ናይ ቆልዑ ድስኮ ኣብ ሀምስተደ

ናይ ቆልዑ ዲስኮ ካብ ደቂ 6-10 ዓመት
 
ካብ መስከረም ክሳብ ግንቦት ኣብ ነፍሲ ወከፍ ወርሒ ሓደ ግዜ  ኣብ Plexat ናይ ቆልዑ ዲስኮ ኣሎ።ሓደ ድጀይ ምዚቁኡ ሒዙ ክመጽእ ኢዩ ኩሎም ቆልዑ ድማ ደስ ኢሉዎም ክስዕስዑን ክነጥሩን ይኹእሉ ኢዮም። መብዛሕቲኡ ግዜ ድማ ናይ ሳዕሲዒት ውድድር ከምኡ ውን ሊምቦ ዳንሰን ንገብር ኢና።
 እቶም ቆልዑ ኣብዝመጽሉ ግዜ ስሞምን ተለፎን ብቀጥታ ይምዝገብ ስለዚ ድማ እቶም ስድርኦም ብዘይ ስክፍታ ወይ ሻቅሎት ገዲፈሞም ይኸዱ።
እቶም ስድራ ድማ ክሳብ ዝውዱ ኣብ foyer van WIJ De Luifel ቡን ክሰትዩ ይኽእሉ ኢዮም።
እቲ ዲስኮ ንዓርቢ ካብ ሰዓት 19:00-21:00 ኢዩ።መእተዊ ድማ 3 ኢሮ ኮይኑ ስኑፕ ከምኡውን 2 ሊሞናደ  ዘጠቓልል ኢዩ።
ንዝያዳ ሓበሬታ ኣብዚ ዝስዕብ ሊንክ ተመልከት

መስከረም 19 ሃገራዊ መዓልቲ ጽሬት 

  ሃገራዊ መዓልቲ ጽሬት ናይ’ዚ ዓመት እዚ 19 መስከረም ክውዕል ኢዩ።እዛ መዓልቲ እዚኣ ዓለም ለኻዊ መዓልቲ ጽሬት ውን ኢያ።ፍሉይን ኣገዳሲን ተበግሶ ናይ  መስራቲ ፕላስቲክ ሶብ ፋውደሽን።

 እዚ ማለት ድማ ናይ ጎሓፍ ብላስቲግ ሒዝካ ኣብ ጎደና ወይ ኣብ ገባቢኻ ብምኻድ ኣብኡ ዝጸንሓካ ጎሓፍ ትጥርኑፎ። እዚ ክንገብር ከለና ድማ ናይ ግድን ናይ ምኒስትሪ ጥዕና (RIVM) መምሪሕታት  ማለት ( ርሕቐትካ ምሕላው ፡ዝኾነ ዝስመዕካ ነገር እንተሎ ኣብ ገዛ ካፍ ምባል ከምኡ ውን ኢድካ ምሕጻብ)።እቲ ደገ ከምኡ ከባቢኻ ጽሩይ ይኸውን።

ድልየት ኣለካ ዶ ጎደናኻ ወይ ከባቢኻ ከተጽሪ? ከምኡ ውን ነዕርኽትኻን ጎረባብትካን ሕተቶም ኣብዚ ላዕሊ ዘሎ ሊንክ ድማ ኣመልክቱ።

ዜና ኮሮና

ዜና ኮሮና 25 ንሓሰ 2020
ሓደሽቲ ውሳነታታ/ሕግታት

እንደገና ሓደሽቲ ውሳነታት/ሕግታት ኮሮና።እዚ ሓዱሽ ውሳነታት/ሕግታት ኣድላዩ ዝኾነሉ መኽንያት በዚ ሕማም ብዙሓት ሰባት ቀጻሊ ይልከፉ ስለዘለዉ ኢዩ።ኣብቲ ዝተገብረ መጽናዕቲ ከምዘመልክቶ እቲ መልከፍቲ ኣብ ናይ በዓላት ወይ ግብጃታት ምትእኽኻብ መብዛሕቲኡ ግዜ ኣብ ገዛ ዝግበር ምትእኽኻባት ኢዩ።ስለዚ ኢዩ ድማ እዚ ሓዱሽ ውሳነ/ሕጊ ተወሲኑ።

ልዕሊ 6 ሰባት ኣብ ሓደ ግዜ ናብ ገዛኻ ክመጹ ክትዕድም የብልካን።እዚ ቁጽሪ እዚ ነኣሽቱ ቆልዑ ዘየጣቃልል ኢዩ።

ኣብ ቤት-መግብን መስተን ከምኡ ድማ ኣብ ናይ መተኣኻኸቢ ኣዳራሻት ሓያል ቁጽጽር ናይ ሕጊ ምትግባር ክካየድ ኢዩ።

ቤት-ትምህርትታት

ቤት-ትምህርትታት ከም እንደገና ክፉት ኢዩ።ተመሃሮ ኣብ ነንሕድሕዶም ርሕቐት ምሕላው ኣየድልዮምን ኢዩ ካብ መምሃራኖም ግን 1.5 ሜትሮ ክርሓሓቁ ኣለዎም።ቤት-ትምህርትታት ናይ ግድን ቨንትለተር ክቕርባ ኣለወን።ቤት-ትምህርትታት ባዕላተን ናይ ገዛእ ርእሰን ሕግታት ክገብራ ኣለውን ንኣብነት መሸፈኒ ኣፍ ምጥቃም።

ኣብዚ ናይ ሰሉስ ዕለት 1 መስከረም ዝነበረ ናይ ካቢነ መግለጺ ሓዱሽ ሕጊ ዝወጸ የሎን።
እቶም ዝወጹ ፖሊሲታት ከምዘለውዎ ኢዮም ዘለው።
ኣእዳውካ ምሕጻብ,
1.5 ሜትሮ ምርሕሓቅ,
ዝኾነ ምልክታት ኣብ ዝስመዓካ ኣብ ገዛኻ ኮፍ ምባልን መርመራ ምግባርን።

መዓልቲ ጎረባብቲ 2020

 መዓልቲ ጎረብብቲ ክንብል ከለና ኩሉም ጎረባብቲ ነንሕድሕዶም ዝራኸቡሉን ከምኡ ውን ብሓባር ኮይኖም ደሰ ዘብል ነገር ክገብሩ ክከለልዉ ኢዩ።እዚ ክንብል ከለና ብሓንሳብ ኮንካ ገለ ነገር እንዳሰተኻን፡ጎደናታት እንዳሸለምካን፡ ብሓበር እንዳ ተጻወካን፡ብሓባር ናይ ቆልዑ ኣተሓባባእ ምድላው ከምኡ ውን ግደና ምጽራት  ከምኡ እንዳበለ ይኸይድ።እዚ መዓልቲ ጎረባብቲ ዓመት ዓመት ኣብ ወርሒ መስከረም ይበዓል።እዚ ዓመት’ዚ ድማ ዕለት 26 መስከረም ክበዓል ኢዩ

እዚ መዓልቲ ጎረበይት ብ Douwe Egberts(ሓደ ፍሉጥ ናይ ቡን ኣፍራይ ነዘርላንዳዊ ) ኢዩ ተጀሚሩ ከምኡ ውን  het Oranje ማዕከን ሓገዝ(ንጥፈታት ናይ’ዚ ማሕበር ገንዘብ ምትእኽኻብ ንማሕበራዊ ኣጎልጉሎት ኢዩ።) እዚ ማሕበር ንመብዓሊ ናይ’ዚ መዓልቲ ጎረባብቲ ሓገዝ ይህቡ ኢዮም።
 መዓልቲ ጎረባብቲ ከተዳሉ ምስ ጎረባብትኻ ትደሊ ዶ?
 ንዝያዳ ሓበሬታ ኣብዚ ሊንክ tips:
https://www.burendag.nl/vier-burendag
 መዓልቲ ጎረባብቲ ከተብዕል እንተደሊኻ ብሓንሳብ ምስ ጎረባብትኻ ከተመልክት ትኽእል ኢኻ።ወይ ውን ብማሕበር መልክዕ ከተመልክት ይከኣል ኢዩ።ምናልባት እዚ ኩሉ ንዓኻ ከጸግመካ ይኽእል ኢዩ።
ኣብ ጋዘጣ ናይ ሀምስተደ ጽቡቅ ገርካ ርኣዮ ምናልባት ናይ መዓልቲ ጎረባብቲ ዘዳለው ከይህልው።ኣብኡ ኖርማል ከድካ ርኣዮ።ኩሉ ግዜ ብጣዕሚ ጽቡቅ ኢዩ።
ከምኡ ውን ምስ ጎረባብትኻ ንኽትፋለጥ ኣዝዩ ሓጋዚ ኢዩ።ጽቡቅ ዕድል!!!!

ምጅማር ቤት-ትምህርትታት

   ቤት-ትምህርትታት ኣብዚ ከባቢና ከም እንደገና ዕለት 17 ንሓሰ  ጀሚሩ ኣሎ። ነዚ ሓዱሽ ዓመተ ትምህርቲ ብጽቡቅ ንምጅማር ምናልባት  እዞም ዝስዕቡ ምኽርታት  ኣድለይቲ  ኢዮም።
ቲ ዝቀለለ መንገዲ ናብ ቤት-ትምህርትኻ ምምራጽ!!
ማርት ተለፎንካ ኣብ ቦርሳኻ ገርካያ ዶ?
ርሳኻ ኣብ ሕቖኻ ወይ  ኣብ ብሽክልታ ገርካዮ ዶ?
ይ ብሽክልታኻ መብራህቲ ይሰርሕ ዶ ኣሎ?
ካብ ሓደገኛ መንገዲ ናይ መኪና  ተኣለ።እዚ ማለት ድማ ኩሉ ግዜ የማንካ ሒዝካ ናይ ሰለስተ መትሮ ርሕቀት ሓሊካኻ  ድሕሪ ዓበይቲ መኻይን ተጎዓዝ።
     ንዝያዳ ሓበሬታ  ኣብ’ዚ ታሕቲ ዘሎ ሊንክ ጠውቅ።ኣብዚ እቲ ዝደለኻዮ ሓበሬታ ብዛዕባ ናይ ነዘርላድ ትራፊግ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ።

 

ሓዲሽ ሕግታት ኮሮና ካብ 6 ንሓሰ

    ከመይ ኣለኹምን እቶም ሓደሽቲ ሕግታት ከ እንታይ ኢዮ?
 ብዝሒ መለከፍቲ ኮሮና ከም እንደገና ወሲኹ ኣሎ፣ብፍላይ ሕጂ ኣብ መንእሰያት ወሲኹ ኣሎ።ብዙሕ መልከፍቲ ዝርኤ ዘሎ ኣብቲ ሰባት ብሓንሳብ ዝኾኑሉ ቦታታት ኢዩ ማለት  ርሕቀት ሰለ ዘይሕሉው  ኢዩ።
ሓሙስ 6 ንሓሰ ቀዳማይ ሚኒስተር ሩተ (Rutte) ከም እንደገና ሓዱሽ መግለጺ ሂቡ።
           .  ሰባት ነቲ ሕጊ ዝወጸ ብግቡእ ኣይሓዝዎን።
           ብዙሕ ሰብ ኮሮና ይተሓዝ ኣሎ።
           . እዚ ሕጊ ክመሓየሽ ኢዩ።
    ትምህርቲ
                   . ምትእኻብ ኣዝዮ ኣገዳሲ እንተኾይኑ ጥራይ ይፍቀድ፡ንኣብነት ህሉው ሓበሬታ
                            ንምሃብ። ኣብዚ ውን በቢ ንእሽቶይ ጉጁለታት እንዳ ገብርካ ጥራይ ይፍቀድ።
                   ማሕበር ተማሃሮ ዝኾነ ምትእኽኻብ ክገብሩ ኣይፍቀድን።
                   . ማሕበር መጽናዕቲ ከምኡ ውን ማሕበር ስፖርት ተማሃሮ እተደኣ ኣዝዩ                                         ኣገዳሲ ኮይኑ ጥራይ  ምትእኽኻብ ይፍቀድ።እዚ ድማ ብዉሑድ መጠጠን                                      ሰብ እንተነውሐ ድማ ክሳብ ሰዓት 22፡00 ብዘይ መስተ(ኣልካል)
ቤት መግብን መስተን
                              . ቦታ ክሓዙኡ ኣለዎም
                              . ሓደ ቦታ ኣብ ጣውላ ወይ ውን ኣብ ባር ይወሃበካ።
                              . ኣብቲ ዝመጻእካሉ ግዜ ብዛዕባ ጥዕናካ ንዝሓተቱኻ ሕቶ ብግቡእ                                           መልሰሎም ከምኡ ድማ ቁጽሪ ተለፎንካ ኣብኡ ጺሒፍካ ኣትርፍ                                               ምናልባት ኣዚ ቤት-መግቢ ካብ ዝመጹ ሰባት ዝተለኹፉ                                                         እንተጸኒሖም ድሕሪኡ ናባኻ ክድወለካ ይኽእል።
 
 ናይ ከበብያዊ ሕግታት
                               .ኣብቲ ንስኻ ትነብረሉ ከባቢ ውን ተወሳኺ ሕግታት ክወስዱ                                                     ይኽእሉ ኢዮም።ንኣብነት ምቅይያራት ምዕጻው ሰዓታት ቤት-                                                 መግብታትን መስተን ከምኡ ሰዕታት ምዕጻው ደዃኩን ከምኡ ድማ                                         ናይ ኣፍን ኣፍንጫን መካላኸሊ ግደታ ኣብ ጎደናታት ምጥቃም                                                  የጣቃልል ወይ ውን ምኽልካል ብዙሕ ሰብ ምእካብ።
 
እቲ ኣገዳሲ ዝኾነ እዚ ዝስብ ኢዩ፡
 
                                . ሕግታት መንግስቲ ምትግባር
                                . ዝኾነ ምልክት ምስ ዝስመዓካ ኣብ ገዛኻ ኮፍ በል።
                                .  1.50 ርሕቀት ሓሉ/ኣተግብር።
                                . ኣእዳውካ ብተደጋጋሚ ተሓጸብ።
                                . ካብ ጻዕቂ ዘለዎ ቦታ ተኣለ።
 
እንተደኣ  ነዚኦም ኣተግቢርካዮም ናይ ኮሮና ምሓዝ ጸቢብ ዕድል ኣለካ 

ናይ ሓጎስ መልእኽቲ

  ዘሕጉስ መልእኽቲ ካብ ፈይስቡክ።

ክፍሎምን ስድሩኡን ነዘርላንዳውያን ኮይኖም።ክፍሎም ናይ ወብሳይትና ተርጓማይ ኢዩ።ንሱ ካብ ነዘርላንድ ናብ ትግርኛ ይትርጉመልና። 
ብስም እዚ ፕላት ፎሩም ካብ ልቢ እንቓዕ ኣሕጎሰኩም እንዳበልና  ከምኡ ውን ጽቡቅ ዕደል ንምነየልኩም።Layla en Ellen

ቋንቋ ሶስ( Taalsoos) ኣብ ግዜ ኮርና 

እዚ  ቋንቋ ሶስ( Taalsoos) ብዛዕብኡ ብዙሕ ጽሒፍና ኢና እዚ ድማ  ኣብ ረቡዕ ንግሆ ኣብ ቤት -ንባብ ኢዩ ይካየድ ነይሩ።እዚ ግን ኮሮና ምስ መጸ  ናይ ግድን  ደው ከምዝብል ኮይኑ።ብጣዕሚ ዘሕዝን ኢዩ መኽንያቱ እቶም ተሳተፍቲ ይኹኑ ዋላ  እቶም ቮለንተኛታት ነዛ ንግሆ እዚኣ ብጣዕሚ ኢዮም  ኣስተማቂሮማ ወይ ፈትዮማ።
ኣብ ርእሲ እቲ ናይ ነዘርላንድ ቋንቋ  ዝገበር ልምምድ ከምኡውን ናይ ማሕበራዊ ጉዳያት ኩሉ ግዜ ይካየድ ንይሩ።ግን እቲ ቤት-ንባብ ተዓጺዩ።ድሕሪኡ ምስ ተኸፍተ  ውን  ኣብ ሓደ ክፍሊ  ብሰንኺ ናይ ኮሮና ሕጊ ብብዝሒ ክንከውን ኣይከኣልናን። ብድሕሪኡ ግን  ምምሕዳር ሓደ ዓቢ ቴንዳ ኣብቲ ታሕቲ ናይ ቤት-ንባብ ኣዳሊዩ ኣብኡ ድማ ክንጥቀም ክእልና።ስእሊ ናይዚ ቴንዳ ድማ ኣብቲ ናይ ዋትስኣብ(whatsapp) groep ሰዲድናዮ ኣለና ከምኡ ውን መን ኣብዚ ክመጽእ ይደሊ ሓቲትና ኣለና።ኣኒሞ(Animo) እኩል!
ስዒቡ ክልተ ሰሙን ሕግታት መጺኡ እንደገና ሕግታት መጺኡ ከምኡ ውን ስጉምቲ ምውሳድ መጺኡ ቀጺሉ ተወሳኺ ሕግታት መጺኡ።  ድሕሪ ብዙሕ ትዕዝብቲ  ኩሉ ሕግታት ክትግበር ጀሚሩ  ማለት እንተ በዝሐ 12 ሰባት ጥራይ ኣብ ሓደ ግዜ ኣብዚ ቴንዳ ክሳተፉ ተገይሩ።እዚ ግን ብኸምኡ ኣይቀጸለን! እቲ ቴንዳ ዳርጋ ዓቢ ኢዩ ዝመስል ሰለዝስ ብጣዕሚ ደስ ዘብል ኩላትና ብሓባር ኣብዚ ክንራኸብ።
 ብሓዱሽ ሓይሊ “energizer” ኢና ጀሚርና ሰለዚ ድማ ነፍሲ ወከፍ ንጡፍ ኮይኑ ይጅምር።ናይ ኣጋጣሚ ኮይኑ ክንዝምር ኣይከኣልን ኢዩ እወ እወ ኩሉ ኣብ ቋንቋ ክኸውን ኢዩ።ርሕቀትና ድማ ልዕሊ ሓደ ሚትሮን ፈረቃን  ክኸውን ኣለዎ።ኣብዚ ድማ ሓደ ነዊሕ ሓሳብ ቃላት ንቃላት እንዳ ኣላገብና ክንሰርሕ ኢና ንኣብነት ግን፡መኽንያቱ፡ብሰንኪ ዝብሉ ቃላት እንዳ ተጠቀምና።እዚ ድማ ብጣዕሚ ደስ ዘብል ከምኡውን ብጣዕሚ ጽቡቅ ኢዩ።
እዚ ቋንቋ ሶስ(Taalsoos) ከም እንደገና ተመሊሱ ኣሎ።

ናብዚ መድረኽ ምጹና

  ናብዚ መድረኽ  ናይ ምውህሃድ ምጽምባር ወይ ምስታፍ ቀጻሊ ኢዩ።
እዚ መድረኽ -ወይ ብምሉኡ ፡ Welkom Heemstede,መድረኽ ንምውህሃድ – ብብዙሓት ሰባት ዝቖመ ኮይኑ ንመንበሪ ፍቃድ ዝረኸቡ ሰባት ኣብ ሀምስተደ  ንኸይጋየሹ ማለት ልኽዕ  ከም ኣብ ገዝኦም ከምዘለው ኮይኑ ክስምዖም ኣብ ምሕጋዝ ዝነጥፉ ኢዮም።ተሓጋገዝቲ ስደተኛታት፡ንሕና ሀምስተደ(WIJ Heemstede) ከምኡ ውን ምምሕዳር ኣብዚ መድረኽ ምውህሃድ ኣለው ከምኡ ውን ምስ ናይ ቋንቋ ተሓጋገዝቲ ጽቡቅ ርክብ ኣሎና።እዚ መድረኽ ምውህሃድ ካብ ምምሕዳር ሓገዝ ረኺቡ ኣሎ ስለዚ ንዝመጽ ዓመት ብርግጽ ብዘይ ጸገም ክንቅጽል ንኽእል ኢና።
ግን ድማ ኣብዚ ግዜ’ዚ  ሓደሽቲ ሰባት ኣብ ምድላይ ኢና ዘለና።ማለት ሓዱሽ ሓሳብ ዘለዎም  ብዛዕባ  ምውህሃድ ።እቲ ዝተመርጸ ካብ መንበሪ ፍቃድ ዝረከቡ ሰባት ክኽውን ኢዩ መኽንያቱ ንሶም ነቲ ከምኦም መንበሪ ፍቃድ ዘረኸበ ሰብ እንታይ የድልዮ ጽቡቅ ገሮም ስለዝፈልጥዎ።
 ክሳብ ሕጂ እንታይ ገርና ኣለና፥
        . ብርክት ዝበሉ ርክባት ኣዳሊና ,ማለት ሓደሽቲ መንበሪ ፍቓድ ዝረኸቡ ሰባት ነንሕድሕዶም           ዝራኸብሉ ቦታ።ከምኡ ውን ካልኦት ሰባት ካብ ሀምስተደ  ናብኡ ክመጹ ከምዘለዎም ገርና።
        . ሓደ ወብሳይት ወይ መርበት ሓበሬታ ከፊትና፡ ማለት ብኽልተ  ኣባላት ናይዚ መድርኽ                  እትውነን ኢያ።እቲ  ጽሑፍ ኣብዚ መድረኽ ዝቀርብ ናብ ዓረብን ፡ትግርኛን ከምኡ ውን ናብ            እንግሊሽ ይትርጎም ኢዩ።ኣብዚ ብዙሕ ብዛዕባ ናይ ነዘርላድ ሕብረተሰብ ከምኡውን ካልኦት            ኣገደስቲ ዝኾኑ ነገራት ንመንበሪ ፍቓድ ዘለውም ተጸሓፎም ኢዮም።
          .ታልሶስ(Taalsoos) ኣብ plein1 ተጀሚሩ፥ማለት ቅድሚ ሕጂ መንበሪ ፍቓድ ዝረኸቡ                 ጥራይ ኢዮም ይሳተፍዎ ነይሮም ኣብዚ ሕጂ ግዜ ግን ማለት ካልኦት ናይ ቋንቋ ጸገም                    ዘለዎም ኢዮም ዝሳተፍዎ ንኣብነት (ካብ ስፓኛ ፡ፓኪስታን፡ኣፍጋኒስታን ከምኡውን ቻይና             ዝመጹ)
ብድጋመ ኣብዚ መድረኽ  ንሀምስተደን ከምኡውን ምውህሃድ ስደተኛታት ገለ ነገር ክትሕጉዙ እንተደሊኹም  ኣመልክቱ።  እዚ ኣብትሕቲ  “Over het Platform/contact”  ዝብል ክትገብርዎ ትኽእሉ ኢኹም።ኣብኡውን ናይ Nieuwsbrief.  ከተመልክት ትኽእል ኢኻ።
 ብሰም ናይ እዚ መድረኽ ወይ ፕላትፎርም
 Ben Steinebach