Author Archives: Platform voor integratie

ናይ ቋንቋ ትምህርቲ (Taalsoos)

ከምቲ ኣብ ወርሒ ሓምለ ዝጸሓፍናዮ፣ እዚ ናይ ቋንቋ ትምህርቲ ሓደሸቲ ተሳተፍቲ ከም እንደጋና ክምዝግብ ምዃኑ ከነፍልጠኩም ንፈቱ። እወ እቲ ናይ  ኮሮና ሕግታት ተፈቲሑ ሰለ ዘሎ ናይ ቁጽሪ ገደብ የብሉን።ንኹሉ ሰብ ውሑስ ንምኳን ግን QR CODE ክህልወካ ጽቡቅ ኢዩ።ንሕና ግን ብጥብቂ ኣይንቀጻጸርን ኢና ባዕልካ ግን ሓለፍነት ወሲድካ ክህልወካ ኣለዎ።
ሓደ መዓልቲ መጺኻ ተሳተፍ ወይ ርኣዮ እሞ እንተ ፈቲኻዮ ኣብቲ ናይ  ግሩብ app ከነእትወካ።ኣብ Plein Blauw ኣብቲ ቀዳማይ ደብሪ ኣብ Plein 1 ኢዩ። ረቡዕ ንግሆ ካብ ሰዓት 10:15 ክሳብ 11፡30 ኢዪ።ካብ ሰዓት 10፡00 ናይ ሻሂን ቡኑን ግዜ ኢዩ።ኣብዚ ናይ ቋንቋ ክላስ እንታይ ኢና  ትገብር።እንተደኣ ናብ ዝሓለፈ ተመሊሲና ርኢና ዝተፈላለዩ ነገራት ክነርብ ወይ ክንድህስስ ንኽእል ኢና።
 ሰላም ቅነ

ኣብ Binnenweg  ነንባዕልና ክንተሓላሎ ኣለና

 
ኣብዚ ሰሙን እዚ  ኣብ  ትሕቲ  motto  ዝብል ጭርሖ  ኣብ Binnenweg ሓደ ካምፐይን ክጅምር ኢዩ። ኣብዚ ድማ ንኹሎም ሰብ መካይ ብዓቢይ ታበላታት  ወይ ባነራት ብምስቃል ንበጻሕቲ ክጥንቐቑሎም ከምዘሎዎም ክግበር ኢዩ።
 ኣብዚ ናይ ዕዳጋ ወይ ናይ ደዃኹን ቦታ  ሰብ መካይን፣ሰብ ሳይክልን ከምኡ ውን ኣጋር  ብሓባር ነቲ ጽርግያ ክጥቀምሉ ኢዮም። እዚ ማለት ድማ ነቶም ትሑት ናይ ጽርግያ ምጥቃም ተኽእሎ ዘለዎም ከም ሰብ ሳይክል፡ኣጋር ወይ ድማ ስንኩላት ክንጥንቀቀሎም ኣለና።
እዚ Binnenweg ናይ ዕዳጋን ናይ መንበሪ ቦታን ሰለዝኾነ እቶም ኣብዚ ዕዳጋ ዝገብሩን እቶም ኣብዚ ዝነብሩን ብውሑስ መንገዲ ክንቀሳቀሱ ኣለዎም። ኣብዚ ድማ እቲ ብየማን ዘሎ ኩሉ ግዜ ቀዳምነት ኣለዎ ዋላ ውን ሳይክል ከምኡ።
ኣብዚ ክንፈልጦ ዘለና Binnenweg  ናይ ኩሉ ሰብ ምዃኑ ክንርዳእ ይግባእ።ሰለዚ ኣብዚ ብናህሪ ኣይትዘውሩ ነቶም ኣዝዮም ተጠቃዕቲ ተጠቀምቲ ጽርግያ ድማ ቦታ ሃብዎም።

ምፍናው ገለ ኣባላት ፕላትፎርም

 ናይ መወዳእታ ግዜ ርክብና  እዚ ፕላት ፎርም(Welkom  Heemstede,Platform for integration) ንኣርባዕተ ኣባላቱ ኣፋንዩ።
Ellen Bannink,Ingrid van de Kasteele, Liesbeth Mulder en Pim van Wonderen ኣብ ፕላትፎርም  ሀምስተደ ዝገብሩዎ ዝነበሩ ኣበርክቶ ብዝተፈላለየ መኽንያት ከቓርጽዎ ወሲኖም።
ኢለን ነዚ ወብሳይት ንምምዕባል  ኣብ ዝሓለፈ 6 ዓመታት ብዙሕ ግዜኣን ሓይላን ኣጥፊኣ ኢያ። ብተወሳኪ ድማ ምስ ኢንግሪድ ብምዃን ኣብዚ ናይ ተሳታፍነት መስርሕ ዓቢን ኣገዳሲን ታራ ተጻዊታ ኢያ። ብተወሳኪ ድማ ኣብ ኩሉ ዝግበር ንጥፈታት ናይ ፕላትፎርም ብሕጉስ መንፈስ ኢያ ትሳተፍ ነይራ።
 እዛ ናይ መወታእታ ንኢንግሪድ ውን ትምልከታ ኢያ መኽንያቱ ንሳ ንጥፈታት ናይዚ ፕላትፎርም ንምዕባይ ብግቡእ ተተባብዕ ነይራ ኢያ።ንሳ ንብዝሓት ካብዞም መንበሪ ፍቓድ ዘለዎም ሰባት ብኣካል ውን ትፈልጦምን ከም ናይ ቛንቋ ተሓጋጋዚት ኮይና ትሕግዞም ነይራ ኢያ። ንሳ ብዛዕባ እዚ ውን መጽሓፍ ጺሒፋ ኣላ።በቲ ሓደ ሸንኽ ውን ኢንግሪድ ኣብዚ ናይ ተሳታፍንነት መስርሕ  ዓቢን ኣገዳሲን ታራ ተጻዊታ ኢያ።
ሊሰበት 3 ዓመት ጥራይ ኢያ ገይራ ኣባል ናይዚ ፕላትፎርም ካብ ትኸውን እንተኾነ ግን ዓቢ ስም ገዲፋ ኢያ። ንሳ ብድሕሪ ናይ Taalsoos ኣብ plein 1 ብምኳን  ምስ በዓል ኢለንን ኢንግርድን ብሓበር ዓቢ ታራ ተጻዊታ ኢያ።ንሳ ኩሉ ግዜ ተወሳኺ ስራሕ ንምስራሕ ድልውቲ ኢያ ንኣብነት ናይ ኣኬባ ሰዓታት ምሓዝ ከምኡ ውን ተልእኾን ራኢን ናይ ፕላትፎርም ምምዕባል።
 ኣብ መወዳእታ ድማ ፒም ሰራሕተኛ ናይ ምምሕዳር ኮይኑ፣ግን ከኣ  ከም ተቀማጢ ሀምስተደ ኣባላ ናይዛ ፕላትፎርም ምዃን ኣገዳሲ ምዃኑ ተረዲኡ።ብተወሳኺ ድማ ፒም ኣብዚ ሀምስተደ ፍሉጥ ናይ ሳይክል ትምህርቲ ንሓደሽቲ መንበሪ ፍቓድ ዘለዎም ሰባት ዝህብ ኢዩ።እዚ ብኣካል ዝግበር ኣበርክቶ ኮይኑ ኣዝዩ ኣገዳሲ ኢዩ።
ኢለን፡ኢንግሪድ፡ሊስበት ከምኡ ውን ፒም ናይ ገዛእ ርእሶም መኽንያት ኣለዎም ካብዚ ወብሳይት ምውጽኦም ግን ድማ ምስ ሓደሽቲ መንበሪ ፍቓድ ዘለዎም ሰባት ርክብ ወይ ክነጥፉ ይደልዩ ኢዮም ኣብ ሀምስተደ እንተዘይኮይኑ ድማ ኣብ ፎርሽኾተን(Voorschoten) ከም ሊሰበት ዝኣመሰላ።ንኹሉ ዝገብርኩሞ ንኣርባዕተኹም ብጣዕሚ። ኣብ መጻኢኩም ጽቡቅ ዕደል ንምነየልኩም!
እዚ ብላትፎርም ከ? እዚ ብላትፎርም ኣብ WIJ Heemstede ቦታ ክረክብ ኢዩ።ተስፋ ንገብር ድማ ኣብዚ  ብዝበለጸ ነዞም ሓድሽቲ መንበሪ ፍቓድ ዝሓዙ ሰባት ልኽዕ ኣብ ገዝኦም ከምዘለው ክስምዖም ክንገብር።

መዓልቲ ቅርሲ

 ዕለት 11 ን 12  መስከረም መዓልቲ ቅርሲ ዝከየደሉ መዓልቲ ኢዩ። ኣብ ሀምስተደን ሃርለምን ዝተፈላለየ  ናይ ቅርስታት  ቦታታት ዝብጹሑ ኣለው። ካብዚኦም ቡዙሓት ተኸፊቶም ክውዕሉ ኢዮም እቶም ካልኦት ዕጽዋት ኢዮም።
 ንኣብነት ኣብ ሀምስተደ፥Het Bakkershuisje, Berkenrode, Hartekamp, De vermaning, Huis te Manpad።
ኣብዚ ድማ ድሰ ዘብል ናይ ሳይክል ቅድድም ብታሪኻዊ ማሕበር ሀምስተደን – በነብሩክ ክካየድ ኢዩ።ኣብዚ ናይ ግድን ኣይኮንካን ብምልኡ ውድድር ክትሳተፍ።ኣብዚ ናብቲ ቅድምሕጂ በጽሕካዮ ዘይትፈልጥ ጥራይ ክትኸይድ ትኽእል ኢኻ።እቲ መንገዲ ወይ መስመር ኣብዚ ታሕቲ ዘሎ ሊንክ ብምጥዋቅ ክትረኽቦ ትኽእል ኢኻ።

መዓልቲ ሓበሬታ ብ Wij Heemstede

 ሓዱሽ ወቅቲ ናይ Wij Heemstede ረቡዕ 12 መስከርም  ክጅምር ኢዩ።እቲ ወቅቲ እቲ ብናይ ሓበሬታ መዓልቲ ኢዩ ክጅምር።ኣብዚ መዓልቲ’ዚ ድማ ናይ ‘ዕዳጋ ኮርስ ወይ ትምህርቲ’ ኣሎ።  ኣብዚ ድማ ናይቲ ንጥፈታት  ሓበሬታ ዝሓዘ ባንኮታት ናይ Wij Heemstede ኣሎ ።እቶም መምሃራን ናይቲ ኮርስስ ኣብዚ መዓልቲ እዚ ነቲ ዘሎ ሕቶታት ክምልሱ ቅሩባት ኢዮም።ኣብዚ ንመእሰያት፡ ንዓበይቲ ከምኡ ድማ ናይ ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርቲ ዝኸውን ትምህርቲ ኣሎ።ከምኡ ውን እሽተይ ምርኢት ካብ ስርሓት ናይ ዓሚ ተመሃሮ ኣሎ። ትሕዝቶ እቲ ኮርሳት ንምልላይ ውን ሓጸርቲ ወርክሾባት ኣሎ ።ናይዚ ሓዱሽ ወቅቲ ሓጺር ሓበሬታ ድማ ኣብዚ መዓልቲ ይቀርብ።ንዝያዳ ሓበሬታ ኣብ Wij Heemstede.nl ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም።ካብ ሰዓት 14.00 ክሳብ 17.00 ኣብ  De Luifel aan de Herenweg 96 ብድሓን ምጹ።

  ዓመታዊ ዕዳጋ ሀምስተደ  ሰንበት 29 ነሓሰ  ኢዩ።

ዓመታዊ ዕዳጋ ሀምስተደ ሰንበት 29 ነሓሰ ከም እንደገና ክካየድ ኢዩ። እቲ ዕዳጋ ኣብ Binnenweg ከምኡውን ኣብ  Raadhuisstraat ካብ ሰዓት 11፡00 ቅ.ቀ ክሳብ  5  ድ.ቀ ክካየድ ኢዩ ኣብዚ ድማ ሸቃጦ ካብ ማእከል ሀምስተደ ከምኡ ውን ነጋዶ ካብ ካልእ ቦታ ኣብዚ ዝተፈላለዩ ጽቡቅ ነገራት ብርትዓዊ ዋጋ ከምኡውን ምቁር ዝብላዕን ዝስተን ሒዞም ይውዕሉ።
 እዚ ዕዳጋ ኣዝዩ ጽዑቁን ከምኡውን ምስ ሰባት ትላለየሉ ባታ ኢዩ።ኩሎም እዳ ሻሂታት ኩፉታት ኢዮም።ኣብ ሀምስተደ ብዙሓት እንዳ ሻሂታት ኣሎ።ንዓበይቲ ይኹን ንመንእሰያት ዝኸውን መዘናግዒ ኣለዎ። ንኣብነት ‘de Silent Disco area’
እዚ እንታይ መለት ኢዩ? ርኣዮ………  ኣብዚ ሓደ  ቦርሳ ናይ ኣስበዛ መግበሪ ይወሃበካ ኢዩ። ኣብዚ ሙዚቃን ከምኡውን ፎቶግራፋትን ብ Mario Kart photobooth ዝተዳለወ ኣሎ።ቆልዑ ድማ ኣብዚ ገጾም ሕብሪ ይለኽዩዎ ከምኡውን kindercocktails ካብ COCO LOCO ይሰርሑ።
ሕግታት ኮሮና ብዝተማልአ መንገዲ ይካየድ።እቶም ኣብዚ ዝስርሑ ደዃኩ ድማ ርሕቀቶም ዝሓለው ኢዮም ዝኾኑ።በጻሕቲ ድማ ሓደን ፈረቃን መትሮ ርሕቀት ክህልዎም ይሕተቱ።
ደኳኩን ናይ ሀምስተደ ኩሉ ግዜ ዓመት ዓመት ብጽቡቅ ስጉምቲ ኢዮም ዘሕልፍዎ ሎሚ ዓመት ውን ከምኡ ከምዝኸውን ኣይንጠራጠርን።

 

“እዞም ክልተ ዓይነት ኣባጮጎራ ማለት   “De eikenprocessierups en de bastaardsatijnrups”   ኣብ ሀምስተደ  ይርከቡ።L

 

 
  . ብመኽንያት ኣብ ግዜ ጽድያ ቁሪ ብምንባሩ እዚ ናይ ኣባጨጎራ ጸገማት/ሰዕበናት ካብ ዓሚ ሰሙናት ድሒሩ ኢዩ ጀሚሩ። እዚ bastaardsatijn rups ዝበሃል  ኣባጨጎራ ድማ ክቀላቀል ጀሚሩ። እዚኦም ክልቲኦም ድማ በቲ ኣዝዩ ዘሕምም ጸጉሮም ብርቱዕ ዝኾነ ናይ ቆርበት ቁጥዐ  የስዕቡ።ነዞም ኣባጨጎራ ንምጥፋእ 49 ሰፈር  ናይ Mezen  ዝበሃላ ኣዕዋፍ ኣብቲ ናይ ግሩነንዳል ጫካ ተሰቂሉ ኣሎ። መኽንያቱ ሓንቲ ንእሽተይ ( Mezen) ዑፍ ንመዓልቲ ክሳብ ልዕሊ 50 ኣባጭጎራ ክበልዓ ይኽእላ ኢየን። ሓንቲ ሰፈር ዑፍ ድማ ክሳብ 6 ኣዕዋፍ ይሕዝ ኢዩ። ኣብዚ ጫካ ተወሳኺ 51 ናይ መንካዕ ሰፈር ተሰቂሉ ኣሎ።እዘን መንካዕ ኣብ መዓልቲ ሓደ ርብዒ ናይ ክብደተን ኢየን ዝበልዓ።እዞም eikenprocessierups ዝበሃሉ ዓይነት ኣባጨጎራ መብዛሕቲኡ ግዜ  ኣብ ገረብ ዝበ ኢዮም ዝርከቡ። እዞም ኣባጨጎራ ብሓብር ኮይኖም ንሓንቲ ገረብ ጠቕላላ ክቀልጥዋ ይኽእሉ ኢዮም። eikenprocessierups ዝበሃል ዓይነት ኣባጨጎራ ብነዊሕ ጻዕዳ ጸጉሩ ኢዩ ዝፍለጥ።እዞም ኣባጨጎራ ኣብ ጉንጊ ናይ ሓደ ገረብ ወይ ውን ኣብ ሓደ ርጉድ ዝበለ ጨንፈር ናይ ገረብ ኢዮም ዝነብሩ ማለት ልክዕ ከም ሰፈር ኣይ ሳርየት ኢዩ ዝመስል።
 እዚ bastaardsatijnrups ዝበሃል ዓይነት ጨጎራ ኣብ ሓደ እሻኽ ገረብ ናይ ገምገም ባሕሪ ፡ ቆጥቓጥ ፡ሲልዶርን ፡ ዝበ ፡በርከን ከምኡውን ናይ ፈረታት ገረብ ይነብሩ።እዞም ዓይነት ኣባጨጎራ ልክዕ ከምቶም eikenprocessierups ዝበሃሉ ዓይነት ኣባጨጎራ  ጸጉሪ ዘለዎም ኮይኖም ሓደ ዓይነት ጸገማት የምጽኡልካ።
ነዞም bastaardsatijnrups ዝበሃሉ ዓይነት ኣባጨጎራ ብምንታይ ንፈልጦም፡ ጸሊም ብናዊ ክሳብ ጸሊም ኣካላት ዘሎም ፡ነዊሕ ብጫ ብናዊ ጸግሪ ከምኡ ውን 2 ቀያሕቲ ጥብ ኣድጊ ዝመስላ ኣብ ሕቁኡ ኣለዎ።
 እንተደኣ እዞም  eikenprocessierups ወይ de bastaardsatijnrups ዝበሃሉ ዓይነት ኣባጨጎራ ኣብ ህዝባዊ ቦታ ርኢኻ ናብ ምምሕዳር ኣመልክት።

ስትራይከልስተን

  ስትራይከስተን, መሰረቱ ‘Stolpersteine’, ኢዩ ዝብል።ብሓደ ጀርመናዊ ስነ-ጥበበኛ Gunter Demnig ዝበሃል ኢዩ ተጀሚሩ። እዚ እምኒ ናይ ኩቢክ ቅርጺ ዘለዎ ኮይኑ ኣብልዕሊኡ ናይ ኣስራዚ ዝተወቀረ ኢዩ። እዞም እምንታት ኣብቲ ማርሻፐዲ ኣብቲ ኣይሁድ ዝተሰጎጉሉ ወይ ዝመቱሉ  ኣብ ቅድሚ ገዛውቲ ኢዩ ዝርከብ። ኣብዚ ሕጂ ግዜ ክሳብ 70,000 ዝኾኑ  ዝተወቅረ እምንታት ኣሎ(ስትራይከስተን)
 ኣብ ሀምስተደ ውን 2 ዝተወቅረ እምኒ (ስትራይከስተን) ንመዘከርታ mevrouw Johanne Hedwig van Straaten ከምኡ ንሓፍታ  Marie Mathilde van Straaten ኣሎ። ክልቲኤል ኣብ ናይ ጀርመን ቤት-ማእሰርቲ ካምፕ ኢየን ሞይተን። እዚ ክውን ክኸውን ጓል-ጓላ ን mevrouw Johanne Hedwig van Straaten ኢያ ተበግሶ ወሲዳ። ንዓኣ ዓባያ ካብ 1937 ክሳብ ቀዳሞት ዓመታት  ናይ ካልኣይ ኩናት ዓለም ኣብ  Binnenweg ቁጽሪ 91 ናይ መጽሓፍቲ ዱኳን ነይሩዎ። እቲ ዝተወቅረ እምኒ ድማ ኣብኡ ኢዩ ዘሎ።

        “እዚ ናይ ቋንቋ ልምምድ ንዓኻ ይሕገዘካ ዲዩ”?

ብዙሕ ግዜ ኣብዚ ወብሳይት ብዛዕባ ናይ “ቋንቋ ልምምድ” ከተንብብ ትኽእል ኢኻ። መብዛሕቲኡ ግዜ ብፍሉይ ዝጥቀሱ፡ ምብጻሕ ኣመሓድሪ ፡ ስንተርክላስ ወይ ምቅጻል ቤት-ንባብ ኣብ ተንዳ ኣብ ግዜ ኮሮና።ቋንቋ ከመይ ኣሎ ሕጂ? ቁሩብ ዶ ንዓካ ሓጊዙካ? ሮቡዕ ኣብቲ ቤት-ንባብ እንታይ ኢና ንገብር?

 እቲ ቀንዲ ዕላማ ልምምድ ምዝራብ  ቋንቋ ነዘርላንድ  ኢዩ።  ሓደ ሓደ ግዜ  ውን ብዛዕባ ሰዋስው ፡ ኣባሃህላን መግለጺታቱን ከምኡ ውን ብዛዕባ ናይ ነዘርላንድ ልምዲታት ውን ንዛረረብ ኢና።( ስለምንታይ ኢዩ ኣብ ግዜ በዓል ነዘርላንድ ኣራንሽዊ ሕብሪ ዝኸውን? ሰለምንታይ ሰመያዊ ወይ ቀይሕ ዘይከውን?)  ኣብዚ ግዜ’ዚ ሓደ ሰዓት ዝኸውን ኣብዛ ‘er ‘ ትብል ቃል  ኣጥፊእና ኣለና። ከም ነዘርላዳዊ መጠን ብዛዕባ እዚኣ ሕሰቡ……ክንደይ ግዜ ትደጋገም ከምኡ ውን ብኽንደይ መንገድታት ንጥቀመላ ኣብ ቋንቋና! እዞም ወጻእተኛታት ‘doedurdugroete’ ክንብል ከለና ይርድኡና ዶ ኢልኩም ትሓስቡ?
  ሓደ ሓደ ግዜ ቤት-ትምህርቲ ኮይኑ ኢዩ ዝስምዓካ ግን እቶም ተሳተፍቲ ብሓፈሻ ኣዝዩ ጽቡቁን መሃርን ኮይኑ ኢዮም ዝረኽብዎ! ብፍላይ ድማ ኣብ ሓደ ንእሽቶይ ጸገም ወይ ሽግር እንተደኣ ንዘራብ ኣለና ናይቲ ሓደ ሰብ ሰሚዕኻ ምምላስ። ( እንተዳኣ ኣብ ድኳን ኣማልስካ ኣውሒዶም ሂቦምኻ  እንታይ ትገብር ፧ ዝያዳ እንተ ሂቦምኻ ኸ እንታይ ትገብር፧ ቅድሚ እዚ 1.5 ሜርትሮ ምርሕሓቅ ኣብ ግብሪ ምውዓሉ ክሳብ 18 ሰባት ንሳተፍ ነይርና። ብድሕሪኡ ድማ  ጉጁለታት ገርና ብውሑድ ሰብ ገርና  ግን ድማ ኩሉ ሰብ ከምዝሳተፍን ከምኡ ድማ ክዛረብን ከምዘለዎ ንገብር።ተስፋ ይገብር ድማ ከምዚ ዘለዎ ኣካይዳ ኣብ ወርሒ ሓምለ ክቅጽል ኢዩ። ዝኾነ ሰብ ኣብዚ ቋንቋ ነዘርላንድ ምዝራብ ክሳተፍ ዝደሊ ብድሓን ምጹ።ኣብዚ ግዜ’ዚ ካብ ኮርያ፡ ሶርያ፡እንዶኖዝያ፡ቡልጋርያ፡ቱርኪ፡ኤርትራ ከምኡውን ደኒማርክ ተሳተፍቲ ኣለው። ብናትካ  ቋንቋ ውን ንኻልእ ሰብ ክትገልጸሉ ይከኣል ኢዩ ። ነዚ መደብ ዘዳልው  ኣብ ገዝኦም  ፍራንስ ፡ ቱርኪ ፡ ዓረብ ፡ ጥልያን፡ አንግሊሽ ከምኡ ውን  ጀርመን  ኢዮም ዝዛረቡ። ኣብ ካልእ ግን ነዘርላንድ ።እዚ ባህላዊ ቃል ናይ ነዘርላንድ ‘ gezelligheid'(ምትሕውዋስ)  ቀዳማይ ኢዩ ዝስራዕ!
እንተ ተሳተፍቲ ብዙሓት ኮይኖም ኣብ ግዜኡ ኣብዚ ወብሳይት ክንሕብረኩም ኢና።ምናልባት ሽዑ ክንረኽበኩም ንኸን ኢና! ብድሓም  ምጹ።

     መካነ – እንስሳታት  ቆልዑ ሞለንቸ( Molentje) 70 ዓመት ገይራ!

 

እዚ ናይ ቆልዑ መካነ- እንስሳታት መበል 70 ዓመት ብምግባሩ ኣዝዩ ፍሉይ ኢዩ። እዚ ሞለንቸ( Molentje) ካብ ናይ ቆልዑ መካነ – እንስሳታት ኣብ ነዘርላንድ እቲ ዝጠንተወ ኢዩ።እዚ ኢዩ ድማ በዓል ክትገብረሉ ዝሓተካ ወይ ዝግድደካ። እዚ መሬት ድማ ካብ 1913 ኣትሒዙ ኣብ  ትሕቲ ዋንነት ምምሕዳር ኢዩ። ኣብ 1951 ድማ እዚ  ናይ ሕርሻ ቦታ ተሃኒጹ። ብድሕሪኡ ድማ ናይ ቆልዑ መካነ እንስሳታት  ኮይና። ድሕሪ ግዜ ድማ ኣብዚ  ብዙሓት ዓሌታት እንስሳታት ክነብሩ ጀሚሮም ማለት ከብቲ ፡ሓሰማ ፡ ጠለበዱ ከምኡ ውን ኣጣል ጥራይ ዘይኮነስ ዋላ ውን ጊሐ ፡ ላማስ(Lama’s)፡ካንጋሩ ከምኡውን  ዕስለ ንህቢ ። ኣጋጣሚ ኣብቲ ናይ 2010 ዝነበረ ባርዕ ሓዊ እቲ ቆፎ ናይ ‘ቲ ዕስለ ንህቢ ተቓጺሉ። ቀዳም 26 ሰነ ድማ እቲ በዓል ዝካየደሉ ኢዩ። ኩሉኹም ብደሓን ምጹ!! ንበጻሕቲ ድማ ቡን ፡ሻሂ፡ከምኡ ውን ሊሞናደ ምስ ምቁር ዝብላዕ ነገር ኣሎ ከምኡውን ሰዓት 14 ፡00 ናይ ምሳሕ ግብጃ ኣሎ።ቆልዑ ድማ ሕብሪ ዝሕበር ባንዴራ ዘለዎ ወረቀት ሕብሪ  ብምግባር ኣብቲ ናይ መካነ እንስሳታት ይሰቅልዎ ። ኣዚዩ ድማ ምዕሩግ በዓል ኮይኑ ይውዕል።

እዚ ናይ ቆልዑ መካነ -እንስሳታት  ኣብ ጫካታት ግሩነንዳል ጥቃ እቲ መጻወቲ ቦታ ኣብ Burgemeester van Rappardlaan 1 ይርከብ