናብ ዓበይቲ ጸገማት ኢዩ ዝመርሕ።

ኣብቲ ኮንተይነር ዚብሃል ኣባይቲ 15 ንጽል ዝዀኑ መንእሰያት ቀዋሚ መንበሪ ኽሳዕ ዚረኽቡ መዕቈብን  ይረኽቡ እዮም። ናይ ሓባር መአከቢ ቦታ ዀይኑ ዜገልግል ቤት እውን ኣለዎም ። ኣብ ርእሲ እዚ 7 ንጽል መንእሰያት ሄምስቲደ (ካብ 27 ዓመት ንታሕቲ) ነቲ ዝተረፈ ኣባይቲ ኮንተይነር ክጥቀምሉ ዝኽሉ ኣሎ። ናይ እዚ ዕላማ ድማ  ኣብ ምትሕንፋጽ እቶም ስደተኛታት  ዘለዎም ግደን  ምስ ሄምስተደን ማሕበረሰብ ሄምስቲደን ንኽፋለጡን ኢዩ ዓቢ ታራ ይጻወት ኢዩ። እዚ ኸኣ ኣብ ሰሙን 4 ሰዓት ኣቢሉ እዩ ዚወስደሎም ።
እቶም ነዚ ዅነታት እዚ ዚሕዙ ሰባት ኣብ ውሽጢ ሰለስተ ሰሙን ንሽዱሽተ ሰሙን መእተዊ ብምግባር እዮም ዚጅምሩ ፣ ኣብኡ ኸኣ ኣብ ርእሲ ቛንቋ ነዘርላንድስ ብዛዕባ ስራሕ ጥዕናን ትምህርትን ሓበሬታ ኺረኽቡ እዮም ። ድሕሪኡ ነፍሲ ወከፍ ውልቀ – ሰብ ነየናይ መስርሕ ትምህርቲ ከም ዚስዕቦ ኺውሰን እዩ ።
ናይ ወለተኛታት ሰርሕተኛታት ሰኑይ ንግሆ ኣብ ሓደ ካብቲ ኣብ ስፖርትፓርክላን 16 ዝርከብ ኮንተይነር ኣባይቲ ምኽሪ ክህብ ኢዩ።

ታልሶስ ከመይ ይኸይድ ኣሎ?

ሕጂ ሰብ ኣብ ዕረፍቲ እዩ ዘሎ ።… 13 ሓምለ ናይ መወዳእታ ኣኼባ ቅድሚ ናይ ክረምቲ ዕረፍቲ እያ ነይራ ። ንኣሽቱ ቘልዑ ዘለወን ኣዴታት ናይ ምጽናሕ  ጸገም ምእንቲ ኸይህልወን ኣብዚ ዞባ እዚ ናይ ክረምቲ ቤት ትምህርቲ  ክፉት ኢዩ። ኮሮናን እቲ ምስኡ እተተሓሓዘ ስጕምትን ስለ ዝጠፍአ ሓሓሊፉ ብርቱዕ ህቦብላ ይናወጽ ሓድሓደ ግዜ ኸኣ ኣብ ሓደ ንግሆ 16 ቆልዑ ጥራይ ተሳተፍቲ ይኾኑ ኢዮም ። እቲ ዜሐጕስ ግና ክንሓስበሉ ዘሎና እተፈላለየ ንጥፈታት ኣሎ ፣ ነዚ ድማ ምስ ብዝሒ እቶም ጕጅለ ኽንለምዶ ንኽእል ኢና ። እንተዀነ ግን ጽቡቕ ጌርና እውን ምትዕርራይ ክንገብር ንኽእል ኢና ። ነቶም ተሳተፍቲ ብጕጅለ ኣፕሊኬሽን ገይሮም ይመጹ እንተ ዀይኖም ወይ እንተ ዘይኰይኖም ኣቐዲሞም ኪነግሩና ንሕተቶም ። ሓድሓደ ግዜ እቶም ተሳተፍቲ ሓደ ዓይነት ቋንቋን ንጥፈታትን ዘለዎም ንኣሽቱ ጕጅለታት ነዳሉ ኢና ። ሓድሓደ ግዜ ግን እቶም ‘ሕያዎት ኣወዳት’ ነቶም ነቲ ቛንቋ ኣጸቢቖም ዘይመልክዎ ሰባት መግለጺ ምእንቲ ኽህብዎም ደይ መደይ ኢልና ንዅሉ ደረጃታት ንሓዋውስ ኢና። ድሕሪኡ ብናይ ገዛእ ርእስኻ ቛንቋ ወይ ብተርጓሚ ምዝራብ ክልኩል እዩ! ጽቡቕ መልክዕ ከኣ ‘ካሁት’ ምግባር ኢዩ። ካብቲ ብኢንተርነት ትምህርቲ ኣብ ዚመሃረሉ ዝነበረ እዋን መምህሩ ዚሰምዖ ዝነበረ ወዲ ወደይ እየ ተማሂረ። ቅድሚ እቲ በዓል ንመወዳእታ ግዜ ኣብቲ ፕሮግራም ‘ኣካላዊ ምንቅስቓስ’ ገበርና ከመይሲ ሓሳብ ንሓሳብ ምልውዋጥ ካብ ምዝራብ ንላዕሊ ኢዩ። እቲ ዜገርም ከኣ እቶም ተሳተፍቲ እተፈላለየ ዓይነት ምግቢ ኣዳለዉ ።

ብሓባር ኴንና ምሉእ ሳጹን! ስለዚ እቲ ቐዳማይ ኣካላዊ ምንቅስቓስ ንጹር እዩ ነይሩ ፦ ሓደ ነገር ክንፈቱ ኸለና ብኢድና እንታይ ኢና እንገብር ? እዚ ኸኣ ኣብ ካልኦት ሃገራት ፈጺሙ እተፈልየ እዩ ! ንኣብነት ‘ዓሻ ኢኻ። እታ ‘ቫደር ያኮፕ’ ዘርእስታ መዝሙር ኣብ ኵለን ሃገራት (እንተ ወሓደ ናብ ታላሶስ ዝመጸ) ከም እትዝመር ትፈልጥዶ? በብተራ ብዅሉ ቛንቋታት በብተራ ንዝምር ነበርና ። ብዙሕ ኢና እንመሃር ።… ካብ ንሓድሕድኩም! ንዓኻ ገለ ነገር እንተ ዀይኑ ንምርኣይ ሓደ ንግሆ ኸተሕልፍ እንተ ደሊኻ ወይ ከኣ ‘እዚ ንዕኡ ገለ ነገር ኰይኑ ኢዩ ዝስምዓካ’ ኢልካ እትሓስቦ ሰብ ትፈልጥ እንተድኣ ዄንካ 31 ነሓሰ ክንምለስ ኢና። ከይተመዝገብካ ድማ መጺእካ ኽትርኢ ትኽእል ኢኻ። ረቡዕ ንግሆ ካብ 10.00 ቅ;ቀ ክሳብ 11፡30 ቅ:ቀ ኣብ  Plein blauw   ናይ ቤተንባብ ክካየድ ኢዩ።

መዓልቲ ወተሃደራት 2022

ኣብ ዓዓመት ኣብታ ናይ መወዳእታ ቐዳም ናይ ወርሒ ሰነ መዓልቲ ወተሃደራት ኣብ ነዘርላንድስ ይግበር እዩ። እዛ መዓልቲ እዚኣ ንዅሎም እቶም ካብ ካልኣይ ውግእ ዓለም ኣትሒዞም ክሳብ እዚ ሎሚ ኣብ ኣገልግሎት ሰላም ዝዓየዩ ወተሃደራት ኣኽብሮት እትህብ መዓልቲ ኢያ ። ዕላምኡ ነቶም ወተሃደራት ማሕበራዊ ተፈላጥነትን ሞሳን ከም ዚህልዎም ንምግባር እዩ።
መዓልቲ ወተሃደራት ነዘርላንድስ ብመንግስቲ ዝቘመት ኮይና ብሓገዝ ሚኒስትሪ ምክልኻልን  መሻርኽቱ ማሕበራዊ ጉዳያትን  ከኣ ብሃገራዊ መዓልቲ ወተሃደራት እያ እትውደብ ። ቀዳማይ ሚኒስተር ሩት ከምኡውን ሚኒስተር ምክልኻል ኦሎንግረን ንጉስ ዊለም ኣሌክሳንደርን ቀዳም 25 ሰነ ኣብ ደንሃኽ ኣብ ዝግበር  መዓልቲ ወተሃደራት ነዘርላንድስ ክካፈሉ ኢዩም። እዚ ድማ ንልዕሊ 100,000 ወተሃደራት ነዘርላንድስ ክብሪ ንምሃብ ኢዩ።

እቲ ንጉስ መደረ ክቅርብ ኢዩ። ነቶም ኣብ ኣፍጋኒስታን ኣብ እተገብረ ውግእ ፍሉያት ዝዀኑ ወተሃደራት  ድማ 18 ሰንደቕ ዕላማ ጽሑፋት ይህቦም።  ሰልፊ ድማ ይገብሩ ። ቀዳማይ ሚኒስተር ሩት ኣብ Koninklijke Schouwburg መደረ  ክህብ ኢዩ።
እታ መዓልቲ እቲኣ ኣብ  Koninklijke Schouwburg  ብዝግበር ጽምብል ኢያ እትጅምር ኣብኡ ኸኣ ወተሃደራት ምስ ሙዚቃን ፊልምን ተተሓሒዙ ፍሉይ ናይ ብሕቲ ዛንታታት ይነግሩ ኢዮም። እቲ ጽምብል ብናይ ቀዳማይ ሚኒስተር ዘቕረቦ መደረ ክዛዘም ኢዩ። ድሕሪኡ እቲ ንጉስ ምስ ሓያሎ ወተሃደራት ይዘራረብ ። ድሕሪ ቀትሪ ንጉስ ዊለም-ኣሌክሳንደር ኣብቲ ልዕሊ ሚእቲ ዝዀኑ ሰባት ዚሳተፉሉ ኣብ  Kneuterdijk   ዚግበር ሰልፊ ኺካፈል እዩ። ኣብ ቅድሚት እቲ ሰልፊ እተን ኣብዚ ቐረባ እዋን ካብ ንጉስ ባህጊ እተሓወሶ 18 እተፈላለየ ቦታታት ስዒበን ድማ ምስ ወተሃደራትን ካብ ኵሉ ጨናፍር ሰራዊት ብንጥፈት ዜገልግሉ ወተሃደራትን ተበታቲነን እየን። ምሉእ መዓልቲ ኣብ ማሊቨልት ህዝባዊ ንጥፈታት ይግበር እዩ ። ኵሉ ሰብ ብ25 ሰነ ናብ ደንሃኽ ንኽኸይድ ኣጋጣሚ ምእንቲ ኽኽእል ቅድሚ ሓደ ሰሙን ኣብ ብዙሓት ምምሕዳራት ናይቲ ዓዲ ወተሃደራት መዓልቲ ወተሃድራት ይግበር ኢዩ። ብ18 ሰነ ኣብ ሀምስተዲ እውን ከምኡ እዩ ኣጋጢሙ ።

ሙዚቃዊ ምርኢት ሻሂ

ኣብ ለንተፌር ኣብ  Wilhelminaplein   ኣብ ዚርከብ  Oude kerk  ናይ ሻሂን ቡኑን መዛናግዒ ዝግበረላ መዓልቲ ኢያ ።

ኣብኡ ኸኣ ካብ  ሰዓት 15 :00 ክሳብ 16 ፡00 ኣብ ዘሎ ግዜ ንሓደ  ሰዓት ኣብ  duo’s, trio’s en ten slotte in één kwartet werken worden uitgevoerd van o.a. Telemann, Bach, Handel en Corelli.  ኣብ ዘዳለዎ ሓደ ኳርተት ሙዚቃዊ ምርኢት ክቐርብ ኢዩ። እቶም ንበይኑ ዘጽንዑ ሰባት  De solisten zijn Nienke Oostenrijk – sopraan; Brigit de Klerk – blokfluit; Marijke van Kooten – viool; Piet Hulsbos orgel.  ።
ዕላማኡ ነዚ ሙዚቃዊ ምርኢት እዚ ብቐሊሉ ኽትረኽቦ ኸም እትኽእልን ካብ 5 ኽሳዕ 10 ዩሮ ወጻኢታት ከም ዚሕተትን ምግባር እዩ። እቲ ዝኽፈል ዝነበረ ወጻኢታት ምስ ነከየ እቲ ዝረኸቦ ኣታዊ ናብቲ ኣብ  Oude kerk   ዝርከብ ናይ ምሕዳስ ማዕከን ኢዩ ዝኸይድ ። ድሕርዚ ኣብ ቅድሚ እቶም ኣርባዕተ ሙዚቀኛታት ኣብ  Pauwehof   ምትእኽኻብ ተገብረ። እቶም ወለንተኛታት ቡን ሻሂ ከምኡውን ኣብ ቤቶም እተሰርሐ ምቁር ሕብስቲ የቕርቡ ። ነቲ መስተ ባዕልኻ ኣብቲ ባንኮ ኣልዒልካ ኮፍ መበሊ ትደሊ። ጸኒሑ ኣብ ኣብ ካሳ ኸኣ ሕሳብ ይግበረሉ እዩ። ኣዝዩ እዩ ዝነኣድ ኢዩ!

ፍትሓዊ ዕዳጋ ጽድያ

ሓደ ኻብቲ ኣብ ሀምስተዴ ጐሊሑ ዚርአ ነጥብታት ። ሰንበት 22 ግንቦት ካብ ሰዓት 11: 00 ክሳብ 17፡ 00 ኣብ ብምሉኡ  Raadhuisstraat en de Binnenweg  ዚግበር ባህላዊ ዕዳጋ ጽድያ  ኣሎ። ኣብዚ እዋን እዚ ዕዳጋ ጽድያ ተባሂሉ ዚጽዋዕ እኳ እንተ ዘይኰነ ናይ ሀምስተደ  ጽድያ ርትዓዊ ዕዳጋ ይበሃል ።
ኣብ ማእከል ሀምስተደ ድማ ብብዝሒ ባንኮታት ደዃኹን ይርኤ ። ኣብ ማእከል ሀምስተደ ዚነብሩ ብዙሓት ሰብ ድኳናት ፍርያቶምን ትሕዝትኦምን ካብ ወጻኢ ንዚመጹ ነጋዶ የቕርቡ እዮም ። እዚ ኸኣ እተፈላለየ  ጥዑም ነገርን  ጥዑም መስተን ጥራይ ዘይኰነስ መሳርሒታት ስልማት ጫማታት ክዳውንቲ ከምኡውን ካልእ ከምኡ ዝኣመሰለ ነገራት ማለት ኢዩ።
ኣብ ርእሲ እዚ ብዙሕ ነገራት  ናይ ምርኢት ድግስ ኣሎ ። ተቐማጦ ሀምስተደንን ከምኡ ውን ካብቲ ከባቢ ዝመጹ በጻሕትን ነቲ ሃዋህው ነቲ ኣጋጣሚ ከምኡውን ነቲ መዛናግዒ  ይፈትውዎ እዮም። ኣብ ርእሲ እዚውን ኣብቲ ኣብ ጽድያ ሰልፊ ዝርከብ ጸጥታ ዝሰፈኖ ዲስኮ ዝበሃል ቦታን ተዘክሮታትን ክህሉ ይኽእል ኢዩ። ናይ ኣስበዛ ቦርሳታት ሀምስተደ ክዕደል ኢዩ። ልክዕ እዩ ቈልዑ እውን ይሓስቡ እዮም ። ነቲ  Brick Kids    ዚብሃል ቦታ ክሕጐሱን ኪስእሉን ይኽእሉ እዮም። ጽቡቕ ኵነታት ኣየር ኣብ ዘለዎ እዋን መብዛሕትኡ ግዜ ብርእስኻ  ኽትጐዓዝ ትኽእል ኢኻ ፣ ከምኡ  ኣይኰነን ድዩ ?
መዐሸጊ ማካይን ኣብ ቤተ-መጻሕፍቲ  (Eikenlaan)   ብድሕሪ ኣዳራሽ እታ ኸተማ  (Raadhuisplein)   ከምኡውን ኣብ ጋራጅ ማካይን AH  (Blekersvaartweg)  ይርከብ እዩ። ናይ ሓቂ ሀምስተዳዊ ግን ብሽክለታ እዩ ዝመጽእ!