ዘሕዝን ዜና ካብ ሀምስተደ

ሓሙስ 6 ጥሪ ካብ ሀምስተደ እተላእከ ዘሕዝን ዜና ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ሳም ሆፍትማን ዚበሃል ኣብ ኦቨርቨን ዚነብር ወዲ 17 ዓመት ቈልዓ ኸም ዝጠፍአ ዚገልጽ መልእኽቲ ተሰምዐ። ሳም ረቡዕ 5 ጥሪ ድሕሪ እቲ ኣብ ሀምስተድ ምስ ኣዕሩኹ እተገብረ ድግስ ናብ ቤቱ ኣይተመልሰን ። ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ብዛዕባ ምጥፋኡ ዚገልጽ መልእኽቲ ብዙሕ ተዘርግሐ፣ ኣዲኡን ሓዉን ከኣ ንዅሎም ሰባት ነቲ መልእኽቲ ተጠቒሞም ንሳም ክተሓባበርዎም ሓተትዎም። ኣዕሩኹ ኸም ዝገለጽዎ ሳም ካብቲ ኣብ መደበር ባቡር ሀምስተደ-ኣርደንሃውት ዚርከብ ቤት ኣስታት 00 ፡40 ናብ ቤቱ እኳ እንተ ኸደ ኣብኡ ግን ኣይበጽሐን። ሓሙስ 6 ጥሪ ድሕሪ ምጥፋኡ ኣብ ዝነበረት መዓልቲ ፖሊስን ፈተውቱን ኣዕርኽቱን ኣብቲ ኸባቢ ዚነብሩ ተቐማጦን ወለንተኛታትን ንሳም ኣናደይዎ።
ዓርቢ 7 ጥሪ ኣብ ላድሰቫርት ብፖሊስ ሬሳ ተረኽበ ። ድሕርዚ እቲ ዘሕዝን ግን ብዛዕባ እቲ ዝጠፍአ ሳም ኢዩ ዝብል ልቢ ዝሰብር ወረ ተሰምዐ። እቲ ብፖሊስ እተገብረ መርመራ ሳም በታ ምሸት እቲኣ ብጥቓ ላድሰቫርት ብብሽክለታ ከም እተጓዕዘ እሞ ኣብ ማይ ከም እተሃርመ እሞ ብሓደጋ ከም ዝጠሓለ ይሕብር። ሞት ሳም ኣብ ነዘርላንድስ ብፍላይ ከኣ ኣብቲ ዝነብረሉ ቦታን ሬሳኡን ብዙሕ ክሳራ ኣምጺኡ ኢዩ። ኣብ ላድሰቫርት ኣብቲ ጥቃ እቲ ሳም ዝጠሓለሉ ዕምባባታት ነበረ። ሓደ ኣብ ጥቓ ሊድሰቫርት ዚነብር ሰብ እውን ነቲ መገዲ ድሕንነት ምእንቲ ኺህልዋ ኣብ ጐድኒ ላይድሰቫርት ነዊሕ ሓጹር ኪገብር ጥርዓኑ ኣቅሪቡ ። እዚ ጥርዓን እዚ  ክሳብ ሕጂ ልዕሊ 25,000  ተፈሪሙሉ ኣሎ ። ዝሓለፈ ረቡዕ ንመዘከርታ ሳም ናይ ዝኽሪ ዙረት ተገብረ ። ብኣማእታት ዚቝጸሩ ሰባት ብእግሮም ይኸዱ ነበሩ ። ከም ፕላት ፎርም(Platform) መጠን ስድራ ቤትን ፈተውትን ኵሎም እቶም ንሳም ዜፍቅርዎ ሰባትን ብርታዐ ኺረኽቡ ንምነ ።እቲ
ጥርዓኖም ክሳዕ ሕጂ ንጡፍ እዩ ኣብዚ ዚስዕብ ሊንክ ብምጥዋቕ ድማ ኪፍርም ይኽእል እዩ ፦ https://bit.ly/33ELvMB ።

Continue reading

ኮሮና ኣብ 2022  ውን ክትቅጽል እዩ!   

ሓዱሽ ዓመት  2022 ጀሚራ ኣላ፡ ኣሰናዳእቲ እታ ቨልኮም ሀምስተደ እትበሃል ናይ integration Platform ድማ ንኵሎም ኣንበብቲ ብልጽግናን ልዕሊ ዅሉ ናይ ጥዕና ዓመትን ክኾነሎም ይምነ ። ጥዕና ምእንቲ ኺህልወና ምናልባት እውን ካብ 2020ን 2021ን ንላዕሊ ምእንቲ ኽኾነልና ኵላትና ብድጋመ ብዙሕ ነገር ክንገብር ኣለና። ለብዒ ኮሮናቫይረስ ንኽልተ ዓመት ዚኣክል ይቕጽል ከም ዘሎ ምግማት ዘጸግም እዩ ። ኣብዚ ቐረባ እዋን ካብ ናይ ቀደም variants ንላዕሊ ተመሓላላፊ ዝዀነ ኦሚክሮን ዚብሃል ሓድሽ ጅር ቫይረስ እውን ኣሎ ። ስለዚ ሰባት ክኽተቡ ዝያዳ ዘገድስ ኢዩ ። ብድሕሪኡ (ከቢድ) ክትሓምም ዘሎካ ኣጋጣሚ እናነከየ ኢዩ ዝኸይድ እንተ ሓሚምካ ኸኣ መብዛሕትኡ ግዜ ብዙሕ ኣሸጋሪ ኣይኮነን ፡ ናብ ሆስፒታል እውን ክትከይድ ኣየድልየካን ኢዩ። ልክዕ ኢዩ ድሕሪ እተወሰነ ግዜ እቲ ክታበት ዝወሰድካዮ ናይ ምክልኻል ዓቅሙ ይንኪ ኢዩ። ስለዚ ቤት ምኽሪ ጥዕና (ጕጅለ ፈላጣት ሓካይም) “መሐየሊ ክታበት” ክውሰድ ምኽሪ ሂቦም። ብፍላይ ኣብዚ እዋን እዚ ቍጽሪ ረኽሲ ኦሚክሮን ኣዝዩ ይውስኽ ስለ ዘሎ እዚ ኣዝዩ ኣገዳሲ ኢዩ ። ብ7 ጥሪ ኣብ ነዘርላንድስ ዚነብሩ 25,000 ሰባት እውን ከይተረፉ በዚ ሕማም እዚ ተታሒዞም ኣለው ። እዚ ሓዱሽ ቫረስ  ከምቲ  ኣቐዲሙ ዝነበረ ዓይነት ቫይረስ  ብዙሕ እኳ ሓደገኛ  እንተዘይኮነ  ብዙሓት ሰባት ግን ኣብ ሆስፒታል ይኸዱ ኢዮም።                                                                             ገለ ሰባት ኣብ ነዘርላንድን  ከምኡ ውን ኣብ ካልኦት ሃገራትን ዚነብሩ እዚ ክታበት ኣየድልን ወይ ትርጉም የብሉን ይብሉ ኢዮም።ይኹን እምበር መብዛሕትኦም ክኢላታት ኣገዳስን ጠቓምን ኰይኑ እዮም ረኺቦሞ ። ንስኻ እንተዘይ ኣሚንካ ብዛዕባኡ ንሓኪምካ ኣዘራርቦ። ንዅሉ እቲ ሓበሬታ ኺህበካን ንዓኻ ዝጠቅመካን ክሕብረካ ኢዩ ። ንጠንቀቕ እሞ ነንሓድሕድና ንተሓላለ። ምስ ጥዕና  2022 ጽቡቕ ዓመት ክትከውን ተስፋ ንገብር ።

ነዘርላንድ ኣብ ዕጽዋ ኢያ ዘላ

ኣብዚ ቐረባ እዋን ፍርሂ ቫይረስ ኦሚክሮን ኣመና ወሲኹ እዩ ። እቲ ቫይረስ ብቕልጡፍ እዩ ዚዝርጋሕ ። ኣብ ኣምስተርዳም ካብ 5% ረኽሲ ናብ 35 ሚእታዊት ኣብ ውሽጢ ሰለስተ ሰሙን ነቲ ቫይረስ ደልታ ብጽኑዕ ሰጒግዎ ኢዩ ። ኣብ ካልኦት ሃገራት እተረኽበ ተመክሮ ኸም ዚሕብሮ እዚ ስጕምቲ እዚ ብቕልጡፍ ናብ 100 ሚእታዊት ይበጽሕ ከምዘሎ ኢዩ ። ሽሕ እኳ ምልክታት እዚ ቫይረስ እዚ ኸቢድ እንተ ዘይዀነ (እንተኾነ ግን ክሳዕ ሕጂ ብርግጽ ሓደገኘነቱ ኣይተፈልጠን) ብዙሓት ሰባት ድማ ኣብ ሆስፒታል  ይመጹ  ኣለው ። ለብዒ  ንምክልኻል መንግስቲ ነዘርላንድስ ብ18 ታሕሳስ ከቢድ ዕጽዋ ከም እተገብረ ኣፍሊጡ። ኣብያተ-መግብን ኣገዳስነት ዘይብሉ ድኳናትን ክሳዕ 14 ጥሪ ኺዕጾ ኣለዎ። ሱፐር ማርኬት ፋርማሲታት ድኳናት ሓሽሽ ባንክ ምግብን ክዳውንትን ከምኡውን መደበራት ነዳዲ ኽሳዕ ሰዓት 20:00 ኪኽፈት ይኽእል እዩ። ምሉእ ሓፈሻዊ ትሕዝቶ እንተ ደሊኻ/ኺ ነዚ ዝስዕብ ርአ – https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ ።                                       ኣብያተ – ትምህርቲ ኽሳዕ 9 ጥሪ ዕጽው ኢዩ ። እዚ  ንመባእታዊ ኣብያተ – ትምህርትን ካልኣይ ደረጃ ኣብያተ – ትምህርትን ከምኡ  ውን ንላዕለዋይ ትምህርትን ዩኒቨርሲቲን ዝምልከት  ኢዩ ። ይኹን እምበር ነቶም ወሳኒ ሞያ ዘለዎም ተኣፈፍቲ  ሞያ ዘልዎም ንደቆም መጽንሒ  መዕቈቢ ክግበረሎም ኣለዎ ።                                                                                                 ሰባት ከምኡ ኺገብሩ እንተ ዘይክኢሎም ብእተኻእሎም መጠን ካብ ቤቶም ኪሰርሑ ኣለዎም ። 
ኵሉ እቲ ኣብ ኣብውሽጢ ህንጻ ዝርከብ  ናይ ስፖርት መአከቢ ተዓጽዩ እዩ ። ኵሉ እቲ ኣብ ግዳም ዚግበር ስፖርታዊ ውድድራት ካብ ሰዓት 5:00 ክሳብ ሰዓት 17:00 ይፍቀድ እዩ።
  A-,B-,ከምኡ ውን  C  ዲፕሎማ ብሉጽ ስፖርትን ምሕንባስን ኪመሃር ተፈቒዱሉ እዩ ። ፍጻመታት/ጉዳያት ኣይፍቀድን እዩ ።          ቫይረስ ኦሚክሮን በዚ ስጕምትታት እዚ ኺተሓዝ ተስፋ ንገብር። ከምኡ እንተ ዘይጌርካ እቲ ዕጽዋ ዝነውሐ ግዜ ኺጸንሕ እዩ።

ኣሰራርሓ በዓል ልደትካ ንላም ኣካፍሎ  (LAM)     

 ኣብ እዋን በዓል ልደት ገንሸል ካብ ምብላዕ እተፈልየ ነገር…… ክሳዕ ሎሚ ቤተ መዘክር ላም ነቲ ኣብ ነዘርላንድስ ዚርከብ ናይ ልደት መቝነን ንምስራሕ ኣብ ምልእቲ እታ ሃገር ባህ ዜብል ምግቢ ይእክብ ኣሎ። ናይ ቤተ-መዘክር ዳይረክተር ሲትስከ ቫን ዛንተን ከምዚ በለ – ‘ከም ቤተ-መዘክር ስነ-ጥበባዊ መጠን ኣብቲ እቶም ኣብኡ ዝነብሩ ሰባት ዝፈትውዎ መግቢ ተመርኲስና ነዘርላንድስ ስእሊ ንስእል ኢና። እቲ ኣብ ሊሰ ዝርከብ ቤተ – መዘክር ምስ መግብን ኣመጋግባን እተተሓሓዘ ስነ – ጥበባዊ ስርሓት ስለ ዘለዎ ኣብ ኵሉ ኽሊ ዕድመ ንዝርከቡ በጻሕቲ ሓድሽ መገድታት ንኽርእዩ ኣኽኢልዎም ኢዩ ። 

     ሰትስከ ቫን ዛንተን ፦ ‘ናብ ላም ዚግበር ምብጻሕ ንእሽቶ በዓል እዩ፣ ርእስኻ ናብ እተጽርየሉ ኻልእ ዓለም ኢኻ እትኣቱ፣ ድሕሪኡ ብሓድሽ ሓሳባት ኢኻ እትመልኦ። ምግቢ ኻብቲ ሒዝዎ ዘሎ ምግቢ ብፍላይ ከኣ ከም በዓል ልደት ዝኣመሰለ በዓላት ንላዕሊ እዩ ። ንስኻ ኢኻ እትበልዕ ። ኵሉ ሰብ ክሳዕ ክንደይ ብቕልጡፍን ብውዕዉዕ ስምዒትን ምላሽ ከም ዝሃበ ምፍላጥ ፍሉይ እዩ ነይሩ ። ብዛዕባ እቲ ኣብ በዓል ልደት እትፈትዎ ብልዒ ኽትሓስብ ከለኻ ተዘክሮታት እዩ ዚሓድረካ።
     ቶም ሄርሾኾፕ ዚበሃል ስነ-ጥበባዊ ነቲ ኣብ ቤተ-መዘክር ላም ዚርከብ 6 ሜተር ዝንውሓቱ ሰደቓ ልደት ብኸዋኽብቲ ዝመልአ ዓሚቝ ሰማያዊ መንደቕ እተሰርሐ ኣቕሑን መዘኻኸሪታትን የዳሉ እዩ። ቶም ሄርሾፕ ‘እቲ ጸሊም ሰማያዊ ዝሕብሩ ሰማይ ነቲ ኻብ በዓል ልደት ንደሓር ዝሓደግናዮ ጸልማት መዓልትታት የመልክት’ በለ። ቤተ-መዘክር ላም ኣብ እዋን በዓል ልደት ተወሳኺ ኽፉት እዩ። ዝያዳ ሓበሬታን ቲኬትን እንተ ደሊኻ – ላምሊስ.nlOp hetkerstmenuvannederland.nl ኵሉ ሰብ ነቲ ኣድላዪ ዝዀነ ናይ ፓርቲ ብልዒኡ ብመዘኻኸሪ ወይ መግለጺ ክውስኸሉ ይኽእል ኢዩ ። ኵሉ ሰብ ነቲ ውጽኢት ኪርእዮ ይኽእል እዩ ።

 ጋዜጣ ተሳትፎ


  ሃርለም-ሀምስተደ- ብሉመንዳል-ዛንድፎርት-፡ ትርጉም ዘለዎ ዕዮ ምዕያይ ኣብ ሕብረተሰብ  ምስታፍ ፡መሳርሕትኻ ምጥራይ ፡ናይ ስራሕ ስኒት ምሕላው ፡ ምድላው ሕብረተሰብ ናብ (ስራሕ) ምምላስ ። ኣብ ዞባ ሃርለም ንዝርከቡ ዜጋታት ዚኸውን ሒደት ሸቶታት ጥራይ ኢዩ ።
        ኣብ 24  ገጻት 40 ማሕበራት ኣብ ኩሉ ዓይነት ስራሕ ብኸመይ ክትሳተፍ ከም ትኽእል ሓበሬታ ይህባ ኢየን። ክሳብ 6000 ዝርጋሐ ሰለ ዘለዎ ብዙሓት ሰባት ክበጽሑ ይኽእሉ ኢዮም።እዛ ጋዜጣ እዚኣ ኣብ ኩሉ ቤተ-መጽሓፍቲ ፡ኣብ ኣርባዕተ ምምሕዳራት ከምኡ ውን ኣብ ፓስማች ብነጻ ኢያ ትወጽእ። ብተወሳኺ ውን እታ ጋዜጣ ብኤለክትሮኒካዊ መንገዲ ክትርኤ ትኽእል   ኢያ።
 https://www.yumpu.com/nl/document/read/65936965/participatiekrant ነቲ ኣርባዕተ ሕታማት ናይ ተሳትፎ ማርኬት ናይ ኤለክትሮኒካዊ ሕታም ከምኡውን ተኸታታሊ ቃለ-መጠይቓት ፓድካስ ስዒቡ  ኢዩ። እዚ ኩሉ ናይ ተሳትፎ ኣገልግሎት ኣብ ኢድ ፓስማች ፡ ቤት – ንባብ ደቡብ ከነማርላንድ ከምኡ ውን ኣብ ምምሕዳር ከተማ ሃርለም ፡ሀምስተደ፡ብሉመንዳል ፡ዛንድፎርት ኢዩ ዝርከብ።

ሀምስተደ  ተወሰኽቲ መንበሪ ዘለዎም ስደተኛታት ክትቅበል ኢያ

  ኩነታት ናይ ዓለም ( ብፍላይ ድማ ኣብ ኣፍሪቃ ከምኡ ውን ኣብ ከባቢ ሶርያ ፡ዒራቕ ን ኣፍጋኒስታን  ንደቂ ሰብ ኣዝዩ ኣሸጋሪ ቦታ ኮይኑ ኢዩ ዘሎ። ብዙሓት ድማ ካብኡ ናብ ኤሮፓ ክሃድሙ ይፍትኑ። ኣብ ነዘርላንድ ውን እቲ መቀበሊ ስደተኛታት መሊኡ ኢዩ። እቲ ቦታ ስለ ዝመልኤ ኣብኡ ድማ ክጸንሑ ሰለዘይፍቀድ በቲ ተመደበ ኮታ  ናብቲ ሕብረተሰብ ናይ ነዘርላንድ ፋሕ ኢሎም።
  ሀምስተደ ካብ 15 ክሳብ 20 ዝኾኑ ሓደሽቲ ክትቅበል  ኢያ። ኣማሓዳሪት ኣስትሪድ ኒንሃውስ(Astrid Nienhuis) ከምዝበለቶ እዚ ሞሮላዊ ግደታና ኢዩ። ምምሕዳር ድማ ነዞም ሓደሽቲ ነበርቲ ገዛ ኣብ ምድላይ ይርከብ። እዚ ቀሊል ኣይኮነን መኽንያቱ ምምሕዳር እኹል ቦታ የብሉን። ኣብዚ ዝኾነ ሓሳብ ወይ ርኢቶ  ዘለዎ ንምቅባል ድልዋት ኢና ስለዚ ኢዩ ድማ ምምሕዳር ብኦንላየን ንዕለት 2 ታሕሳስ ካብ ሰዓት 7፡30 ድ.ቅ ክሳብ 21፡00 ድ.ቀ  መደብ ምስ ተቀመጥቲ ሀምስተደ ኣዳሊና።ዝኾነ ሰብ በዚ ዝስዕብ ወብሳይት ክምዝገብ ይኽእል ኢዩ።a www.wijmakenheemstede.nl/statushouders. ምምሕዳር ኣብዚ ግዜ’ዚ ብቅልጡፍ ክጥቀመሎም ዝኽእ ቦታታት ኣብ ምድላይ ኢዩ ዝርከብ ማለት ብዘይ ምትዕርራይ ካብ 15 ክሳብ 20 ሰባት ክሕዝ ዝኽእል ቦታ ማለት ኢዩ።
ተስፋ ንገብር ድማ ብዙሕ ሰብ እዚ ዕድላት እዚ ክጥቀመሉ።

ዝርርብ ምስ ኣማሓዳሪ/ት

  ኣብ መጀመርታ ናይ ቤት-ጽሕፈት ስራሕ ግዜይ  ኣብ ምምሕዳር ቤት-ጽሕፈት ናይ ዝርርብ ሰዓታት ነይሩ። ይኹን ደኣ እንበር ኣነ ውን ናብቶም ነበርቲ ባዕለይ ከይደ  ከዛራርቦም ደሊየ ኣለኹ።ብኸምኡ መኽንያት ድማ እቲ ኣብ ቤት-ጽሕፈት ዝግበር ዝነበረ ደው ኣቢልናዮ። መኽንያቱ  እዚ ተረቢሽና ዝብል ጥርዓን  መዘራረቢ ኣርእስቲ ኮይኑ ኣሎ። እቲ ናይ ጥርዓን ቆጸራታት ኣብ  ሓደ ግዜ  እንዳኾነ  ምምሕዳርን መሻርኽቶምን ሓደ ፍታሕ ንኸምጽኡ  ይሓስቡ ኣለው። ኣነ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ምስ ነበርቲን ትካላትን  ብዙሓት ቦታታት ምብጻሕን ዝርርብን ገይረ ነይረ።ካብ መእተዊ ሕዳር ጀሚሩ ሓዲሽ ርክብ ምስ ኣማሓድሪ/ት ኣሎ።
ክልተ ግዜ ኣብ ወርሒ,ሓደ ግዜ ብግዜ ቀትሪ  ከምኡ ውን ሓደ ግዜ ብግዜ ናይ ምሸት ኢዩ። ብኸምዚ መልክዕ ድማ ምስ ነበርቲ  ሓጺር ዝርርብ ኣብ ምምሕዳር ክግበር መደብ ኣሎ። ዝኾነ ናይ ጎሮባብቲ ጸገም እንተሊዩ፡ዝኾነ ምኽሪ ወይ ሕሳብ ፡ኣብ ምምሕዳርካ ዝኾነ ሽግር እንተሊዩ? ሓብሩና ወይ ርኸብና። ብርግጽ ድማ በተን ዝተፈላለያ መድያታት/ቻነላት ገርኩም ምስ ምምሕዳር ክትራኸቡ ትኽእሉ ኢኹም።ምስቶም ናይ ዓቃቢ ሕጊ  ድማ ቆጽራ ብዛዕባ እቲ ኣርእስቲ ኣብቲ ናይ ኣኼቦኦም ግዜ ግበር። ነገራት ኣብ ይግባይ  ወይ መስርሕ ዘሎ ክሳብ በቶም ፈጸምቲ ሕጊ ናይ ምምሕዳር ክሳብ ውሳኑ ዝውስኑ መዘራረቢ ኣርእስቲ ኣይከውንን ኢዩ። ኣብዚ ናይ ኣመሓዳሪ ዝርርብ ክዕድመኩም ይደሊ ኣብዚ ድማ ናትኩም ሕሳባት ክሰምዕ ይደሊ።
  በዚ ገርኩም ድማ ቆጽራ ክትገብሩ ትኽእሉ bestuurssecretariaat@heemstede.nl of telefoon 023 – 548 58 51.
  ብድሓን ምጹ ቡን ደልው ኣሎ! ኣብዚ ቦታ እዚ ንዓይ ውን ክትዕድሙኒ ይከኣል ኢዩ። ኣነ ክመጽእ ይደሊ ኢየ።
ዘኽብረኩም,
Astrid Nienhuis,ኣማሓድሪት ሀምስተደ

ፍሉይ ዝኾነ ሽልማት 2021 ንናይ ቮለንታሪ ወይ ብድልየቶም ዝሰርሑ

 ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓመት ኣብ ሀምስተደ ንናይ ቨለንታሪ ወይ ብናጻ ዝሕግዙ ሰባት ሽልማት ይህብ ኢዩ።እዚ ማለት ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ዘለው ማለት ኢዩ። እዚ ማለት ዋላ ውን ብጉጅለ ዘለው ክኸውን ይኽእል ኢዩ።ምምሕዳር ሀምስተደ ብኸምዚ መንገዲ ንሰባት ቨለንታሪ ወይ ብናጻ ክሰርሑ ንዝደሊዩ ከተባብዕ ኢዩ ዝፍትን።እዚ ብዝተፈላለየ መንገድታት ክኸውን ይኽእል ኢዩ ንኣብነት ኣብ ወብሳይት WIJ Heemstede  (www.wijheemstede.nl)  ከድካ እቲ ዘሎ ተኽእሎታት ክትርኢ ትኽእል ኢኻ።
ብመኽንያት ኮሮና ናይ ቨለንታሪ ወይ ናይ ነጻ ዝራሕ ከምኡ ውን ምሕደርኡ ክብድ ዝበለ ኮይኑ ኢዩ። ነቲ ብመንግስቲ ዝወጸ ዝቀያየር ናይ ኮሮና ሕግታት ክኽተልዎ ስለዘልዎም።ኣብዚ ብዘሕ ክተዓረረ ዘለዎ ወይ ድማ ነቲ ቨለንታሪ ስራሕ ብዙሕ ተዓጻጻፊነት ክህልዎ ኣለዎ። ስለዚ ኢዩ ድማ ኣብ 2021 ነቶም ነቲ” ምሕደራ ዘመዓራረዩ” ክኸውን ዝገበሩ ሽልማት ዝወሃብ ዘሎ።
ኣብዚ ክሳብ 15 ግንቦት ከተመልክት ትኽእል ኢኻ።ንዓኻ ኣብዚ ክትሳተፍ ዘተባብዕካ ነገር ኣብዚ ብሓጺር ኣቅርብ  (jvanduin@wijheemstede.nl). ኣብ ዕለት 27 ሕዳር ድማ እቲ ሽልማት ክወሃብ ኢዩ። ክሳብ ሕጂ ርግጸኛታት ኣይኮናን እዚ ንኹሎም ቨለንታርስ   ኣብቲ ናይ ፓርቲ  ምሸት ዲዩ ክካየድ ከም ቀደሙ ወይስ ኣይኮነን። እዚ ኣብ ናይ ኮሮና ክብደት/ለብዒ ኢዩ ዝምርኮስ።

ሲንተር ክላስ ይመጽእ ኣሎ!

ዕለት 13 ሕዳር ሲንተር ክላስን ተሓባበርቱን ክመጹ ኢዮም። ሰዓት 11፡30 ብጃልባ ገይሩ ኣብ Herfstlaan ጥቃ Molentje ክበጽሕ ኢዩ።ሲንተር ክላስ መምሪሒታት ኮሮና ኣብ ነዘርላድ ተኸቲሉ ክኸይድ ኢዩ።ናይ ኢድ ሰላምታን ከምኡ ውን ስእልታት ምስ ሲንተር ክላስ ምስኣል የሎን።ሲንተር ክላስ ንቆልዑ ብቦክስ(boks) ወይ ኢድካ ብምጭባጥ ሰላምታ ክገብር ኢዩ። ቆልዑ እቲ ዘዳለውዎ ስእልታት ክህብዎ ኢዮም። ኣብኡ ድማ ናይ ምዝንጋዕ መደብ ብናይ ሳዕሳዒት ጉጅለ ካብ ባለት ከምኡ ውን Dansstudio Jolein, muziek van Harmonie St Michaël ከምኡውን ናይ ቆልዑ ምርኢት Kidz-dj show ኣሎ።
  • 10.45-12.30 uur: Kidz-dj show op Herfstlaan
  • 11.00 uur: Pieten aanwezig op Herfstlaan
  • 11.30 uur: Aankomst boot bij het Molentje
  • 11.30-12.30 uur: Ontvangst Sinterklaas onder begeleiding van de Kidz-dj show
  • 12.30 uur: Start optocht over Vrijheidsdreef richting het Raadhuis onder begeleiding van harmonie St Michaël, met Sinterklaas op een duofiets.
  • 12.45 uur: Ontvangst Sinterklaas bij het Raadhuis door de burgemeester, samen liedjes zingen
  • Aansluitend: Sinterklaas loopt nog even over het plein
  • 13.15 uur: Einde van de festiviteiten