Author Archives: Platform voor integratie

ቮለንታሪ ስራሕ ኣብ ግዜ ኮሮና

ቮለንታሪ ስራሕ ኣብ ግዜ ኮሮና፡ ኣነ ንዓኻ ንስኻ ንዓይ!
ከም ሓደሽ መጻእተኛ ናብ ሀምስተደ  ልክዕ ከም ኣብ ገዛኻ ዘለኻ ኮይኑ ምእንታን ክስምዓካ ብኹሉ ሽነኻት ሓገዝ  ትረክብ ኢኻ። ማለት ኣብዚ  ናይ ቋንቋ ምምሃር ፡ ከመይ ገርካ ትተኣኻኸብ፡ብኸመይ ስራሕ ትረክብ  ወ.ዘ.ተ  ሓገዝ ትረክብ ኢኻ። ምናልባት ውን ንስኻ  ንኻልኦት ምሕጋዝ  ድስ ዶ ይብለካ ይኸውን? ዳርጋ ነብሲ ወከፍ ሰብ ርግጸኛ ኢየ ንኻልኦት ሰብ ምሕጋዝ ከምዝደሊ። ብተወሳኺ ውን ከምኡ ምግባርካ ሓደሽቲ ሰባት ንምፍላጥን ከምኡ ውን ቋንቋ ነዘርላዲኻ ንምምሕያሽ ይሕግዘካ ኢዩ።እንደገና ኣብዚ ግዜ’ዚ ካብ ጽምዋ ምኳን የጋላግለካ ኢዩ።
 ዝኾነ ነገር ክትገብሮ ደሰ ዝብለካን ከምኡ  ድማ ኣበይ ብኸመይን ንኻልኦት ክትሕግዝ ትኽእል?
ንኣብነት ምናልባት ካንሸሎ ምትዕርራይ ትፈቱ እንተኮንካ  ናትካ ካንሸሎ እንተዘይብልካ ናይ ካልኦት ካንሸሎ ምትዕርራይ ክትሕግዝ ዶ ትደሊ?
 
ንኻልኦት ሰባት ኣስበዛ ኣብ ምግባር ክትሕግዝ ትደሊ ዶ?
 
ከልቢ ናይ ካልኦት ምዝዋር ትፈቱ ዶ?
 
ምስ ካልኦት ሰባት ምዝዋር ትፈቱ ዶ?
ዝኾነ ክእለት ኣለካ ዲዩ ከምኡ ውን ኣብ ወሽጢ ገዛ ናይ ካልኦት ንእሽተይ ስራሕ ክትሰርሕ ትደሊ ዶ?
ከምኡ እንተኾይኑ ኣብዚ ወብሳይት ኣቲኻ ርኣዮ https://heemstede.wehelpen.nl  .  ኣብኡ ኩሎም ዓይነት ሓገዝ ዘድሊዩ ክትረኽቦም ኢኻ።ኣብዚ ድማ እቲ ክትሕግዞ ትኽእል ነገር መልእኽቲ ግበር።ኣጋጣሚ ኮይኑ እዚ ወብሳይት ብነዘርላንድ ጥራይ ኢዩ ዘሎ ።ምናልባት ከንብቡልካ ዝኽእሉ  ክትረክብ ትኽእል ዶ? ወይ ድማ ናብ  vrijwilligerspunt@wijheemstede.nl    ኢ-መይል ክበሩ።

ናይ ክዳን መግዝኢ ንቆልዑ ዝወሃብ ውህብቶ

ናይ ክዳን ዝወሃብ ውእህብቶ
ተቐማጦ ሀምስተደ ሓንቲ ግዜ ቅድሚ ጥሪ ናይ ክዳን ቆልዑ  መግዚኢ ዝኸውን ኣብ ምምሕዳር ከይዶም ክሓቱ ይኽእሉ ኢዮም።እቲ ዝወሃበካ ናይ ገንዘብ ካርድ ዋጋ ምኢቲ ኢሮ ኢዩ ። እዚ ማለት ንቆልዑ ክሳብ ክሊ ዕድመ 18 ኢዩ።እዚ ናይ ገንዘብ ካርድ ዝወሃበካ ኣብ 10,000 ደዃኩን ብኦል ናይል (Online) ክትገዝኣሉ ትኽእል ኢኻ።እዚ ካርድ እዚ ናይ 2 ዓመት ዕድመ ኣለዎ።
 ኣውት ከሪንግ(Uitkering) ብ IASZ  ወይ ኣብ ተሕቲ ምምሕዳር  እንተሊኻ ደብዳቤ ብዛዕብኡ ክሰደደልካ ኢዩ።ትሑት ኣታዊ እንተ ኣልዩካ እሞ ድማ ኣውት ከሪንግ(Uitkering) ዘይብልካ በዚ ዝስዕብ ሊንክ ገርካ ክትሓት ትኽእል ኢኻ።
ምንጪ፡ ምምሕዳር ሀምስተደ

ንሲንተር ክላስ ዝኸውን ስእሊ ምስኣል

ሓደ ስእሊ ንሲንተር ክላስ ምድላው ወይ ምስራሕ።
 ምናልባት  ሲንተር ክላስ ናብ ነዘርላንድ ከም እንደገና ምምጽኡ ርኢኹሞ ትኾኑ ኢኹም።ብመኽንያት ኮሮና ንሱ ናብ ሀምስተደ ኣይመጽእን ኢዩ ፣መኽንያቱ ሲንት ኣብ ገዛ ኮይኑ ኢዩ ዝሰርሕ ዘሎ ማለት ኣብ Grote Pietenhuis.ንሱ እንተዳኣ ካባኹም ስእልታት ረኺቡ ኣዝዩ ክሕጎስ ኢዩ።ግን እዞም ስእልታት ብኸመይ ናብ  Grote Pietenhuis ይበጽሑ? እዚ ስእልታት ብኸመይ ይበጽሕ ኣማሓዳሪትና ወይዘሮ ኣስትሪድ ኒንሃውስ ሒዛቶ ኣላ።
 ዕለት 27 ሕዳር ንሳ ንኹሉ ስእልታት ሒዛቶ ናብ ሲንተር ክላስ ክትከይድ ኢያ።እንተደኣ ንስኻትኩም ጽቡቅ ስእልታት ኣዳሊኹም ኮንኩም ናብ ምምሕዳር ስደድዎ እሞ እታ ኣማሓዳሪት ናብ ሲንተር ክላስ ከተብጽሖ ኢያ።እዚ ጽብቅቲ ሓሳብ  ሓቀይ!
ሰለዚ ናይ መስኣሊ ናውትኹም ሒዝኩም ዝራኹም ጀምሩ።
ጽቡቅ ዕድል።

ኣራንሻዊት ዓለም

 
ኣብ ቡዙሕ ገባቢታት ከምኡ ውን  ኣብ ምሉእ ነዘርላንድ ረቡዕ ሰዓት 20:00 ናይ ኣራንሾኒ መብራህቲ ክውላዕ ኢዩ ማለት ከም ክፋል ናይ ኣራንሻዊ ዓለም ።እዚ ተበጊሶ እዚ ናይ Soroptimisten, ዓለም ለኻዊ ማሕበር ኣጎልጉሎት ናይ ደቂ ኣንስትዮ ኢዩ ።እዚ ድማ ኣብ መንጎ ዕለት 25 ሕዳርን ዕለት 10 ታሕሳስን ኢዩ ዝካየድ ።
ኣብ ዕለት 25 ሕዳር ዓለም ለኻዊ መዓልቲ ኣንጻር ግህሰት ደቂኣንስትዮ ይውዕል ከምኡ ድማ ዕለት 10 ታሕሳስ ዓለም ለኻዊ መዓልቲ ስብኣዊ መሰላት  ይበዓል።
ኣብ ሀምስተደ ድማ ምምሕዳር ከተማን ከም ኡውን ሞለን (Molentje)  ኣራንሻዊ መብራህቲ ክውላዓ ኢየን።.

ብዛዕባ ኮሮና ዝምልከት ሓበሬታ

          ጋዜጣዊ መግለጺ ሩተ(Rutte)
ጉሎባል ቶክ(GlobalTalk) ( እዚ  ሓዱሽ ስም ናይ  TVCN ናይ ምትርጋም ኣጎልጉለት ኮይኑ) ነዚ ናይ  ዕለት 28 መስከረም ጋዘጣዊ መግለጺ ተርጊሙዎ ኣሎ። ኣብዚ ተመልከቱ፡
   ፋሮስ(Pharos)
ፋሮስ(Pharos) ኣብቲ ናታ ወብሳይት ብዛዕባ ናይ’ዚ ኮሮና ቫይረስ ሕግታት ምምቅይያራት ገይራ ኣላ።እዚ ሓበሬታ ድማ ብኣዓረብን ፡ ብትግርኛ ፡ ብቱርኪ ከምኡ ውን ፋርሲ  ተዳሊዩ ኣሎ።
 ምልጋስ ኦርጋን(Donorregister)
ኣብዚ ግዜ’ዚ ብዙሕ ሰብ ብዛዕባ ናይ ምልጋስ ኣርጋን (Donorregister) ደብዳቤ መጺእዎ ኣሎ።ኣብዚ ብዛዕባ ናይ’ዚ ዝምልከት ሓበሬታ ሊንክ ይሰደልኩም ኣለኩ ማለት ካብ  ቓንቓ  ትግርኛ ናብ ፈሪስያን ከምኡ ድማ ካብ ዓረብ ናብ ናይ ምልክት ቓንቓ ተደሊዩ ኣሎ።
 
         መድሕን ሂወት
ሕጂ ዳርጋ ናብ መወዳእታ ዓመት ኢና ንኸይድ ኣለና ስለዚ ብዛዕባ ናይ መድሕን ሂወት ከምእንደገና ኣብ ኣጀንዳ ገርና ኣለና።እዚ ነዞም ሓደሽቲ ዝመጹ ኣገዳሲ ኢዩ።ማለት ብትግርኛ ፡ዓረብ፡እንግሊሽ ከምኡ ውን ብነዘርላድ
 ንዝያዳ ሓበሬታ ንዓማዊልና ኣብዚ ታሕቲ ዘሎ ሊንክ ተመልከቱ
እዚ መርበብ ሓበሬታ ንመንበሪ ፍቃድ ዘለዎም/ስደተኛታት ሓበሬታ ብዝተፈላለየ ቓንቓታት (ዳሪ፡ፋርሲ፡ዓረብ፡ትግርኛ፡ቱርኪ፡ፍራንስ፡እግሊሽ ከምኡ ውን ብነዘርላንድ ) ብዛዕባ መድሕን ሂወት ይህብ።ከምኡ ውን ብዛዕባ  ናይ ምውህሃድ ፡ስራሕን ኣታዊታት፡ትምህርቲ ከምኡ ውን ጥርናፈ ስድራቤታት።
ኩሎም እዞም ዝተጠቁሱ ሊንክ ኣብ’ቲ ጸገማይ ሸነኽ ናይ ወብሳይትና ኣለኩም።ኩሉ ግዜ ኣብኡ ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም።

ምሕያል ነዚ ብላትፎርም(Platform)

  ኣብ  መወዳእታ ወርሒ ሓምለ ኣብዚ ወብሳይት ሓደ መልእኽቲ ሰዲደ ነይረ  ንሱ ድማ ዕድመ  ንነፍሲ ወከፍ ሰብ ኣባል ናይ’ዚ ፕላትፎርም ክኸውን ዝደሊ ኢዩ ዝብል ነይሩ።ጠቅላላ ንምምላእ:Welkom Heemstede,መድረኽ  ንምውህሃድ(Platform voor Integratie).ኣብዚ ወብሳይት ብዛዕባ ብኸመይ ነዞም ሓደሽቲ ናይ ሀምስተደ ነበርቲ ንሕግዞምን ብቀሊሉ ብኸመይ ኣብዚ ኣብ ሀምስተደን  ከባቢኡን ብዘይ ዝኾነ ሽግር ክነብሩ ይኽእሉ ተዘራሪብና ተዘራሪብና።እንተዘይኮይኑ ንድሕሪት ምልስ ኢልኩም ኣብዚ ወብሳይት ኣብ  ወርሒ ሓምለ ኣብቲ ናይ መወዳእታ  ዝተሰደ ክትርእዩ ትኽእሉ ኢኹም።ከምኡ ውን ኣብዚ መድረኽ(Platform) ብኸመይ ነዚ ብዝበለጸ ንገብሮ ተዘራሪብናሉ።እዚ ክኽውን ዝኽእል ድማ ካብ ነፍሲ ወከፍ ጉጅለ(ካብ ሓደ ሃገር ዝመጹ፡ሓደ ዓይነት ቃንቃ ዘለዎም   ወ.ዘ.ተ) ከምኡ ውን ኣብ ነዘርላንድ /ሀምስተደ ንውሕ ዝበለ ግዜ ዝገብረ ሰብ ከም ወኪል/ኣቀባበሊ (Sleutelpersoon)  ክህሉ። ብዝተኻእለ መጠን ነዘርላንድ ክዛረብ ዝኽእል።
  እቶም ወኪል( Sleutelpersoon) ክኾኑ ዝኽእሉ ኣብዚ መድረኽ(Platform) እንተ ኣመልኪቶም ብጣዕሚ ጽቡቅ ነይሩ።እቲ ናይ ምውህሃድ መስርሕ ጽቡቅ ምኾነ እቶም ሰባት ድማ ኣብ ገዘኦም ዘለው ኮይኑ ምተሰመዖም።ካልእ ዝበለጸ ሓሳብ ኣለኒ ዝብል እንተ ኣሎ ድማ ኣብዚ መድረኽ(Platform) ይምጻእ።ኣብዚ ሕጂ ናይ ኮሮና ግዜ ውን እንተኾነ ኣገዳሲ ኢዩ።ምናልባት ውን እዚ ናይ ኮሮና ሕግታት ኣብ ወርሒ ሕዳር ክተርር ይኽእል ኢዩ ሰባት ካብዚ ሕጂ ዘለውዎ ንላዕሊ ኣብ ገዛ ኮፍ ክብሉ ተኽእሎታት ኣሎ።ብጣዕሚ ዘሕዝን ኢዩ ገለ ሳባት ኣብ ገዘኦም ዘለው ኮይኑ ዘይስምዖም ምህላዎም።ብዛዕባ’ዚ ኣብዚ መደረኽ(Platform) ገለ ነገር ክንገብር ተስፋ ንገብር።
 እንደገና ኣመልክቱ ኣብዚ መድረኽ(Platform) ገለ ነገር ኣብዚ ናይ ሀምስተደ  ምውህሃድ ክንሕግዝ ንኽእል ኢና እንተ ኢልኩም።እዚ ንምግባር ድማ  ”Over het Platform/contact”)  ብምኻ ከተመልኩቱ ትኽእሉ ኢኹም።ኣብ Nieuwsbrief ወን ከተመልኩቱ ይከኣል ኢዩ

ዓመተ ኣድሪያን ፓው(Adriaan PauwJaar)

   ዓመተ ኣድርያን ፓው 2020 ክሳብ ሕጂ ይቅጽል ኣሎ።
 ኣብ መጀመርታ ናይ’ዚ ዓመት እዚ  ዓመተ ኣደሪያን ፓው ንምብዓል  ብጣዕሚ ኢና ተሃንጢና ነርና ።ኣድሪያን ፓው ኣብ ሀምስተደን በነብሩክን ክነብር ኢሉ ካብ ዝመጽእ ኣብዚ ዓመት እዚ መበል 400 ዓመቱ ኣቅጺሩ ኣሎ ማለት ካብ 1620 ዓ.ም ።ኣድርያን ፓው ኣዝዩ ኣገዳሲ ሰብ ስለ ዝነበረ ዓመታዊ ብሱሙ ፈስታ ወይ መዘከርታ ይግበረሉ ኣሎ።ንሱ ንኣውደ ከርክ(Oude Kerk) ኣብ Wihelminaplein ትርከብ  ከምኡ ውን ቤት ትምህርቲ ፎርቨኽሽኹል(Voorwegschool) ዝሃነጸ ኢዩ።ንሱ ንዛንፎርትን(Zandvoort) ከምኡ ውን Blekersvaart ዝፈሓረ ኢዩ።ሳላ ከምኡ ዝገበረ ድማ ንህንጸት ወይ ንዕባይ ኣምስተርዳም ሑጻ ካብኡ ክትረክብ ኪኢላ።ሀምስተደ ድማ ብዙሕ ኮፍ በበሊ ናይ ገምገም ባሕሪ ክህልዋ ኪኢሉ።እዞም ንጥፈታት እዚኦም ድማ ንሀምስተደ ንኽትብልጽግ ሓጊዞማ ኢዩም። ከምኡ ውን ኣድሪያን ፓው ኣብ ውዕል ሰላም ሙንስተር(Münster) ማለት ናይ 80 ዓመት ዝወሰደ ኪናት   ሰላም ናይ ኤሮፓ ንምምጻእ ዓቢ ታራ ተጻዊቱ ኢዩ።ስለዚ ንሱ ድልድል ሰላም ኣብቲ ናይ ቀደም ሩባ ኢዩ።
 ሰለዚ ንሕና ብሓጎስ  ንዓመት ምሉእ  ብዝተፈላለዩ  ደስ ዘብሉ ጉዳያትን ማለት ንምሉእ ሀምስተደ ዝኸውን ክንዳሎ ጸኒሕና።ብድሕሪኡ ግን …… ኮሮና መጺኡ! ኣብ ወርሒ ግንቦት ቀዳመ ሰናብቲ ዝነበረ ኣዝዩ ጽቡቅ ዝኾነ ዕዳጋ ናይ ቀደም ስርሓት ኣደሪያን ፓው ከም ኡውን  ምኽፋት ናይ ኣደሪያን ፓው ክሪፕት ከም ኡውን ስምፖዚም ብዛዕባ ኣገዳስነት ፓው ንሀምስተደ ፡ነቲ ከባቢ፡ንነዘርላንድ ከም ኡውን ንኤሮፓ ተሰሪዙ ኢዩ።ኩሎም ዓይነት ጉዳያት ገለ ካብኦም ስፓርት መደባት፡ናይ ሙዚቃ መደባት ከም ኡውን ካልኦት ጉዳያት ብብዝሒ ሰብ ዝእከበሎም ኣይክካየዱን ኢዮም።ሀምስተደ ካብ ፓው ብዙሕ ተመኩሮ ክትቀስም ኪኢላ ኢያ።ንኣብነት ንበል መስከረም 19 ኩሎም ማሕበር ወነንቲ ደዃኩን ተኣኪቦም ሓደ መዛናግዒ ብውድድር ዝተሰነየ መደብ የዳልዉ።ኣብ ሓደ ቀዳም ጽቡቅ ኩነታት ኣየር ዘለዎ ግዜ ብዙሕ ምዝንግዓት ኣብ ከባቢ Binnenweg ከም ኡውን ኣብ Raadhuisstraat ይካየድ ኢዩ።ብሰንኪ ኮሮና እንተይኑ እምበር ብዙሕ ዓይነት ምዝንግዓት ክንጥቅስ ምኻኣልና።
  ክቅጽል ኢዩ ድማ።እቲ ጽቡቅ ሸነኹ ድማ ናብ 2021 ክሰግር ኢዩ።እቲ ሲንፖዚም ዳርጋ ኣብ ወርሒ ግንቦት ክካየድ ኢዩ።ኣዝዩ ድማ ተገዳስነት ክረክብ ኢዩ ኣብዚ ሕጂ ግዜ  ሰም ናይ ፓው ምስ ጊላነት ናይ Verenigde East- Indische compagnie የተሓሕዝዎ ሰለዘለው።ብተወሳኺ ምርኢት ሰነ-ጥበብ ትሕዝቶ ናይ ኣደርያን ፓው ዘለዎ  ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ዝተዳለው ኣብ  pauwehof  ከምኡ ውን  Burgerzaal ክህሉ ኢዩ።
    ዓመተ ኣደሪያን ፓው ምናልባት ገለ ጸገማት ወይ ሽግራት ነይሩዎ ይኸውን ኢዩ።ግን ነቲ ማሕበር ርእሱ ከምዝደንን ኣገብርን ኢዩ።ንኹሉ ክሳብ ሕጂ ዝኸይድ ዘሎ ተዓዘብዎ ወይ ርኣይዎ።ብሕጂ ኸ ኣብ  www.2020adriaanpauw.nl. እንታይ ክመጽእ ኢዩ  ንርኣዮ።
 ብስም ማሕበር ኣደሪያን ፓው።

ሃገር ህንጻ ሃርተካምፕ(Landhuis De Hartekamp

  እዚ  ሃገር ህንጻ ሃርተካምፕ (Landhuis De Hartekamp) ዝበሃል ህንጻ ኣብ 1692 ንጆሃን ሂንደሎፐን(Johan Hindelopen )ኢዩ ተሃኒጹ።እዚ ህንጻ ተደኲኑሉ ዝርከብ ቦታ ኣብ ናይ ሕርሻ ቦታ ናይ ስድራቤት Van Berkenrode  ኢዩ ዝርከብ።እዚ ንዘበናት ነቶም ነበርቲ ብዙሕ ለውትጢ ኣምጺእሎም ኢዩ።
 እቲ ፍሉጥ ሽወደናዊ ባዮሎጂስት Carolus Linnaeu ኣብዚ ካብ  1736 ክሳብ 1738 ከም ጋሻ ናይ ስድራቤት  Clifford ኮይኑ ይነብር ነይሩ።Linnaeu ዳርጋ 18,000 ዝኾኑ ዓለታት ኣትክልትን እንስሳታትን መብሪሂ ወይ መግለጺ ዝሃበ ኢዩ።
እዚ ቅርሲ ሃገር ህንጻ( Landhuis) ካብ 1952 ኣትሒዙ ከም ማእከል ክንክን “De Hartekamp Groep”  ንስኩላ ኮይኑ የገልግል ኣሎ።
ኣብቲ ፓርክ ወይ ሓምላይ ቦታ መጺእኩ ክትዘናግዑ ወይ ዝሮት ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም።እቲ ቦታ ኣዝዩ ጽቡቅን ሰሓብን ቅርጺ መሬት ኣለዎ።መእተዊ ብናጻ ኢዩ።
እዚ ፓርክ ዝርከበሉ ቦታ Herenweg 5, 2105 MB Heemstede.

ግዜ ሓጋይ

 ኣሰተውዕል ፡ለይቲ ካብ ቀዳም ዕለት 24 ናብ ሰንበት ዕለት 25 ዘውግሕ ሓደ ሰዓት ንድሕሪት ክትምለስ ኢያ።
እንተ ደኣ ሓጋይ ኮይኑ  ለይቲ ቀዳም ናብ ሰንበት ዘውግሕ ካብ ሰዓት 3 ናይ ለይቲ ናብ ሰዓት 2 ናይ ለይቲ  ትምለስ ኢያ። እዚ ድማ ንድሕሪት ትምለስ ማለት ኢዩ።ኣብዚ ለይቲ’ዚ ድማ ሓደ ሰዓት ዝያዳ ክትድቅስ ኢኻ ማለት ኢዩ።ኩሉ ግዜ ከምልሙድ ፍሊቲ ግዜ ኢያ።ኣብ ናይ ንግሆ ንውሕ ዝበለ ብርሃን ኣለዎ ኣብ ናይ ምሸት ግን ደርጋ ካብ ሰዓት 18፡00 ጸልማት ይኸውን።ግን ተለሚዱ ኢዩ።