መካነ – እንስሳታት  ቆልዑ ሞለንቸ( Molentje) 70 ዓመት ገይራ!

 

እዚ ናይ ቆልዑ መካነ- እንስሳታት መበል 70 ዓመት ብምግባሩ ኣዝዩ ፍሉይ ኢዩ። እዚ ሞለንቸ( Molentje) ካብ ናይ ቆልዑ መካነ – እንስሳታት ኣብ ነዘርላንድ እቲ ዝጠንተወ ኢዩ።እዚ ኢዩ ድማ በዓል ክትገብረሉ ዝሓተካ ወይ ዝግድደካ። እዚ መሬት ድማ ካብ 1913 ኣትሒዙ ኣብ  ትሕቲ ዋንነት ምምሕዳር ኢዩ። ኣብ 1951 ድማ እዚ  ናይ ሕርሻ ቦታ ተሃኒጹ። ብድሕሪኡ ድማ ናይ ቆልዑ መካነ እንስሳታት  ኮይና። ድሕሪ ግዜ ድማ ኣብዚ  ብዙሓት ዓሌታት እንስሳታት ክነብሩ ጀሚሮም ማለት ከብቲ ፡ሓሰማ ፡ ጠለበዱ ከምኡ ውን ኣጣል ጥራይ ዘይኮነስ ዋላ ውን ጊሐ ፡ ላማስ(Lama’s)፡ካንጋሩ ከምኡውን  ዕስለ ንህቢ ። ኣጋጣሚ ኣብቲ ናይ 2010 ዝነበረ ባርዕ ሓዊ እቲ ቆፎ ናይ ‘ቲ ዕስለ ንህቢ ተቓጺሉ። ቀዳም 26 ሰነ ድማ እቲ በዓል ዝካየደሉ ኢዩ። ኩሉኹም ብደሓን ምጹ!! ንበጻሕቲ ድማ ቡን ፡ሻሂ፡ከምኡ ውን ሊሞናደ ምስ ምቁር ዝብላዕ ነገር ኣሎ ከምኡውን ሰዓት 14 ፡00 ናይ ምሳሕ ግብጃ ኣሎ።ቆልዑ ድማ ሕብሪ ዝሕበር ባንዴራ ዘለዎ ወረቀት ሕብሪ  ብምግባር ኣብቲ ናይ መካነ እንስሳታት ይሰቅልዎ ። ኣዚዩ ድማ ምዕሩግ በዓል ኮይኑ ይውዕል።

እዚ ናይ ቆልዑ መካነ -እንስሳታት  ኣብ ጫካታት ግሩነንዳል ጥቃ እቲ መጻወቲ ቦታ ኣብ Burgemeester van Rappardlaan 1 ይርከብ

 

 

ስካውቲክ  WABO ሀምስተደ

 እዚ ስካውቲክ WABO ሀምስተደ ንጡፉን ደስ ዘብልን ከምኡ ውን ጽኑዕ ናይ ጉጅለ ኣዋልድ ኣብ ጫካ ናይ ግሩንነንዳልሰ(Groenendaalse) ይካየድ።እዚ ክሳብ ሕጂ 75 ዓመት ገይሩ ኣሎ።
ኣብ ስካውቲክ እንታይ ኢኻ ትገብር? ኣብዚ ደስ ዘብልን ኣዘናግዒ ንጥፈታት ይካየድ፣ ገለ ካብኣቶም ንጥፈታት ድማ  ኣደላላይ ፡ ስነ-ጥበብ ፡ ኣብ ደገ ሓዊ ወሊዕኻ ምዝንጋዕ።
 ስካውቲን እንታይ ማለት ኢዩ? እዚ እቲ ዝዓበየ ናይ መንእሰያት ማሕበር ኣብ ነዘርላንድ ኢዩ።እንተ ደኣ ናይዚ  ማሕበር ኣባል ኮይንካ ነፍሲ ወኸፍ ሰሙን ነንሕድሕድካ ትራኸብ ኢኻ። ሓደ ሓደ ግዜ ውን ናብ ካምፕ ትኸይድ ኢኻ ከምኡ ውን እንተ ደኣ ዓቢ ኮይንካ ናይ ዓለም ለኻዊ ንጥፈታት ትገብር ኢኻ። ኣብዚ ኣባል እንተኾንካ ብዙሕ ናይ ምስታፍ ዕድል ኣለኻ። ኣብ ዓለም ምሉእ ኣስታት 50 ሚልዮን ዝኾኑ ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ኣብ እስካውት ኣለው። ንግስቲ ማክሲማ ድማ ኣብ ነዘርላንድ ናይዚ ማሕበር  ቀንዲ ተጸዋዒት ወይ ደገፍ ትህብ  ኢያ።
ኣብ ክሊ ዕድመ 7 ክሳብ 10 ዓመት ዘለው de Welpen ይበሃሉ።ኣብ ክሊ ዕደመ 10 ክሳብ 14 እንተ ኾንካ Scouts ይበሃሉ። ካብ ልዕሊ 14 ዓመት እንተ ኾንካ ድማ ካልእ ጉጅለ ኣሎ።ንዝያዳ ሓበሬታ ኣብዚ ታሕቲ ዘሎ ሊንክ ተኸተል።
እዚ ክለብሃውስ(clubhuis) ናይ ገዛእ ርእሱ ኣድራሻ የብሉን። ኣብ de Ritsema Boskade ኣብ ቁጽሪ 11  ሓንቲ ንእሽቶይ ቢንቶ ኣላ፣ ነታ ቢንቶ ምስ ሰገርካያ ንጸጋምካ ሸነኽ ትኸይድ ኣብኡ እታ ክለብሃውስ ትረኽባ።
ኣባል ከይኮንካ ውን ንብዙሕ ግዜ ክትሳተፍ ትኽእል ኢኻ።

ኣስተምህሮ ኣድርያን ፓው( Adriaan Pauw )

    ሀምስተደ-    ዓርቢ 28 ግንቦት ኣድሪ ፓው ዝብል ናይ ሙዚቃ ሲንፖዚም ብቀጥታ ብኦልላየን ካብ Oude Kerk  ክፍኖ ኢዩ። እዚ ሲንፖዚም ናይ ኣንድርያን ፓው( Adriaan Pauw) ዓመተ 2020 ዘንጸባርቅ ኢዩ።እዚ ስንፖዚም ናይ 28 ግንቦት በዚ ታሕቲ ዘሎ ሊንክ እንተ ኣመልክትካ መእተዊ ብናጻ ኢዩ። https://youtu.be/OZBWpS1qG0Y.
ብመኽንያት ኮቪድ-19 ኣብ ዝሓለፈ ዓመት እዚ በዓል ኣይተኻየደን ። ኣብዚ ግዜ’ዚ ግን እዚ ሲንፖዚም ብላይፍ ማለት ብኦልላየን ክካየድ ኢዩ።
እዚ ሓደ ጽቡቅ ዕድል ካብ ገዛ ኮንካ ደስ ዝብል ሙዚቃን (Trio d’Encore) ከምኡ ውን ኣገዳሲ ዝኾነ ትምህርቲ  ምስትምቃር ኢዩ። ስለምንታይ ኢዩ ኣንድርያን ፓው ንሀምስተደ ኣገዳሲ ኮይኑ ከምኡ ውን ስለምንታይ ኢዩ ሀምስተደ ንኣንድርያም ኣገዳሲ። ኩሉ ብዛዕባዚ ኣብዚ መደብ ክፍኖ ኢዩ።
ዝጅምረሉ ግዜ፡ ሰዓት 16.30 ኡኡር። ዝውደኣሉ ግዜ፡ ሰዓት 18.00። ሙዚቃ ካብ ሰዓት 16.15 ክጅምር ኢዩ። ነዚ ብሮግራም ኣብዚ ዝስዕብ ሊንክ ተኸተሉ

https://adriaanpauw.info/.

ምሕንባስ፡ ኣብ ነዘርላንድ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ናይ ግድን ክእሎ ኣለዎ!

 ነዘርላድ ኣዝዩ ብዙሕ ማያዊ ክፋል ዘለዋ ሃገር ኢያ።ማለት ባሕሪ ፡ ቀላያት፡ሩባታትን ከምኡ ወሓይዛትን ኣለውዋ። ኣብዚ ሃገር ዝነበር ኩሉ ሰብ ሓቢሱ ክኽእል ኣገዳሲ።እቶም ዓበይቲ ግን ናይ ባዕሎም ከወሃህድዎ ኣለዎም። ጽቡቅ ገርካ ምሕንባስ ክትመሃር ዳርጋ ሓደ ዓመት የድልየካ ኢዩ። ንበል እንተ ወሓደ 40 ኢሮ ንሰሙን እንተኾይኑ ንዓመት 360 ኢሮ ይኸውን ማለት ኢዩ።
 
ኣበይ ትሕንብስ ትኽእል ?
 
   ኣብ ሀምስተደ፡
ኣብ Sportfondsen Groenendaal, Sportparklaan 16, ሰሉስ ናይ ምሸት ካብ ሰዓት 18፡15 ክሳብ 19፡00 ከምኡ ድማ ካብ ሰዓት 21፡00 ክሳብ 21፡45 ትምህርቲ ምሕንባስ ኣሎ።ሓንቲ ናይ መሐበሲ ቲከት ን 4 ሰሙን 50 ኢሮ ኢያ።
  ኣብ ሃርለም፡
ኣብ  Boerhavebad, Kadijklaan 1, (Schalkwijk)፡ ናይ ደቅንስትዮ ምሕንባስ ሰሉስ ናይ ምሸት ኢዩ። ቀጺሉ ድማ መሐንበሲ ቤት-ትምህርቲ  De Drijver, locatie Haarlem-Zuid-Heemstede, Frederik Hendriklaan 73  ዓርቢ ናይ ምሸት ኢዩ ። PréSport, gevestigd in Sam Twee in Haarlem Schalkwijk, tegen Heemstede aan.እቲ ትምህርቲ ድማ ናይ ምሸት ሰኑይ፡ ናይ ምሸት ሰሉስ ከምኡ ድማ ናይ ምሸት ዓርቢ ኢዩ።ዋጋ ድማ 43.50 ንወርሒ ኢዩ።Zwemvereniging Haarlem፡ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ትምህርቲ ምሕንባስ  ሮቡዕ ናይ ምሸት ኢዩ፡ናይ ደቂ ተባዕትዮ ድማ ዓርቢ ናይ ምሸት ኢዩ።ኣብዚ ናይ De Planet ምናልባት እቲ ምእታወ ነቶም ኣባላት ዝኾኑ ጥራይ ኢዩ ዝፍቀድ።
 መሐምበሲታት ካብ ዕለት 18 ግንቦት ንበጻሕቲ ክሳብ 30 ሰባት ናይ  ምኽፋት ተኽእሎታት ኣሎ።
 ምስቲ ትካል መሐምበሲ ተራኺብካ ብዛዕባ ናይ ምሕንባስካ ተኽእሎታት ተረዳዳእ!

ናይ ክረምቲ(ሳመር) ጅግና/ህቡብ

ናይ ክረምቲ(ሳመር) ጅግና/ህቡብ

ንሰባት ጅግና/ህቡብ ዘብሎም እንታይ ኢዩ? እንታይ ዓይነት ፍሉይ ሓይሊ ኣለካ? ኣብ’ቲ ናትካ ጎድና ዝነብር ጅግና/ህቡብ ኣሎ ዶ? ኣብዚ ናይ ክረምቲ(ሳመር) ክላስ ብሓበር ኮይና ሃድን ጅግና ክንገብር ኢና።ኩላትና ኮይና ኣዝዩ ጽቡቅ ዝኮነን ህቡብ ስራሕ ክንሰርሕ ኢና።ንኣብነት ናይ ካርቶን ስእሊ፡ኣዝዩ ጽቡቅ ዝኾነ ቆቢዕ ከምኡ ውን ኣዝዩ ብሉጽ ዝኾነ መግቢ ከነዳሉ ኢና ብሓባር ድማ ክንበልዕ ኢና። ቀልጢፍኩም ኣመልክቱ!

መዓስ፡  22,23,29,30 ሓምለት 2021

ግዜ  ፡  10፡00-14፡00 ኡኡር

መን ፡   ቆልዑ ካብ 5 ይ ክሳብ 8 ይ ክፍሊ 

ኣበይ ፡   Luifel, Herenweg 96, Heemstede 

ዋጋ  ፡ 5 ኢሮ ምሳሕ ዘጣቃለለ

ኣሰልጠንቲ ብሽክለታን ብሽክለታን ደለዩ ኣለና!

ኣሰልጠንቲ ብሽክለታን ብሽክለታን ደለዩ ኣለና!


ኢ-ባይክ  ብሽክለታ ዓዲግካያ ዲኻ? እታ ኣረጊት ብሽክለታኸ ገና ኣብ ጋራጅ ዲያ ዘላ?

ነቶም  ስደተኛታት መንበሪ ፍቓድ ዘለዎም ነበርቲ ሀምስተደ  ብምሃብ ከተሑጕሶም ትኽእል ኢኻ ። ትምህርቲ ብሽክልታ ንብስኻ ንምኻልን ኣዝዩ ኣገዳሲ ቦእታ ኢዩ።  ሕጽረት ክእለት ብሽክለታ ንዘለዎ ክለብ ትምህርቲ ብሽክለታ ኣሎ። ተዓጻፊት ብሽክለታ ምዕጣቅ ዝስተኻኸል ቍመት ስለ ዘለዎ ምሹእ ኢዩ። ናይ ደቂ ኣንስትዮን ናይ ደቂ ተባዕትዮን ቈልዑን ብሽክለታታት እውን ጠቓሚ ኢዩ ።  ብተወሳኺውን ነቶም ብሽክለታ ምዝዋር ንኽምህሩ ክሕግዙ  ዝደልዩ ሰባት ክንጥቀመሎም ንኽእል ኢና ። ቅድሚ ሕጂ ብሽክልታ ምዝዋር ምምሃር ኣይነበረን።ብሽክለታ ምዝዋር ብትዕግስቲ ምዝንጋዕ ከምኡውን ኣብ ሰሙን ካብ 1 ክሳዕ 2 ግዜ 30-60 ደቒቕ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ። ብሓጺሩ ነቶም ሓደስቲ ብጾትና ብሽክለታ ንኺጐዓዙ ንሓግዞምን ትራፊክ ብደሓን ንኽጓዓዙ ንሓግዞምን ።


ሓበሬታ ንምርካብ ፦   Welkom Heemstede, Platform voor Integratie

Pim van Wonderen, pimvanwonderen@hotmail.com.

ክታበት

 ከምትፈልጥዎ  ኣዝዩ ብዙሕ ክታበት ንልዕሊ 18 ይወሃብ ኣሎ።እቲ ዘሎ መድብ ድማ ብዝተኻእለ መጠን ብዙሕ ሰብ ክኽተብ ኢዩ።እዚ ኣባሃህላ እንተ ደኣ ዘይተረዲእኩ ኣብዚ ታሕቲ ዘሎ ሊንክ ጠውቁ መኽንያቱ ኣብዚ ብዛዕባ እዚ ክታበት ብቋንቋኹም ተገሊጹ ኣሎ።
እቲ ሊንክ ናይ ”corona.steffie” ዛንታ ውን ኣለዎ።

ኣብ ስፐልቦስ ሚርሞንድ( Speelbos Meermond) እተገብረ ናይ ምዝንጋዕ መዓልቲ

ኣብ እዋን በዓላት ጽድያ ብዙሕ ዓወታት ድሕሪ ምርካቡ እቶም ጐረባብቲ ኣሰልጠንቲ ስፖርተኛታት ኣብ እዋን በዓላት ግንቦት ውን  ኣብ ስፐልቦስ መርሞንድ ክደግምዎ ኢዮም።
ኣብ 3 ግንቦት ስፖርታዊ ደገፍ ኣብ ዱር ሜርሞንድ ከም ህያው ስትራተጂ ዝኣመሰለ ኣብ ኵሉ ክሊ ዕድመ ዝርከብ ተሪር ጸወታታት ብምጽዋት ናይ ምዝንጋዕ መዓልቲ መዲቡ ኣሎ።ካብ ደቂ 3 ክሳብ 8 ዓመት  ዝዀኑ ቘልዑ በዚ ኣብ ታሕቲ ዘሎ  ወብ ሳይት ኣቢሎም ብናጻ ኺምዝገቡ ይኽእሉ እዮም።

 
ሰኑይ 3 ግንቦት ስፐልቦስ ሚርሞንድ። Cruquiusweg 49, #heemstede
መደብ ወይ ፕሮግራም፡
 
09:00 – 10:30 uur: groep 3 – 4
11:00 – 12:30 uur: groep 5-6
13:30 – 15:00 uur: groep 7-8
 ብመኽንያት ናይ  ሕግታት ናይ ኮሮና  ስድራቤትታት ናብዚ ስፐልቦስ (speelbos) ምእታው ኣይፍቀድን ኢዩ።
ቀልጥፉ መኽንያቱ  እንተ መሊኡ መሊኡ ኢዩ

   መዓልቲ ንጉስ 27 ሚያዝያ 2021

   ብጣዕሚ ዘሕዝን ሎሚ ዓመት ውን መዓልቲ ንጉስ ከምቲ ግቡእ ኣይበዓልን ኢዩ።
እዚ መደብ ናይ ሀምስተደ ሰዓት 8፡45  እቲ ኣማሓዳሪ ባንዴራ እንዳ ኣንበልበለ ከምኡውን ኣብቲ ካንሸሎ ናይ ምምሕዳር  ሱፍ እንዳዘርኤ ክጅመር ኢዩ።
 እቲ ኣማሓዳሪ ኣብ ዝተፈላልዩ ጎደናታት ክበጽሕ ኢዩ ኣብኡ ዘሎ  ብሶሻል መድያ ዝተፈነወ ንጥፈታት ድማ  ክዕዘብ ኢዩ።
ኣብዚ ድማ ደስ ዘብል ናይ ህጻውንቲ ቆልዑ ክሳብ ደቂ 5 ዓመት ዝኾኑ ከምኡ ውን ካብ ደቂ 6 ዓመት  ንላዕሊ ዝኾኑ ውድድር ኣሎ። ብዛዕባ እዚ ውድድር ዝምልከት ድማ ኣብዚ ታሕቲ ዘሎ ሊንክ ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም። እቶም ስእልታት ድማ ቅድሚ ዕለት 22 ናይ ግድን ኣብ ራድሃውስ(Raadhuis) ናይ ሀምስተደ ክርከብ ኣለዎ።
እቲ ኣብ መዓልቲ ንጉስ ዝወሃብ  ሽልማት ካብ ሰዓት 13፡30 – 14፡45 ኣብቲ ናይ ተዓወቲ ቦታ ክወሃብ ኢዩ።ካብ ዕለት 21 ምያዝያ ጀሚርኩም ናይ ሱፍ ዘርኢ ካብ ምምሕዳር ክትወስዱ ትኽእሉ ኢኹም።እዚ ኣብ ትሕቲ ” ንእሽቶ ሓጎስ” ዝብል ጭርሖ ኢዩ  ዝካየድ።ኣብ ግዜ መዓልቲ ንጉስ እንተ ተዘሪኡ ኣብ ግዜ ክረምቲ ዕንበባ ክውጽእ ኢዩ።
ንኩሉ ነገር፡  ናይ ግድን በቲ ናይ ሃገር ሕግታት ኮሮና ክንከይድ ኣለና።
ንዝያዳ ሓበሬታ ኣብዚ ታሕቲ ዘሎ ሊንክ ተኸተሉ።

ዳፎዲል ኣብ ዱር ግሮነንዳኣል(Groenendaalse)

እዚ ዳፎዲል ናብ ዱር ግሮነንዳኣል ዝኣተወ ብኸመይ እዩ ?

ዳፎዲል ናይ ዕምባባ ኣምፑል ኢዩ ኣብ ምድሪ ድማ ኢዩ ዝድርበ ። ስለዚ ኣብ ዱር ጥራይ ኣይዓብዩን እዮም። ብ1953  ፍሎራ ኣብ  Vrijheidsdreef  ተባህለ ተኻይዱ ነይሩ። ። እዚ ምርኢት ኣትክልትን ዕምባባታትን እዩ። ድሕርዚ እንታይ ይዓቢ ኸም ዘሎ ንምሕባር ብዙሕ ዕምባባታትን ኣምፑልን ይርአ።

ድሕሪኡ  ውን እቲ ፍዮሪ ኣምፑል  ኣብቲ  ዱር ተተኺሉ ኪኸውን ይኽእል እዩ ። እንተ ወሓደ ኣብ ጽድያ ጽቡቕ ኢዩ ዝመስል ።
ናብ ዱር ኣቲኻ ናብቲ ኣኽላባት ክኸዱ ዘይተፈቕደሎም ዱር ምስ ከድካ ብዙሕ ናሲሰን ወይ ዳፎዲል  ክትርኢ ኢኻ። ኣብ መወዳእታ መጓሰ ኣባጊዕ ኣለዉ።