ዳፎዲል ኣብ ዱር ግሮነንዳኣል(Groenendaalse)

እዚ ዳፎዲል ናብ ዱር ግሮነንዳኣል ዝኣተወ ብኸመይ እዩ ?

ዳፎዲል ናይ ዕምባባ ኣምፑል ኢዩ ኣብ ምድሪ ድማ ኢዩ ዝድርበ ። ስለዚ ኣብ ዱር ጥራይ ኣይዓብዩን እዮም። ብ1953  ፍሎራ ኣብ  Vrijheidsdreef  ተባህለ ተኻይዱ ነይሩ። ። እዚ ምርኢት ኣትክልትን ዕምባባታትን እዩ። ድሕርዚ እንታይ ይዓቢ ኸም ዘሎ ንምሕባር ብዙሕ ዕምባባታትን ኣምፑልን ይርአ።

ድሕሪኡ  ውን እቲ ፍዮሪ ኣምፑል  ኣብቲ  ዱር ተተኺሉ ኪኸውን ይኽእል እዩ ። እንተ ወሓደ ኣብ ጽድያ ጽቡቕ ኢዩ ዝመስል ።
ናብ ዱር ኣቲኻ ናብቲ ኣኽላባት ክኸዱ ዘይተፈቕደሎም ዱር ምስ ከድካ ብዙሕ ናሲሰን ወይ ዳፎዲል  ክትርኢ ኢኻ። ኣብ መወዳእታ መጓሰ ኣባጊዕ ኣለዉ።

ኣብ ብሉመንድዳል ዝርከብ ቤት-ትምህርቲ ጽድያ

ኣብ ብሉመንድዳል ዝርከብ ቤት-ትምህርቲ ጽድያ
 ድሕሪ ናይ ክረምቲን ከምኡውን ናይ ሓጋይ ትምህርትን ሕጂ ውን ቨልዛይ ብሉመንዳል ናይ ጽድያ ትምህርቲ ኣብ ዕረፍቲ ናይ በዓላት ግንቦት ንቆልዑ (ካብ 11 ክሳብ 18 ዕድመኦም )  ናይ መንበሪ ፍቃድ ዘለዎም ስደተጃታት ከምኡ ውን ንስራሕ ዝመጹ ኣዳሊዩ ኣሎ።እዚ ናይ በዓላት ትምህርቲ ኖርማል ቤት-ትምህርቲ ኣይኮነን።እዚ ትምህርቲ ብምትሕብባር ምምሕዳር ብሉመንዳል ንቆልዑ ኣብ ግዜ ናይ በዓላት ዕረፍቶም ቋንቋ ነዘርላንድ ንኽዛረቡን ክላመዱን ከምኡ ውን ብቋንቋ ንድሕሪት ከይጉሰስ ዝሕግዝ መደብ ኢዩ ።ብተወሳኺ እዚ ቤት-ትምህርቲ እዚ ነቶም ቆልዑ ምስ ካልኦት ቆልዑ ክላለዩን ብኡ ኣቢሎም ድማ ማሕበራዊ ርክባቶም ከዕብዩ ኢዩ እቲ መደብ።ኣብቲ ናይ ንግሆ ሰዓታት ትምህርቲ  ብቋንቋ ነዘርላንድን ማሕበራዊ መጽናዕትን ይወሃብ። ኣብቲ ናይ ቀትሪ ሰዓታት ድማ ባህላዊን ስፖርታዊ ንጥፈታት ይወሃብ።እዚ ናይ ጽድያ ትምህርቲ ብናጻ ኮይኑ ንቆልዑ ኣብ ምምሕዳር ብሉመንዳል (በነብሩክ፡ፎገለንዛንግ፡ኣርደንሃውት፡ብሉመንዳል ከምኡ ውን ኦፈርፈይን) ከምኡ ውን ምምሕዳር ሀምስተደ  ዝነብሩ ኢዩ ዝወሃብ።ብፍላይ ኣብዚ ግዜ’ዚ እዞም ቆልዑ እዚ ተወሳኺ  ትምህርቲ ምክትታሎም ኣዝዩ ኣገዳሲ ኢዩ። ዋላውን ቮለንታሪ ክትሰሪሕ ደሊኻ
እዚ ናይ ጽዲያ ትምህርቲ ካብ ሰዓት 10፡00 – 14፡00 ኣብ ግዜየ በዓላት ናይ ግንቦት ኢዩ ዝወሃብ።
  1ይ ሰሙን፡ ሰኑይ ዕለት 25ን ረቡዕ ዕለት 28 ሚያዝያ
  2ይ ሰሙን፡ ሰኑይ 3 ግንቦትን ረቡዕ 5 ግንቦትን ( ብፍሉይ ንጥፈታት ናይታ መዓልቲ ክካየድ ኢዩ)
 ንስኻ  ወይ ካልኦት ነዚ መደብ ብቁዓት ዝኾኑ ወይ ዝያዳ ሓበሬታ ትደሊ ዲኻ?  ምስ Nicole Honingh ቅድሚ ዕለት 15 ሚያዝያ ርኽብ  ብ  nicole@welzijnbloemendaal.nl  ግበር። መዝገባ ናይዚ ናይ በዓልት ትምህርቲ ይዛድ ሰለ ዘሎ ናይ ቦታ ምምላእ ወን ኣሎ።

ግዜ ክረምቲ

  እጂ ውን ከም እንደገና ግዜ ክረምቲ መጺኡ ኣሎ። ካብ ቀዳም  27 መጋቢትን ናብ ሰንበት 28 መጋቢትን ዘውግሕ   ሓደ ሰዓት ንቕድሚት ክውስኽ ኢዩ ። እዚ ኸኣ ሓደ ሰዓት ዝሓጸረ ድቃስ ማለት እዩ። እንተዀነ ግን ምሸት ድማ  ንሓደ ሰዓት ዝኸውን ብርሃን ከም ዝኸውን እውን ኢዩ።

ንሓደ ሰዓት ዚኸውን ብርሃን ስለ ዝዀነ መንግስቲ  ድማ እቲ እዋን እቶእቶ ብሓደ ሰዓት ከናውሖ ወሲኑ ኣሎ ። እዚ ኻብ 31 መጋቢት እዩ ። እቲ እዋን እቶእቶ ካብ  ሰዓት 10 ድሕሪ ቀትሪ ክኸውን ኢዩ።.

ሰዓት ምድሪ 27 መጋቢት


ሀምስተደ ነቲ መብራህቲ ኣጥፍኣቶ ንስኻኸ ?

ቀዳም 27 መጋቢት ካብ ሰዓት 20፡30-21፡30 ኣትሒዙ ሀምስተደ ነቲ ኣብ ኣዳራሽ እታ ኸተማን ኣብቲ ሞለን ዘሎ  መብራህቲ ክጥፍእ ኢዩ። ንዅሎም ነበርቲ ሀምስተደ ድማ ከምኡ ክትገብሩ ንሓትት።

እዚ 180 ሃገራትን ብሚልዮናት ዝቝጸሩ ሰባትን ዘጠቓለለ ዓለምለኻዊ ወፈራ ‘ሰዓት ምድሪ’ ነቲ ኣብ ምድሪ ዘሎ ተነቃፊ ተፈጥሮና ኣቓልቦ ኸም ዝስሕብ ምግባር ኢዩ።
ኣብዛ ዓመት እዚኣ ፍልይ ዝበለን ብቀጥታ ዝፍኖ  ናይ ምድሪ ሰዓት መደብ  ኣሎ ። ኣብዚ ፈነወ’ዚ ኣምባሳድር   Humberto Tan, Armin van Buuren en André Kuipers  ከምኡውን ካልኦት ውሩያት ነዘርላንዳውያን ሰባት ንተፈጥሮ ድምጾም ክህቡ ኢዮም።

ኣብ እዋን ምድሪ ሰዓት ሙዚቃ ካብ ፍሉያት ኣጋይሽ እተረኽበ ዘነቓቕሕ ዛንታታት መዋጥር ከምኡውን መዘናግዒ ይዳሎ ኢዩ። ንኣብነት   ብ Danny Vera en FRIDAY,   እተገብረ ናይ ኮመዲ ተዋሳኢ  Guido Weijers   ዘዳለዎ ንእሽቶ ምርኢት ብዛዕባ ክሊማ ምስ   Amara Onwuka ካልእ ከምኡ ዝኣመሰለ ነገራትን ዝገልጽ ትምህርቲ ኢዩ። እቲ ቀጠታዊ ፈነወ ካብ ሰዓት 20፡15 ኣትሒዙ ኣብዚ ክፍኖ ኢዩ    wwf.nl/earthhour.

ምምሕዳር ከተማ ሀምስተደ ዘውጽኣቶ ጋዜጣዊ መግለጺ

ወደብ ሀምስተደ ይመዓራረ ኣሎ

ምናልባት ውን ርኢኹሞ ትኾኑ። ኣብ  Heemsteedse Dreef , ኣብቲ ኣንጎሎ  Havenstraat ኣብ ምስራሕ ኢዮም ዘለው።
እቲ ዕላማ ድማ ነቲ ወድብ ኣዝዩ ደስ ዘብልን ኣብኡ ኮፍ ኢልካ ክትዘናጋዓሉ ከምትኽእልን ንምግባር ኢዩ። ኣብዚ ቦታ’ዚ  ድማ ናብቲ ወድብ  እንዳ ርኣኻን እንዳ ዕለልካን  ኮፍ ትብለሉ   ሰድያታትን ከምኡውን ኣስከላታትን ክግበረሉ ኢዩ ። እዚ ቦታ’ዚ ዋላ ውን ስንኩላን  ከምኡ ውን ናይ ቆልዑ  ጅሮሎ ክኣትዎ ከምዝኽእል ገይሩ ኢዩ ክስራሕ።ናይ  ሓለፍቲ መንገዲ መራክብ መዐሸጊ/ማርሳ ኣለዎ።
 እዞም ሰብ መራኽብ ናብ ሀምስተደ ንምብጻሕ መራኽቦም ኣብዚ ቦታ ይዕሽግወን።
እዚ መደብ ብ Havenlab ኢዩ ተሓሲቡ  ማለት እዚኦም ኣብ ሓደ ጉጅለ ዘለውን ተቐማጦ፡ ሰብ ትካላት ከምኡ ውን ጉዱሳት ሰባት  ዝጀመርዎ ኢዩ።እዚ ስራሕ ክሳብ መወዳእታ ሰነ ክውዳእ  ንጽበ። ኣብ ግዜ ክረምቲ ድማ ኩሉ ሰብ መጺኡ ክርእዮን ክዕዘብን ይኽእል ኢዩ።

ምንባብ ኣብ ሀምስተደ

ምንባብ ኣብ ሀምስተደ

  ኩሉ ዛንታ ብቋንቋ ኢዩ ዝጅምር…..

ስድራቤታት ደቆም ናይ ቋንቋ ከምኡውን ንባብን ሓገዝ ክረኽቡ ይደልዩ ኢዮም ግን ብኸመይ መንገዲ ይኸውን ኣይፈልጥዎን።  ነፍሲ ወከፍ ስድራ  ንደቆም ባዕልዕም ከምቡብሎምን ቋንቋ ክሕግዝዎምን ቀሊል ከምዘይኮነ ርዱእ ኢዩ። ብከመይ ተንብበሎም?መጽሓፍ ብኸመይ ትረክብ? ቤት-ንባብ ኣበይ ኣሎ? ቋንቋ ኣብ ደቅኻ ብኸመይ ተስርጸሎም? VoorleesExpress  ኣብዚ ክሕግዘኩም ኢዩ። ሓደ ቅድሚ ኩነት ግን ስድራቤት  ብዛዕባ ንባብል ቋንቋ ክመሃሩን ኣብዚ ብንቅሓት ክሳተፉን ቁሩባት ክኾኑ ኣለዎም። ቋንቋ ኣደ ኣብዚ ኣገዳሲ ኢዩ ዋላ ውን ትምህርቲ  ነዘርላንድ ኣይኹን።

 እዚ  VoorleesExpress ንቆልዑ ካብ ደቂ 2 ክሳብ 8 ዓመት ዘለው ናይ ቋንቋ ጸገም ወይ ድሕረት ዘለዎም ኢዩ ሓገዝ ዝህብ። ንዕስራ ሰሙን ኣብ ሓደ ውሱን ግዜ  እቶም ቮለንተኛታት ናብቲ ሓገዝ ዘድልዮ ስድራቤታት ብምኻድ  ነቶም ቆልዑ የንብብሎም። ብሓንሳብ ምስቶም ስድራ ብምዃን  VoorleesExpress ንመንበቢ ዝኸውን ኣብቲ ናይቲ ስድራ ገዛ ቀዋሚ ቦታ የዳልው።

 እቲ ዕላማ ከበቢያዊ ቋንቋ ኣብ ገዛ ምሕያልን  ቋንቋ ምስራጽን ገለ ካብኡ ናይ ምንባብ ባህጊ ምሕዳር ኢዩ።ኣብዚ ስድራ ዕቢ ታራ ኣለዎም ነቶም ቮለንተኛታት ዘንብቡሉን ቋንቋ ዝመሃሩሉን ቦታ ምድላው ኢዩ።

 እዚ  VoorleesExpress ሀምስተደ ብ WIJ Heemstede ብምትሕግጋዝ ቤት-ንባብ Zuid-Kennemerland  ኢዩ ዝዳሎ።

እዚ  VoorleesExpress ምስ ቤት-ትምህርትን ቅድመ-ትምህርትን ብሓባር ብምዃን ከምኡ ድማ ርክብ ኣብ ሞንጎ ቤት-ትምህርትን ስድራን ዘሎ ንኽጥንክር ይሰርሕ። ከተመልክት እንተደሊካ ኣብ ቅድመ-ትምህርቲ ብምኽሪ VoorleesExpress  ሀምስተደ ይከኣል ኢዩ። እንተደኣ ኣብዚ  ክትጥቀም ደሊኻ ኣብ ቤት-ትምህርቲ /ቅድመ-ትምርቲ ወይ ድማ መምሃራን ወይ ድማ ንዝኮነ ሰብ ኣብ ከባቢኻ ዘሎ ንኽሕግዘካ ክትሓትት ትኽእል ኢኻ።

 ንዝያዳ ሓበሬታ?

 ኣብዚ ተኸተሉ  https://voorleesexpress.nl/locatie/heemstede

ሕቶ ኣለካ ?

ነዚ ብሮጀክት መራሒት Els Boon van Wij Heemstede ተወከስ።ተለ 0614956731 ወይ ኢ-መይል heemstede@voorleesexpress.nl

Continue reading

ንናይ ዕዮ-ገዛ ዝተሓጋገዝ ፡ ተወሳኺ ትምህርቲ ወይ  ድማ ንፈተና ወዳለዊ ዝኸውን ዝወጽእ ወጻኢታት  ዝወሃብ ሓገዝ

           ብሉመንዳል – ሀምስተደ, 26 ለካቲት 2021
  ንናይ ዕዮ-ገዛ ዝተሓጋገዝ ፡ ተወሳኺ ትምህርቲ ወይ  ድማ ንፈተና ወዳለዊ ዝኸውን ሓገዝ ዝህብ  ንቱሑት ኣታዊታት ዘለውን  ንስድራቤታት
ትሑት ኣታዊ ዘለዎም ነብርቲ/ተቐማጦ  ንናይ ዕዮ-ገዛ ዝተሓጋገዝ ፡ ተወሳኺ ትምህርቲ ወይ  ድማ ንፈተና ወዳለዊ ዝኸውን ወጻኢታት  ካብ ኸመንተ ብሉመንዳል ወይ ሀምስተደ ክሓቱ ኣለዎም።እዚ ዝወሃብ ሓገዝ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ንዘለው ቆልዑ ወይ ኣብ ካልኣይ ደርጃ ናይ ሞያ ትምህርቲ ዝወስዱ ዘለው ኢዩ ዝፍቀድ።
እቶም ኣብ ዝለዓለ ናይ ካልኣይ ደረጃ ቤት-ምህርቲ ዘለው ቆልዑ እቲ ግዜ ኣዝዩ ሓጺርን እቲ ናይ ፈተና ግዜ ድማ ቀሪቡ ስለዝኾ እዚ ናይ ፈተና ምድላዋት ሓገዝ ኣዝዩ ሓጋዚ ኢዩ።እንተኾነ ግን ኩቡር ኢዩ፡በዚ መኽንያት ኢዩ ድማ እቲ ምምሕዳር ነዚ ወጻኢታት ክሽፍኖ ዝደሊ።እቶም ኣብዚ ዓመት ፈተና ዘይገብሩ ድማ ነዚ ንተወሳኺ ትምህርቲ/ቱተርያል ወይ ናይ ዕዮ-ገዛ ተሓጋጋዚ ዝውዕል ክትጥቀመሉ ይኽእል ኢዮም።እቲ ዝለዓለ መጠን ሓግዝ  ክሳብ  1200 ኢሮ ኢዩ።
   ቀጥዕታት ትሑት ኣታዊ ዘለዎም
ቅጥዕታት ናይ ትሑት ኣታዊ ዘለዎም።ሰበይቲ ብዛይ ሰብኣይ ወይ ሰብኣይ ብዘይ ሰበይቲ እንተኾይኖም እቲ ሓገዝ ክሳብ 1,308 ኢሮ ይበጽሕ (እዚ ብዘይካ ናይ ዕረፍቲ ዝወሃበካ ሰልዲ /Zonder Vakantiegeld ማለት ኢዩ)። ዝተወርዓው ወይ ብሓባር ዝነብሩ እንተኾይኖም ድማ ክሳብ 1,868 ኢሮ ይበጽሕ( እዚ ብዘይካ ናይ ዕረፍቲ ዝወሃበካ ሰልዲ /Zonder Vakantiegeld ማለት ኢዩ)።
       ምሕታት ሓገዝ
   ስድራቤታት ነዚ ቅጥዕታት እንተ ኣማሊኤን ኣንዚ ዝስዕብ ብምእታው ክሓታ ይኽእላ www.iasz.nl/bijles  ኣብዚ እቲ ክማላእ ዘለዎ ቅጥዕታት ውን ኣሎ።
    መሰልካ ወይ ብጺሒትካ ምፍላጥ
  ኣብዚ ብዙሓት ካልኦት ዝትግበሩ ወይ ውጡናት  ንትሑት ኣታዊ ዘለዎም ዝትግበሩ ኣለው። ንኣብነት ናይ ኮምፒተር ፡ሳይክል ወይ ድማ ናይ ስፖርት ወጻኢታት ተቀማጦ ኣብዚ ኣትዮም ኳልኩለይት/ክፈልጥዎ ይኽእሉ ኢዮም  www.iasz.nl/berekenuwrecht
       
ጽሞቅ መልኽቲ፡ ምምሕዳር ሀምስተደን ብሉመንዳልን ሓገዝ ንናይ ዕዮ-ገዛ

ሓዱሽ ናይ መኽተቢ ቦታ ኣብ ከነመርላንድ(Kennemerland)

GGD ኣብ ወርሒ መጋቢት ሓዱሽ መርመራን  ሓዱሽ ናይ መኽተቢ ቦታን ኣብ ከነመርላንድ( Kennemerland)  ኣብ Sportcentrum ክጅምር ኢዩ። ኣዚ 1000 መርፍእ ንመዓቲ ክወሃብ ኢዩ። እዚ ድማ ኣብ መጠን እቲ ዘሎ መድሃኒ ኢዩ ዝምርኮስ። እንታይ ዓይነት ክታበት ኢዩ ክወሃብን ንመን ኢዩ ከወሃብል ክሳብ ሕጂ ኣይተፈልጠን።

ወብሳይት ናይ ታሪኻዊ ማሕበር ሀምስተደን በነብሩክን ተመሓይሻ።

እዚ ወብሳይት ናይ  ማሕበር ታሪኻዊ ርክብ ሀምስተደን በነብሩኩን(HVHB) ሓዱሽ ኢዩ። ኣብዚ ወብሳይት መብሪሂታት/መግለጺታት  ናይ ብዝሓት  ቅርስታት  ከምኡ ውን ናይ እግሪ ግዕዞን ናይ ሳይክልን ኣሎ። ታሪኻውያን ፍልምታት ወን ኣብኡ ይረኣዩ ኢዩም።
ኣብዚ ሕጂ ውን ሓጺር ናይ ቪድዮ መልእኽቲ  ካብ ኣነሓዳሪ ብሉመንዳልን ኣቶ  Roest  ከምኡ ውን  ዓቃቢ ሕጊ  Struijf ካብ ሀምስተደ ነዚ ወብሳይት ንምዕባይ  ገሮም ኣለው።
እንተደኣ ብዛዕባ ሀምስተደን በነብሩክን ብዙሕ ክትፈልጡ ደሊኹም ኣብዚ ዝስዕብ ወብሳይት ኣቲኹም ርኣይዎ፡  https://hvhb.nl.
  ጽቡቅ ግዜ ይኹነልኩም

ጉዕዞ ጫካ ኽሩነንዳል( Groenendaal

እዚ ጉዕዞ ጫካ ኽሩነንዳል(Groenendaal) ኣዝዩ ጽቡቅ ዝኾነ ወብሳይት ኣለዎ። ኣብዚ ወብሳይት ድማ  ኩሎም ኣገደስቲ ዝኾኑ ሓበሬታታት ብዛዕባ እዚ ጭካ  ኣለው። እንተደኣ ነቲ ወብሳይት ከፊትካዮ ብሸነኽ የማን  ሓደ ጥብቆ ወይ ሊንክ ኣሎ። ኣብዚ ድማ ” De Boskrant”  ዝብል ኮይኑ ኣብኡ ድማ ኣዝዩ ደሰ ዘብል ዛንታ ኣሎ።
ኣብዚ ታሕቲ ዘሎ ሊንክ ወይ ጥብቆ ርኤይዎ ክትግረሙ ኢኹም።

https://www.wandelbosgroenendaal.nl

 
ስእሊ፡ Vrienden Wandelbos Groenendaal