ታልሶስ ከመይ ይኸይድ ኣሎ?

ሕጂ ሰብ ኣብ ዕረፍቲ እዩ ዘሎ ።… 13 ሓምለ ናይ መወዳእታ ኣኼባ ቅድሚ ናይ ክረምቲ ዕረፍቲ እያ ነይራ ። ንኣሽቱ ቘልዑ ዘለወን ኣዴታት ናይ ምጽናሕ  ጸገም ምእንቲ ኸይህልወን ኣብዚ ዞባ እዚ ናይ ክረምቲ ቤት ትምህርቲ  ክፉት ኢዩ። ኮሮናን እቲ ምስኡ እተተሓሓዘ ስጕምትን ስለ ዝጠፍአ ሓሓሊፉ ብርቱዕ ህቦብላ ይናወጽ ሓድሓደ ግዜ ኸኣ ኣብ ሓደ ንግሆ 16 ቆልዑ ጥራይ ተሳተፍቲ ይኾኑ ኢዮም ። እቲ ዜሐጕስ ግና ክንሓስበሉ ዘሎና እተፈላለየ ንጥፈታት ኣሎ ፣ ነዚ ድማ ምስ ብዝሒ እቶም ጕጅለ ኽንለምዶ ንኽእል ኢና ። እንተዀነ ግን ጽቡቕ ጌርና እውን ምትዕርራይ ክንገብር ንኽእል ኢና ። ነቶም ተሳተፍቲ ብጕጅለ ኣፕሊኬሽን ገይሮም ይመጹ እንተ ዀይኖም ወይ እንተ ዘይኰይኖም ኣቐዲሞም ኪነግሩና ንሕተቶም ። ሓድሓደ ግዜ እቶም ተሳተፍቲ ሓደ ዓይነት ቋንቋን ንጥፈታትን ዘለዎም ንኣሽቱ ጕጅለታት ነዳሉ ኢና ። ሓድሓደ ግዜ ግን እቶም ‘ሕያዎት ኣወዳት’ ነቶም ነቲ ቛንቋ ኣጸቢቖም ዘይመልክዎ ሰባት መግለጺ ምእንቲ ኽህብዎም ደይ መደይ ኢልና ንዅሉ ደረጃታት ንሓዋውስ ኢና። ድሕሪኡ ብናይ ገዛእ ርእስኻ ቛንቋ ወይ ብተርጓሚ ምዝራብ ክልኩል እዩ! ጽቡቕ መልክዕ ከኣ ‘ካሁት’ ምግባር ኢዩ። ካብቲ ብኢንተርነት ትምህርቲ ኣብ ዚመሃረሉ ዝነበረ እዋን መምህሩ ዚሰምዖ ዝነበረ ወዲ ወደይ እየ ተማሂረ። ቅድሚ እቲ በዓል ንመወዳእታ ግዜ ኣብቲ ፕሮግራም ‘ኣካላዊ ምንቅስቓስ’ ገበርና ከመይሲ ሓሳብ ንሓሳብ ምልውዋጥ ካብ ምዝራብ ንላዕሊ ኢዩ። እቲ ዜገርም ከኣ እቶም ተሳተፍቲ እተፈላለየ ዓይነት ምግቢ ኣዳለዉ ።

ብሓባር ኴንና ምሉእ ሳጹን! ስለዚ እቲ ቐዳማይ ኣካላዊ ምንቅስቓስ ንጹር እዩ ነይሩ ፦ ሓደ ነገር ክንፈቱ ኸለና ብኢድና እንታይ ኢና እንገብር ? እዚ ኸኣ ኣብ ካልኦት ሃገራት ፈጺሙ እተፈልየ እዩ ! ንኣብነት ‘ዓሻ ኢኻ። እታ ‘ቫደር ያኮፕ’ ዘርእስታ መዝሙር ኣብ ኵለን ሃገራት (እንተ ወሓደ ናብ ታላሶስ ዝመጸ) ከም እትዝመር ትፈልጥዶ? በብተራ ብዅሉ ቛንቋታት በብተራ ንዝምር ነበርና ። ብዙሕ ኢና እንመሃር ።… ካብ ንሓድሕድኩም! ንዓኻ ገለ ነገር እንተ ዀይኑ ንምርኣይ ሓደ ንግሆ ኸተሕልፍ እንተ ደሊኻ ወይ ከኣ ‘እዚ ንዕኡ ገለ ነገር ኰይኑ ኢዩ ዝስምዓካ’ ኢልካ እትሓስቦ ሰብ ትፈልጥ እንተድኣ ዄንካ 31 ነሓሰ ክንምለስ ኢና። ከይተመዝገብካ ድማ መጺእካ ኽትርኢ ትኽእል ኢኻ። ረቡዕ ንግሆ ካብ 10.00 ቅ;ቀ ክሳብ 11፡30 ቅ:ቀ ኣብ  Plein blauw   ናይ ቤተንባብ ክካየድ ኢዩ።

መዓልቲ ወተሃደራት 2022

ኣብ ዓዓመት ኣብታ ናይ መወዳእታ ቐዳም ናይ ወርሒ ሰነ መዓልቲ ወተሃደራት ኣብ ነዘርላንድስ ይግበር እዩ። እዛ መዓልቲ እዚኣ ንዅሎም እቶም ካብ ካልኣይ ውግእ ዓለም ኣትሒዞም ክሳብ እዚ ሎሚ ኣብ ኣገልግሎት ሰላም ዝዓየዩ ወተሃደራት ኣኽብሮት እትህብ መዓልቲ ኢያ ። ዕላምኡ ነቶም ወተሃደራት ማሕበራዊ ተፈላጥነትን ሞሳን ከም ዚህልዎም ንምግባር እዩ።
መዓልቲ ወተሃደራት ነዘርላንድስ ብመንግስቲ ዝቘመት ኮይና ብሓገዝ ሚኒስትሪ ምክልኻልን  መሻርኽቱ ማሕበራዊ ጉዳያትን  ከኣ ብሃገራዊ መዓልቲ ወተሃደራት እያ እትውደብ ። ቀዳማይ ሚኒስተር ሩት ከምኡውን ሚኒስተር ምክልኻል ኦሎንግረን ንጉስ ዊለም ኣሌክሳንደርን ቀዳም 25 ሰነ ኣብ ደንሃኽ ኣብ ዝግበር  መዓልቲ ወተሃደራት ነዘርላንድስ ክካፈሉ ኢዩም። እዚ ድማ ንልዕሊ 100,000 ወተሃደራት ነዘርላንድስ ክብሪ ንምሃብ ኢዩ።

እቲ ንጉስ መደረ ክቅርብ ኢዩ። ነቶም ኣብ ኣፍጋኒስታን ኣብ እተገብረ ውግእ ፍሉያት ዝዀኑ ወተሃደራት  ድማ 18 ሰንደቕ ዕላማ ጽሑፋት ይህቦም።  ሰልፊ ድማ ይገብሩ ። ቀዳማይ ሚኒስተር ሩት ኣብ Koninklijke Schouwburg መደረ  ክህብ ኢዩ።
እታ መዓልቲ እቲኣ ኣብ  Koninklijke Schouwburg  ብዝግበር ጽምብል ኢያ እትጅምር ኣብኡ ኸኣ ወተሃደራት ምስ ሙዚቃን ፊልምን ተተሓሒዙ ፍሉይ ናይ ብሕቲ ዛንታታት ይነግሩ ኢዮም። እቲ ጽምብል ብናይ ቀዳማይ ሚኒስተር ዘቕረቦ መደረ ክዛዘም ኢዩ። ድሕሪኡ እቲ ንጉስ ምስ ሓያሎ ወተሃደራት ይዘራረብ ። ድሕሪ ቀትሪ ንጉስ ዊለም-ኣሌክሳንደር ኣብቲ ልዕሊ ሚእቲ ዝዀኑ ሰባት ዚሳተፉሉ ኣብ  Kneuterdijk   ዚግበር ሰልፊ ኺካፈል እዩ። ኣብ ቅድሚት እቲ ሰልፊ እተን ኣብዚ ቐረባ እዋን ካብ ንጉስ ባህጊ እተሓወሶ 18 እተፈላለየ ቦታታት ስዒበን ድማ ምስ ወተሃደራትን ካብ ኵሉ ጨናፍር ሰራዊት ብንጥፈት ዜገልግሉ ወተሃደራትን ተበታቲነን እየን። ምሉእ መዓልቲ ኣብ ማሊቨልት ህዝባዊ ንጥፈታት ይግበር እዩ ። ኵሉ ሰብ ብ25 ሰነ ናብ ደንሃኽ ንኽኸይድ ኣጋጣሚ ምእንቲ ኽኽእል ቅድሚ ሓደ ሰሙን ኣብ ብዙሓት ምምሕዳራት ናይቲ ዓዲ ወተሃደራት መዓልቲ ወተሃድራት ይግበር ኢዩ። ብ18 ሰነ ኣብ ሀምስተዲ እውን ከምኡ እዩ ኣጋጢሙ ።

ሙዚቃዊ ምርኢት ሻሂ

ኣብ ለንተፌር ኣብ  Wilhelminaplein   ኣብ ዚርከብ  Oude kerk  ናይ ሻሂን ቡኑን መዛናግዒ ዝግበረላ መዓልቲ ኢያ ።

ኣብኡ ኸኣ ካብ  ሰዓት 15 :00 ክሳብ 16 ፡00 ኣብ ዘሎ ግዜ ንሓደ  ሰዓት ኣብ  duo’s, trio’s en ten slotte in één kwartet werken worden uitgevoerd van o.a. Telemann, Bach, Handel en Corelli.  ኣብ ዘዳለዎ ሓደ ኳርተት ሙዚቃዊ ምርኢት ክቐርብ ኢዩ። እቶም ንበይኑ ዘጽንዑ ሰባት  De solisten zijn Nienke Oostenrijk – sopraan; Brigit de Klerk – blokfluit; Marijke van Kooten – viool; Piet Hulsbos orgel.  ።
ዕላማኡ ነዚ ሙዚቃዊ ምርኢት እዚ ብቐሊሉ ኽትረኽቦ ኸም እትኽእልን ካብ 5 ኽሳዕ 10 ዩሮ ወጻኢታት ከም ዚሕተትን ምግባር እዩ። እቲ ዝኽፈል ዝነበረ ወጻኢታት ምስ ነከየ እቲ ዝረኸቦ ኣታዊ ናብቲ ኣብ  Oude kerk   ዝርከብ ናይ ምሕዳስ ማዕከን ኢዩ ዝኸይድ ። ድሕርዚ ኣብ ቅድሚ እቶም ኣርባዕተ ሙዚቀኛታት ኣብ  Pauwehof   ምትእኽኻብ ተገብረ። እቶም ወለንተኛታት ቡን ሻሂ ከምኡውን ኣብ ቤቶም እተሰርሐ ምቁር ሕብስቲ የቕርቡ ። ነቲ መስተ ባዕልኻ ኣብቲ ባንኮ ኣልዒልካ ኮፍ መበሊ ትደሊ። ጸኒሑ ኣብ ኣብ ካሳ ኸኣ ሕሳብ ይግበረሉ እዩ። ኣዝዩ እዩ ዝነኣድ ኢዩ!

ፍትሓዊ ዕዳጋ ጽድያ

ሓደ ኻብቲ ኣብ ሀምስተዴ ጐሊሑ ዚርአ ነጥብታት ። ሰንበት 22 ግንቦት ካብ ሰዓት 11: 00 ክሳብ 17፡ 00 ኣብ ብምሉኡ  Raadhuisstraat en de Binnenweg  ዚግበር ባህላዊ ዕዳጋ ጽድያ  ኣሎ። ኣብዚ እዋን እዚ ዕዳጋ ጽድያ ተባሂሉ ዚጽዋዕ እኳ እንተ ዘይኰነ ናይ ሀምስተደ  ጽድያ ርትዓዊ ዕዳጋ ይበሃል ።
ኣብ ማእከል ሀምስተደ ድማ ብብዝሒ ባንኮታት ደዃኹን ይርኤ ። ኣብ ማእከል ሀምስተደ ዚነብሩ ብዙሓት ሰብ ድኳናት ፍርያቶምን ትሕዝትኦምን ካብ ወጻኢ ንዚመጹ ነጋዶ የቕርቡ እዮም ። እዚ ኸኣ እተፈላለየ  ጥዑም ነገርን  ጥዑም መስተን ጥራይ ዘይኰነስ መሳርሒታት ስልማት ጫማታት ክዳውንቲ ከምኡውን ካልእ ከምኡ ዝኣመሰለ ነገራት ማለት ኢዩ።
ኣብ ርእሲ እዚ ብዙሕ ነገራት  ናይ ምርኢት ድግስ ኣሎ ። ተቐማጦ ሀምስተደንን ከምኡ ውን ካብቲ ከባቢ ዝመጹ በጻሕትን ነቲ ሃዋህው ነቲ ኣጋጣሚ ከምኡውን ነቲ መዛናግዒ  ይፈትውዎ እዮም። ኣብ ርእሲ እዚውን ኣብቲ ኣብ ጽድያ ሰልፊ ዝርከብ ጸጥታ ዝሰፈኖ ዲስኮ ዝበሃል ቦታን ተዘክሮታትን ክህሉ ይኽእል ኢዩ። ናይ ኣስበዛ ቦርሳታት ሀምስተደ ክዕደል ኢዩ። ልክዕ እዩ ቈልዑ እውን ይሓስቡ እዮም ። ነቲ  Brick Kids    ዚብሃል ቦታ ክሕጐሱን ኪስእሉን ይኽእሉ እዮም። ጽቡቕ ኵነታት ኣየር ኣብ ዘለዎ እዋን መብዛሕትኡ ግዜ ብርእስኻ  ኽትጐዓዝ ትኽእል ኢኻ ፣ ከምኡ  ኣይኰነን ድዩ ?
መዐሸጊ ማካይን ኣብ ቤተ-መጻሕፍቲ  (Eikenlaan)   ብድሕሪ ኣዳራሽ እታ ኸተማ  (Raadhuisplein)   ከምኡውን ኣብ ጋራጅ ማካይን AH  (Blekersvaartweg)  ይርከብ እዩ። ናይ ሓቂ ሀምስተዳዊ ግን ብሽክለታ እዩ ዝመጽእ!

4ን 5ን ግንቦት

እቲ ሰንደቕ ዕላማ ደድሕሪ በዓል ንጉስ ካብቲ ተሰቒልዎ ዝነበረ እኳ እንተወረደ  ብ4 ግንቦት ግን እንደገና ክስቀል  እዩ። ሽዑ  እቲ ባዴራ ኣብ ፍርቂ ዘንኪ ይስቀል። እዚ ምልክት ሓዘን እዩ። እቶም ግዳያት ካልኣይ ውግእ ዓለም (1940 ክሳብ 1945) ኣብ ኔዘርላንድ ብወግዒ ዝዝከሩላ መዓልቲ ኢያ ። እንተዀነ ግን  ነቶም ግዳያት ውግእ ዝዀኑ ሰባት ብሓፈሻ ብብዝሒ እትዝክረላ መዓልቲ ኢያ። እቲ ዘሕዝን ከኣ ኣብ መላእ ዓለም ብዙሓት ካብዚኣቶም ኣለዉ ። ሓሙሽተ ዓመት ዝወሰደ ውግእ…… ዳርጋ ኣብ ኵሉ ምምሕዳራት ከተማ እዚ ዝኽበረየሉ ቦታ ኣሎ። ምሸት ሰዓት 20:00  ብምልእታ ነዘርላንድስ ንኽልተ ደቒቕ ስቕ ዝኽሪ ግዳያት ትገብር። ኣብ ሀምስተደ እዚ ኣብ ቭሪጅሂ Vrijheidsdreef ይካየድ (ስለምንታይ ከምኡ ተባሂሉ ኸም ዚጽዋዕ ንጹር ደይኰነን?) ከም ሓቂ ግን ክልተ ሓወልትታት ኣሎ ። ብድሕሪ’ቲ ሓወልቲ እታ ክልተ ኢዳ ዝሰኣነት ሰበይቲ ኣላ ።ነቶም ግዳያት ኣይሁድ ፍሉይ ቦታ እዩ  ተገይሩሎም። ኣብቲ ኣብኡ ዚግበር በዓል ክትካፈል ትኽእል ኢኻ እቲ ሽዑ እትሓስቦ ሓሳባትካ ድማ ናጻ እዩ ። እቲ ኣብ ኣምስተርዳም ኣብ ዝርከብ ኣደባባይ Dam እተገብረ ዝኽሪ እውን ዘደንቕ ኢዩ ። እዚ ኸኣ ኣብ ተለቪዥን እውን ክግበር ይከኣል ኢዩ ።

ብ5 ግንቦት ከኣ እታ ሰንደቕ ዕላማ እንደገና ‘ኣብ ላዕሊ’ ትወጽእ። ድሕሪኡ ድሕሪ እቲ ሓሙሽተ ዓመት ውግእ ሓርነት ነኽብር ። ኣብ ብዙሓት ሃገራት ዘይበጽሐት መዓልቲ እያ ። ፖፕ ሙዚቃ ትፈቱ እንተደኣ ዄንካ (ከምኡውን ሀድፎን እንተለካ) ናብ  Bevrijdingspop ምኻድ ጽቡቅ ሓሳብ ኢዩ። ኣብ ሃርለመርሃውት ናጻ ኢዩ ። እዚ ኣበይ ኢዩ ? እዚ ኻብ ርሑቕ ክትሰምዖ ትኽእል ኢኻ…….

መዓልቲ ንጉስ 2022

ከም ናይ ንጉስ ዊለም ኣለክሳንደር ዝኣመሰለ ዜሐጕስ ዕለተ ልደት የልቦን ። ዳርጋ ዅሉ ሰብ ዕረፍቲ ኣለዎ ብዛዕባ ስድራ ቤት ንጉስ ዘሎካ ኣረኣእያ ብዘየገድስ ኵሉ ሰብ ዕረፍቲ ይደሊ እዩ ።… እቲ ድግስ እቲ ኸኣ ኣብዛ ዓመት እዚኣ እውን ኪቕጽል ይኽእል እዩ!
እዚ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ሊንክ ነቲ ኣብ ሀምስተድ እተገብረ ፕሮግራም የርኢ ።
https://www.heemstede.nl/meedenken-en-meedoen/voorlopig-programma-koningsdag-27-april-2022እቲ ንጉስ ዓመት ዓመት ኣብ ካልእ ከተማ ዕለተ ልደቱ የብዕል ። ኣብዛ ዓመት እዚኣ ድማ  ኣብ ማስትሪኽት ከኽብር ኢዩ ። እዚ ኣብ ተለቪዥን ክትርእዮ ትኽእል ኢኻ ።  ናጻ ዕዳጋ  ብፍላይ ኣብዚ ግዜ’ዚ ኣዝዩ  ውሩይ ኢዩ ። ኣብ ኵለን ገጠራትን  ከተማታትን ኣዚ ናይ ነጻ ዕዳጋ  ሓደ ኢዩ። ኣብ ሀምስተደ ኣብ ጥቓ  እቲ ናይ መሐንበሲ ኢዩ ዝካየድ። እቲ ዘየድልየካ ነገራት ባዕልኻ ኽትሸጦ ትኽእል ኢኻ ካልእ  ድማ ብሕሱር ክትዕድግ ትኽእል ኢኻ።  ዋላ ውን እትሸጦ ነገር እንተ ዘይብልካ ገንዘብ ክትረክብ ክትፍትን ትኽእል ኢኻ ማለት፣ ፍሉይ ብሽኮቲ (ምናልባት ካብታ ዝመጻእካላ ሃገር) ኣዳልዉ እሞ ሸጥዎ! ወይስ ኣብ መሳርሒ ሙዚቃ ኽትሰርሕ ትኽእል ኢኻ? ኣብ ናጻ ዕዳጋ ደው ኢልካ ሰባት ገንዘብ ምእንቲ ከቐምጥዎ ኣብ ቅድሜኻ ሳንዱቕ ኣቐምጥ።
እንተ ወሓደ…. ሙዚቃኻ ዚፈትዉ እንተ ዀይኖም ። እዚ በዓል እዚ መብዛሕትኡ ግዜ ህዝባዊ በዓል ኢዩ ናጻ ዕዳጋ ኸኣ ምስ ሰባት ዝራኸበሉ ቦታ ኢዩ። ከምኡ ግበር!

23 ሚያዝያ 

እንደገና ተፈቒዱሉ!! ንሓያሎ ዓመታት ካብ መላእ ዓለም ዝመጹ ሰባት ብፍላይ ኣብዚ እዋን እዚ ነቲ ዕምባባታት ዝግበር ሰልፊ ንምርኣይ ናብ ነዘርላንድስ ይመጹ ነበሩ። መብዛሕትኡ ግዜ ናብ Keukenhof  ምብጻሕ  ይካየድ ።
ንሓረስቶት እቲ bollen  ልዕሊ ዅሉ ዘገድስ  ኢዩ ። ብዙሕ ዘየገድስ ዝመስል እኳ እንተ ዀነ እቲ ዕምባባታት ግና ብእተወሰነ መዳይ ኣቐዲምካ እተሓስበ እዩ። ኣብቲ ግዜ’ዚ እቲ ዕምባባታት ካብቲ bollen ክእለ ስለ ዘለዎ ብኡንብኡ ከም ዝድርብዮ ዘይኰነስ ዝኸውንስ ኣብ ሰልፊ ከም ዝጥቀመሉ ኢዩ ዝኸውን። ድሕሪ ሓጺር እዋን ኵሉ እቲ ሕብሪ ዕንበባታት  ኻብቲ ግራውቲ ክጠፍእ  እዩ። ብሽክለታ ምዝዋር ወይ ኣብ ግራት bollen ብእግርኻ ምኻድ  ባህ ይበልካ!!!
ኣብ ሀምስተደ ምንባር ባህ ዜብል እኳ እንተ ዀነ ኣብ ርእሲ እቲ ኻልእ ብዙሕ ነገራት ነዚ በዓል ዚበዓዕል ሰልፊ ንምርኣይ ካብ ቤትካ ናብ ሓደ ቦታ ኽትከይድ ትኽእል ኢኻ።
ኣብዚ ግዜና ብሀምስተደ ኣቢልካ እትወስድ መገዲ ኣብ ታሕቲ ተዘርዚሩ ኣሎ።
ሰንበት ኣብ ሃርለም ምሉእ መዓልቲ ኽትርኢ ትኽእል ኢኻ። እተን ማካይን ናይ ምርኢት  እውን ኣለዋ ። ኣብ ርእሲ ምርኣየይ እውን…… ሽታ ኣይትረስዑ!

Herenweg – Prinsenlaan
19.40
 Ingang Groenendaal – MUZIEK INTREDE
19.57
 Stoplicht Rijnlaan
20.06
Herenweg – Van Merlenlaan
20.13
Van Merlenlaan – Raadhuisstraat
20.26
Binnenweg – Zandvaartkade (centrum)
20.34
 Julianalaan
20.40
 Spaarnezichtlaan
20.44
 Binnenweg – Lanckhorstlaan
20.49
 Lanckhorstlaan – Herenweg (N208)
20.56

ውጽኢት ምምርጫ 2022 ሀምስተደ

ብ14, 15ን 16ን መጋቢት ኣብ መላእ ነዘርላንድስ ናይ ቤት ምኽሪ ምምሕዳር ከተማ ምርጫ ተገብረ ። ኣብ ሀምስተደ እውን ኵሎም ደቂ 18ን ካብኡ ንላዕልን ዝዀኑ ተቐማጦ ናብቲ  ናይ ድምጺ መውሃቢ ቦታ ይኸዱ። ኣብ ነዘርላንድስ ምርጫ ምግባር ግዴታ ስለ ዘይኰነ ዘይመርጹ ሰባት እውን ኣለዉ። ኣብ ሀምስተድ ልዕሊ 63% ነዚ መሰል እዚ ተጠቒሞምሉ እዮም ። እዚ ኸኣ ካብቲ ብ2018 ዝነበረ 65.6% ቍሩብ ዝውሕድ እኳ እንተዀነ ካብቲ ኣብ ነዘርላንድስ ዘሎ ገምጋም ግን ኣጸቢቑ ዝዛይድ ኢዩ። ካብቶም ኣብ ዓበይቲ ኸተማታት ዝነበሩ ሰባት ትሕቲ ፍርቂ ዝዀኑ ስለ ዘይመርጹ ኣብ ነዘርላንድስ ገምጋም 50 ሚእታዊት ነበረ ። ድምጺ እቶም ኣብ ቤቶም ዝተረፉ ሰባት ስለ ዘይተጠቀምሉ ንፖሊሲ ምምሕዳራት ከተማ ዋላ ሓንቲ ጽልዋ ስለ ዘይብሎም እዚ ዘጕሂ ኢዩ። ኣብ ሀምስተደ 7 ሰልፊ ኣብቲ ምርጫ ተኻፊሎም ኢዮም ሓደ ኻብዞም ሰልፊታት እዚኣቶም (SamenSterkHeemstede) ከኣ ኣብቲ ንቤት ምኽሪ ኸተማ  ዝኸውን መንበር እኹል ድምጺ ኣይረኸበን ።

እተን ዝተረፋ ሽዱሽተ ሰልፊ እውን ካብ 2018 ኣትሒዘን ኣብ ዋዕላ ኸተማ የካየዳ እየን። Heemstede Burger Belang (HBB),Groen Links ከምኡ ውን De Partij van de Arbeid ካብ ነፍስወከፎን Wethouders ብምግባር ቦርድ  የቁሙ።  ኣብቲ ምርጫ HBB ክልተ ኾፍ መበሊ ከሲራ( 5 ረኺባ )  ፣ PvdA  ሓንቲ ዝያዳ ተዓዊታ  (2 ረኺባ)  ከምኡ  ድማ Groen Links ከም ቀደማ ( 3 ረኺባ) ድምር ውጽኢት ናይዚ ኸኣ እዞም ሰለስተ ሰልፊ እዚኣቶም  10 ኮፍ መበሊ ረኺቦም እዚ ኸኣ ንብዝዙሑነት  (ኣብ ዋዕላ ኸተማ 21 ኮፍ መበሊ) ናይ ሓደ ቦታ ይጎድሎ ማለት  ኢዩ።  እቶም ተወዳደርቲ ናይ  VVD ፡ D.66 ከምኡውን CDA  ብሓባር ብምዃን ናይ ሓደ ኮፍ መበሊ መንበር ተዓዊቶም።እዚ ድማ  (ብምዕዋት ዲ.66 )  ኢዩ  ብሓባር ብምኳን ድማ ናይ 11 ኮፍ መበሊ መንበር ረኺቦም። ስለዚ እቲ ብዛዕባ ሓድሽ ጥምረት  ዚግበር ውዕላት ብኸመይ ከም ዚካየድ ብሕጂ ዚርአ እዩ ። HBB ከምኡውን VVD ሓደ ቁጽሪ ኾፍ መበሊ እኳ እንተለዎ እቲ VVD እተወሰነ ድምጺ ተቐቢሉ ኢዩ እዚ ሰልፊ እዚ ኸኣ ኣብቲ ዘተ ተበግሶ ክወስድ ኢዩ። ድሕሪኡ ኸኣ ብዛዕባ መደብ ስራሕ ምስ ካልኦት ጕጅለታት እኹል ስምምዕ ኪግበር ዚከኣል እንተ ዀይኑ እዩ ዚምርኰስ ።

 ውጺት ኮፍ መበሊ መንበር
                      2018 2022
HBB                  7.        5
VVD                   5        5
D’66.                  3        4
Groen Links    3.        3
CDA                   2         2
PvdA.                 1        2

ኣብ መጋቢት ናይ ምምሕዳር ምርጫ ኣሎ

 ኣብ መጋቢት ኣብ መላእ ነዘርላንድስ ናይ ምምሕዳር ምርጫ ይካየድ  ኢዩ። ኣብ ሀምስተድ ተቐማጦ ኣብ ውሽጢ 3 መዓልቲ (14, 15ን 16 መጋቢትን) ናብቲ ድምጺ ክኸዱ ይኽእሉ ኢዮም። እቲ ናይ ድምጺ ሳጹናት ካብ 7፡30 ቅ.ቀ. ክሳዕ 21፡00 ድ.ቀ ክፉት ኢዩ።እቲ ውጽኢት ዕለት 16 መጋቢት ኪእወጅ እዩ። ስለዚ ኵሉ ሰብ ንኺመርጽ እኹል ኣጋጣሚ ኣለዎ ። ንሓደ ካብቶም ሕጹያት ፖለቲካዊ ሰልፊ ኢኻ እትመርጽ። ኣብ ሀምስተደ 7 ሰልፊ ኣብቲ ምርጫ ይሳተፉ ኣለዉ ።ንሳቶም  ድማ  Heemstede Burger Belang (HBB)፣ De vereniging voor Vrijheid en Democratie(VVD):Democraten 66 (D’66),GroenLinks (GL),Christen Democratisch Appel(CDA),De Partijvan de Arbeid(PvdA),SamenSterkHeemstede(SSH) ። ኵሎም እቶም ሰልፍታት ነቲ ኣብ ሀምስተደ ዝነበረ ህይወት ዝያዳ ዘሐጕስ ንምግባር ናይ ገዛእ ርእሶም ሓሳባት ኣለዎም ። ኣብዚ እቲ  ንዓኻ ዝያዳ ዝሰማማዕካ   ክትመርጽ ትኽእል ኢኻ። ከም ምኽሪ ።  ነታ ኣብ ምርጫ እትሕተም ጋዜጣ (https://www.heemstede.nl/verkiezingen/krant) ክትርእያ ትኽእል ኢኻ። ኵሎም እቶም ተሳተፍቲ ኣብዚ ምስ ፕሮግራሞም ኣለው ። ኵሉ ትዕዝብትታት ሓደ ብሓደ  ብሓጺር   መንግዲ  ኣብዚ ኣሎ። ድሕሪ እቲ ምርጫ ባይቶ 21 ኣማኸርቲ እታ ኸተማ ኺፍለጥ እዩ። ድሕሪኡ ኣየናይቲ ሰልፊ ዝበዝሑ ኣባላት ቤት ምኽሪ  እታ ከተማ ከምዘለዋ  ክፍለጥ ይከኣል።ድሕሪኡ ኣባላት ቤት ምኽሪ እታ ከተማ ነንሕድሕዶም ክዛረቡን ምስ መን ሓቢሮም ክዓዩ ከምዝኽእሉን ክፈልጡ ኢዮም።እዚ ድማ ጉጅለ ሰልፊ ይፈጥር እዚ ድማ ኣብ ዝቅጽል 4 ዓመት ኮለጅ ሀምስተደ (መንግስቲ) ይኸውን።እዞም ጉጅለታት እዚኣቶም ነቶም ሰበ-ስልጣን (ምስ ሚንስትራት ዝመሳሰል) ይህብዎም። ምስ ከቲባ ኮይኖም ድማ ኮለጅ ከንቲባን ሰበስልጣን ይምስርቱ።እቶም ሰበስልጣን ዘቅርብሎም ሰልፊ ብሓባር ናይ ምስራሕ ዘለዎ ጽሑፍ የቅርቡ።እዚ ድማ ነቲ ኣብ ዝቅጽል 4 ዓመት ክፍጸም ዝደሊዩ መደባት ዝሓዘ ኢዩ።ንኣብነት ኣብ ወሽጢ ከተማ ወይ ህንጻታት ዘለዎ ቦታ ዝለዓለ ፍጥነት ዘልዎ ምልክታት ምግባር:ናይ ቀለቤት  ጽርግያ ምግባር ፡ እኹል ኣባይቲ ምድላው  ከምኡውን ምዕቓብ ኣግራብ ኣብ ሀምስተደ የጣቃልል።
እዚኦም ኩሎም ናይ ዝሓለፈ ሰልፊ ዝነበሩ  መደባት ኢዮም።

ብስራት ንተሳተፍቲ  ናይ መወዳእታ ፈተና !

ኣብዚ ዓመት እዚ ናይ ማእከላይ ፈተና ዝወስዱ ተማሃሮ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ነቲ ብስራት ሰሚዖምዎ ኢዮም ። ልክዕ ከም ዝሓለፈ ዓመት እቲ ናይ ፈተና ሕግታት ኣብዚ ዓመት እዚ እውን ፍዅስ ኢሉ ኢዩ ። ብሰንኪ እቲ ለብዒ ኮሮና ዘስዓቦ ዕጽዋን ካልእ ሳዕቤናትን ኣብዛ ዓመት እዚኣ እውን ካብ “ንቡር” ወጻኢ  እዩ ።እዞም ተፈተንቲ  ተማሃሮ  ኣብዛ ዓመት እዚኣን ኣብታ ቕድሚኣ ዝነበረት ዓመትን ምስ ናይ ኣብ ገዛ ትምህርቲ ብዙሕ ምትሕሓዝ ኣለዎም ስለዚ ኸኣ ኢዩ እቲ (ሓድሽ) ሚኒስተር መባእታዊን ካልኣይ ደረጃ ትምህርትን ደኒስ ቪርስማ ሕጹያት ፈተና ኣብዚ ዓመት እዚ ገለ ኮርስ ክስርዝዎ ዝወሰነ። ይኹን እምበር እዚ ኮርስ እዚ ቐንዲ ኣርእስቲ (ዳች እንግሊዝኛ ከምኡውን ሕሳብ) ከይከውን ይኽእል እዩ። እዚ “ስርዓት ዓባይዓባይቶ” ተባሂሉ ዚጽዋዕ እዩ፣ እቲ ናይ መወዳእታ ምልክት እቲ መስቀላዊ ሳጹን ውጽኢቱ ኺውስኖ ኸሎ ኣይቁጸርን እዩ። ከምቲ ኣቐዲሙ እተገልጸ ተመሃሮ ፈተና ተወሳኺ ዕድል ኺረኽቡ ስለ ዚኽእሉ ኣብ ክንዲ ሓደ ብድምር ክልተ ሳዕ ክፍተኑ ዕድል ኣለዎም። ተመሃሮ መርመራኦም ኣብ ውሽጢ ክልተ እዋን ምእንቲ ክገብሩ ድማ ተወሳኺ እዋን ኪህሉ እዩ ። ንvmbo ገለ  ናይ  ኮርስ Profielvak ገና ለውጢ ኣሎ ። ብዛዕባ እዚ ዝያዳ ሓበሬታ እንተ ደኣ ደሊኻ ኣብ ወብ ሳይት ሃገራዊ መንግስቲ ኽትረኽቦ ትኽእል ኢኻ ።                                                                                                                  ይኹን እምበር ሚኒስተር ትምህርቲ ደኒስ ቪርዝማ ነቶም ተማሃሮ ኣድላዪ እንተ ዀይኑ ጥራይ ክጥቀሙሉ ጻውዒት ኣቕረበሎም። “ንተወሳኺ ትምህርቲ ብእተኻእለካ መጠን ገዛእ ርእስኻ ምድላውን ንዅሎም ክፋላት ምሕላፍን ኣገዳሲ እዩ። እንተደኣ ኣብ ኵሉ ነጥቢ ኸም ዘይተዓወተካ ኣርእዩካ ልክዕ ከም ዝሓለፈ ዓመት ነዚ መደብ እዚ ንኽትጥቀመሉ ኣጋጣሚ ኪወሃበካ እዩ።”

ንኹሎም ተሳተፍቲ እዚ ፈተና ጽቡቅ ዕድል ንምነየልኩም!