መምሪሒታት ኮሮና ካብ 1 ሰነ

ሓደሽቲ ዝተፋኾሱ መምሪሒታት ኮሮና ቫይረስ ካብ ዕለት 1 ሰነ ጀሚሩ።
ኣብ ደገ ምስ ብዙሓት ሰባት ክትራኸብ ትኽእ ኢኻ ግን 1.5 ሜተር ርሕቐት ሓሊኻ።
ኣብ ውሽጢ ክሳብ 30 ሰባት ምእካብ ይከኣል ኢዩ እንተኾነ ግን እዚ ውን 1.5 ሜተር ርሕቐት ሓሊኻ።
ናይ ስፖርቲ ቤት-ትምህርትታት ግን ኣይክፈታን ኢየን።
ሙዚቓ ናይ ምድራፍን ብንፋስ ዝሰርሑ መሳሪሒታት ሰለዝጽወት ገና ሓደገኛ ሰለኸውን ቅሩብ ክርአ ኣለዎ።
 ሆትዮላት ክኸታ ኢየን።
ኣብ ውሽጢ ኣብ ሓደ ግዜ ክሳብ 30 ሰባት ከተእንድ ትኽእል ኢኻ ቦታ ድማ ክትሓዝኣሎም ኣለካ።ብርግጽ ድማ ምልክት ናይ ሕማም ዘለዎ ክትቅበል የብልካን።
ኣብ ደገ ግን ብዝሓት ክኾኑ ይኽእሉ ኢዮም ግን ድማ 1.5 ሜተር ርሕቐት ክሕሎ ኣለዎ።እቶም ናይ ወሽቲ ገዛ ዝሰርሑ ውን ርሕቐቶም ክሕልዉ ኣለዎም ዋላውን 2 ሰባት ይኹኑ።ኣብዚ ውን ቦታ ክሕዛእ ኣለዎ።
ኣብ ዕለት 2 ሰነ ካልኣይ ደረጃ ቤት-ትምህርቲ ክኽፈት ኢዩ።
ንዝያዳ ሓበሬታ ኣብዚ ዝስዕብ ናይ ምኒስትሪ ጥዕና  ሊንክ ተመልከቱ።
 ስነማታት፡ናይ ምርኢት ኣዳራሻት፡ትያትራት ከም እንደገና ክኽፈቱ ኢዮም።ኣብዚ ድማ 1.5 ሜተር ክሕሎ ኣለዎ ከምኡ ድማ ልዕሊ 30 ሰባት ኣብ ሓደ ግዜ ኣየፍቕድን።
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/vraag-en-antwoord/persconferentie-coronavirus-de-stappen-na-1-juni-in-eenvoudige-taal

ዘይመኽሰባዊ ትካል ስቲባት(Stibat) ሽልማት ዓዲሉ

 እዚ ዘይመኽሰባዊ ትካል ስቲባት( Stibat) ሃገር ለኻዊ  “ዝወደኤ ባትሪ ?  ዘረከበ  ይዕወት ዝብል ወፍሪ  ገይራ”።እቶም ዕውታት ነበርቲ በነብሩክን ሓደ ድማ ነባሪ ሀምስተደ ኢዩም ነይሮም።እዚኦም ድማ ሽልማት pluimen ከምኡ ድማ ቅብሊት ናይ 25.00 ኢሮ ተሸሊሞም።ነዚ ዝሞተ ባትሪ ሰለ ዘረከቡ ኣብ ከበብያዊ ድሕነት ዓቢ ተራ ተጻዊቶም ኢዮም።
ስቲባት( Stibat) ንዝሞተ ባትሪ ብምእካብ ኣብ ከበብያዊ ጽርየት ኢዩ ዝሰርሕ።እዚ ዝተኣከበ ባትሪ ድማ   ንኣብነት ከም መቑረጺ ፈርማጆ፡ናይ ኢድ ለፓዲና ከምኡ ድማ ብሽከለታ ይሰርሕዎ።ስለዚ ኩሉ ግዜ ዝወደኤ ባትርኹም ናብ ጎሓፍ ኣይትደርብዩዎ ናባና ኣምጽእዎ።
ብሃገር ደረጃ ክሳብ 24,000 በቀበሊ ንቑጣ ኣለና ማለት ፡ድኳናት ፡ ድዃን፡ቤት መድሃኒት ከምኡ ውን ኣብ ናይ ቆልዑ መጻወቲ ዝሽየጠሉ ድዃን ወ.ዘ.ተ።  መሰረታዊ ሕጊ፡ ነቲ ዝወድኤ ባትሪ ኣብቲ ባትሪ ዝገዛእካሉ ክትመልሶ  ኢዩ ዘለካ ።ሰለዚ ከበብያዊ ጽርየት ትግድሰ እንተ ኮንካ ዝወድኤ ባትሪ ናብዚ ምለሶ። 

” ናብ ጀርዲነይ ምጹ” ከም እንደገና ካብ 14 ግንቦት ንቆልዑ ክፉት ኢዩ።

ቀንዲ ዕላማ ”ናብ ጀርዲነይ ምጹ ዝብል” ንቆልዑ፡ንስድርኦም/ንኣባሓጎታቶምን ከምኡውን ንስንኩላን ብዛዕባ  ተፈጥራዊን ጥዕና ዘለዎ መግቢን ትምህርቲ ምሃብን ከምኡ ውን ኣብ  ጀርዲን ዝርከቡ ኣሕምልቲ ዘለዎም ኣፍልጦ ንምዕባይን ኢዩ።  ” ናብ ጀርዲነይ ምጹ” ኣብ ግሩነንዳል  ሓሙስ ዕለት 14 ግንቦት ከም እንደገና ንቆልዑ ክጅምር ኢዩ።
መእተዊኡ ድማ  Herenweg 18  ሀምስተደ (ፊት ናይ de Manpadslaan ኢዩ) ብርግጽ ድማ መምሪሒታት ኮሮና ቫይረስ ከምቲ ካብ ሚኒስትሪ ጥዕና ዝወሃበና ክንክተል ኣለና።እዚ ጀርዲን ሓሙሱን ዓርቢን ካብ ሰዓት 16፡00 ክሳብ ሰዓት 17፡00 ክፉት ኢዩ።
ኣብቲ ጀርዲን ነቶም ቆልዑ ዝሕግዝዎም ቮለንተኛታት ኣለው።ንሳቶም ኣቀዲሞም ምድላዋት ገሮም ስለ ዘለው ብቀጥታ ክጅምሩ ይኽእሉ ኢዮም።

ዝተወሰነ ቦታ ንቆልዑ ኣሎ።ሰለዚ በዚ ዝስዕብ ገርኩም ክትምዝገቡ ትኽእሉ ኢኹም info@kominmijntuin.com  ወይ

ድማ ናብ Mik van der Bor telefoon 023-5282651 ደዊልኩም ተወከሱ።

ንዝያዳ ሓበሬታ  https://www.kominmijntuin.com ተወከሱ።

ሓደሽቲ ውሳነታት ኮሮና ካብ 11 ግንቦት

 

 

ካብ ዕለት 11 ግቦት ጀሚሩ እዞም ዝስዕቡ ወሳነታት ተፈቲሖም ኣለው

      መባእታ ቤት-ትምህርቲ, እዚ ድማ እስበሻል መባእታ ቤት-ትምህርቲ ፡መውዓሊ ህጻናት                      ዘጣቃልል ኮይኑ  ማዕጾም ከፊቶም ኣለው።
       . ኩሉ ሰብ ኣብ ደገ ስፖርት ክገብር ወይ ናይ ስፖርት ትምህርቲ ክህብ ይኽእል ኢዩ።እንተ ዋሓደ               1.5 ሜትሮ ርሕቀት ክገብር ኣለዎ።እዚ ርሕቀት ምሕላው ንቅልዑ ካሳብ ደቂ 12 ዓመት                    ኣይጸልዎምን ኢዩ።ውድድራት ፡ተኣኪብካ ናብ መቀየሪ ክዳውንትን መሕጸቢ ነፍሲን ምእታው                ኩሉኩል ኢዩ።ንቆልዑን መንእሰያትን ክሳብ ደቂ 18 ዓመት ዝኾኑ ግን ክሳብ ሕጂ ኣብ ደገ ስፖርት          ምግባር ኣብ ትሕቲ ኣለይቶም ጥራይ ኢዩ ዝፍቀድ ።
       . መብዛሕቲኦም ናይ ምትንኻፍ ባህሪ ዘለዎም ስራሕ(ምያታት) ካብ ዕለት 11 ግንቦት 2020                ክፉት  ኢዩ።ገለ ካብኦም ድማ ፡ትምህርቲ ምዝዋር መኪና፡ናይ ሕክምና ሞያታት(diëtist,                    masseur, ውዘተ.)፡ ናይ ደጋዊ መጸባበቂ( ቀምቃማይ፡pedicure፡ናይ ጽርየት ኪኢላ፡ወዘተ)                ከምኡውን alternatieve geneeswijzen (acupuncturist, homeopaat).
        . ቤት ንባብ ንህዝቢ መዕጽኡ ከፊቱ ኣሎ።ንሳቶም ነቲ 1.5 ሜትሮ ምርሕሓቅ ክጥቀምሉ ኢዮም           ስለዚ ድማ እቶም በጻሕቲ ርሕቀቶም ክሕሉዉ ኢዮም።ካብ 1 ሰነ ውን ገለ ነገር ለውጢ ኣሎ               ኣብ ዝመጽእ ክሕብረኹም ኢየ።
            ምንጪ፡ Rijksoverheid 7 mei

ንግሳዊ ሽልማት

    ዕለት 24 ሚያዝያ,Hans Kerkhoff  ኣባል ናይ መድረኽ(Platvorm) ምውህሃድ ካብ ኣማሓዳሪት Astrid Nienhuis ጸዊዕት ተለፎን ተቀቢሉ።እቲ ጻዊዒት ድማ ብዛዕባ ሽልማት ናይ  Ridder in de orde van Oranje Nassau አዩ ነይሩ።እዚ ሽልማት እዚ ዝተወሃበሉ መኽንያት ፣ ንሱ ንልዕሊ 50 ዓመታት  ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ቮለንታሪ ሰሪሑ ኢዩ ገለ ካብኦም ድማ ኣብ ቤት-ክርስትያን፡ኣብ ተፈጥራኣዊን ከበብያዊን፡ከምኡ  ምስ ስደተኛታት።
  ንሱ ንኣብነት ከም  ናይ ተፈጥራዊ ከባቢታት ወሃቢ ሓበሬታ ምስ IVN ክፍሊ Zuid-Kennemerland፡ቮለንታሪ ሰራሕተኛ ምስ Thijsse’s Hof in Bloemendaal፡ ቮለንታሪ ሰራሕተኛ ምስ ማሕበር Taalcoaches ከምኡ ውን ከም ኣካቢ ውህብቶ ገበርቲ ሰናይ  ኮይኑ ሰሪሑ ኢዩ።
ካብ ልቢ እንቋዕ ሕጎሰካ ክንብሎ ንፈቱ።

ጽድያ ኣብ  Groenendaal

  ኣብዚ ግዜ’ዚ ብዙሕ ናብ ደገ ክንከይድ  ኣይንኽእልን ናብ ጫካታት  Groenendaal ምኻድ ግን ኣዝዩ ኣገዳሲ ኢዩ።እዚ ቦታ ኣዝዩ ህዱእ ኢዩ ዘሎ መኽንያቱ ኣብ ልዕሊኡ ነፈርቲ ዝበራ የለዋን።

ስለዚ ድማ ነቲ ናይ ኣዕዋፍ መዝሙር ክትሰምዕዎን ከተስተማቅርዎን ትኽእሉ ኢኹም።እንተደኣ ቀስ ብዘይ ደምጺን ቀሰ ኢልካን በቲ ናይ ኣኽላባት ክኣትውዎ ዘይፍቀዶም ከድካ ሓደሓደ ግዜ ዕጋዜን ክትርኢ  ትኽእል ኢኻ።እዚ ድማ ብጣዕሚ ኣዝዩ ጽቡቕ ኢዩ።ከም ኡውን ምጽጹላይ ክትርኢ ትኽእል ኢኻ።
 መብዛሕቲኦም ኣግራብ ኣብዚ ሕጂ  ኣቁጽልቲ የውጽኡ ኢዮም  ኣዝዩ ድማ  ቀጠልያ ሕብሪ ኣለዎ።ኣብዚ ጫካ ፍዮርታት ዘለዎም ኣግራብ ውን ኣለው።እዚ ድማ ኣብ ምሉእ ሀምስተደ ኢዩ ፣ስለዚ ኣብኡ ውን ክትዛናግዑ ትኽእሉ ኢኹም።ኣብ ኸድኩም ተዛወሩ ሓጎስ ክስመዓኩም ኢዩ።ጽቡቅ ዕድል ግን ከኣ ምስ    ካል ኦት ሰባት ኣብኡ ርሕቀትኹም ሓልዉ።

መዓልቲ ንጉስ ናብ መዓልቲ ገዛ ክኸውን ኢዩ።

ዕለት 27 ሚያዝያ ንጉስ ቪልያም ኣሊክሳንደር መበል 53 ዓመቱ ከብዕል ኢዩ።ነፍሲ ወከፍ ዓመት ሓደ  ዓቢ ፈስታ ይግበር ሕጂ ግን ምስ’ዚ ናይ ኮሮና ቫይረስ ኣይከኣልን ኢዩ። እዞም De Bond van Oranje Verenigingen  ግን ሓደ ኣመራጺ ሓሲቦም  ኣለው ።እዞም ማሕበር ንኹሉ ሰብ ባንደራ ኣብ ዕለት 27 ሚያዝያ ክሰቅሉን ኣብ ትሕቲ  ” ንናይ ንጉስ ልደትን ከምኡ ድማ ነንሕድሕድና ማለት ንሓኻይም፡ንመምሃራን፡ንነፍሲ ወከፍ ሰብ ኣብዚ ሕብረተሰብ ታርኡ ዝሰርሕ ዘሎ” ዝብል ቴማ ገርና ከነብዕሎ ይጽውዑ ኣለው። ከምኡ ውን ኣብ ሞንጎ ሰዓት 9፡45 ን ሰዓት 10፡00 ን ሰዓትና ኣላርም ወይ ድምጺ ከም እትህብ ግንገብራ ንሓትት።”እዚ ድማ ምልክት ውህደትናን ፡ናይ ሓዘናን ከምኡ ውን ናይ ደስታና ምልክት ኢዩ።”
    ሰዓት 10፡00 de Nationale Aubade መዝሙር ናይ Wilhelmus ክዝምር ይጅምር።ብድሕሪኡ ኣማሓዳሪ ካውዳ ቨርሁፈ(Verhoeve)  ንንጉስ እንቋዕ ኣብቀዓካ ይብሎ ካብ ምምሕዳር ካወዳ።                  ቆልዑ ድማ  ደብዳበ ወይ ስእሊ ንንጉስ ክሰርሑ  ይሕተቱ።እቶም ዘዳለውዎም ደብዳቤ ወይ ስእልታት ድማ ኣብ ሓደ ይእከቡ  እሞ ናብ ንጉስ ይርከቡ።ኣብዚ ግዜ’ዚ ውን ኣይርስዕዎን ኢዮም።እንታይ ይስምዖም?እንታይ ኢዩ ንዕኦም ቢዚ ዝገብሮም? Ali B ናይ’ዚ መደብ ኣምባሳድር ኢዩ።ቀጺሉ ሰዓት 16፡00 ሃገራዊ ምዝንጋዕ   ኢዩ።

ኣብ ገዛ ዝጽወት ጸወታ

 ኣብዚ ግዜ’ዚ ኣብ ገዛ ብብዝሒ ኮፍ ስለ ትብል  ገለ ኣብ ገዛ ዝጽወቱ ጸወታታት ኣብዚ ታሕቲ ኣለው።ኣነ ክመስለኒ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ነቲ ጸወታ ይፈጦ ኢዩ መኽንያቱ ኣብ ኩሉ ሃገራት ዝጽወት ኢዩ ጥራይ ንመዘኻኸሪ ኢየ እምበር።
 
” ኣነ ዝርእዮ መን ይርእዮ”
 
ገለ ሰባት ኣነ ዝርእዮ መን ይርእዮ ይብሉ እሞ እቲ ዝረኣይዎ ነገር ይዛረቡ…………….
እቲ ሰብ ሓደ ነገር ይርኢ እሞ ነፍስወከፍ ሰብ ድማ ነቲ ንሱ ዝረኣዮ ኣብቲ ክፍሊ ክርእዩዎ ይፍትኑ።ንኣብነት ሓንቲ ቀያሕ ቢሮ ኣብ ጣውላ ዘላ።እቶም ካልኦት ሰባት ኩሉ ቀይሕ ነገር ዝረኣይዎ  ይጠቕሱ። ንኣብነት ‘ናትካ ጎልፎ’ ፡ ‘እቲ ፍዮሪ’ ፡ ‘እቲ መጋረጃ’ ፡ ‘ ናይ ማማ ልፒስቲክ’።
 እቲ ጽቡቅ ዝገመተ ቀጺሉ ከምኡ ሓደ ነገር ይሓስብ።
  ************
     ሓደ ነገር ሓሲበ ኣለኹ እንታይ  ኢዩ ንሱ?
  ሓደ ሰብ  ካብ ፍሉጣት ሰባት ወይ ነገራት   ወይ ድማ ሓደ ቁጽሪ ወይ ድማ ጽውጽዋይ ካብ ፍሊም ይኹን ካብ ተለቪጂን ይሓስብ እሞ  እቶም ካልኦት ሰባት ሕቶ የቕሩቡሉ ‘ሰብኣይ ዲዩ?’ ‘ልዕሊ 50 ዓመት ዲዩ?’ ደራፋይ ዲዩ?’ እቲ መልሲ ‘እወ’ ወይ ‘ኣይፋል” ወይ ድማ ‘ኣፈለጥኩን’ ጥራይ ክትብል ኢዩ ዝፍቐድ።
 እቲ ጽቡቅ ዝገመተ ቀጺሉ ሓደ ነገር ይሓስብ።
*************
‘ እወ ዘይብሉ፡ ‘ኣይፋል ዘይብሉ ከምኡ ውን ዋእ ዘይብሉ”
እቲ ኣንጻር………… እቲ ቀጺሉ ዘሎ በዓል ሪጋ ናይቲ ካልእ ሰብ ሕቶ ይምለስ።ብሓባር ኮይኖም ሓደ ኣርእስቲ ይመርጹ ወይ ይሓስቡ ንኣብነት ቤት-ትምህርቲ፡ካንሸሎ፡ኩዕሶ እግሪ ወይ ውን ሓደ ናይ ኮርቶን ፊሊም።ኣብ ተለፎንካ ኣላርም ትገብር ማለት ኣብ ውሽጢ ሓደ ድቒቕ መን ዝነውሐ እወ ወይ ኣይፋል ወይውን ዋእ ኢሉ።እቲ ዝነውሐ ዝጸንሕ ይዕወት።ወይ እታ ሰዓት ባዕላ ደው ከምትብል ትገብራ እቲ ዝነውሐ ዝጸነሐ ይዕወት።
**********
መን ኣሎ ካልእ ተወሳኺ ከምዚ ዓይነት ጸወታታት ዝፈሊጥ? በዚ ኣብ’ዚ ወብሳይት ዘሎ ኮንታክት ፎርሙለር ሓቡሩና።ተርጎምቲ ሰለ ዘለውና ዋላ ብዓረብ፡ብትግርኛ ከምኡውን ብእንግልዘኛ ክትጽሕፉልና ትኽእሉ ኢኹም። ምናልባት ኣብ ሃገርኩም ትጻወትዎም ዝነበርኩም ማለት ንሕና ግን ዘይንፈልጦም? ንሕና ተሃንጢና ኣለና።