ውጽኢት ምምርጫ 2022 ሀምስተደ

ብ14, 15ን 16ን መጋቢት ኣብ መላእ ነዘርላንድስ ናይ ቤት ምኽሪ ምምሕዳር ከተማ ምርጫ ተገብረ ። ኣብ ሀምስተደ እውን ኵሎም ደቂ 18ን ካብኡ ንላዕልን ዝዀኑ ተቐማጦ ናብቲ  ናይ ድምጺ መውሃቢ ቦታ ይኸዱ። ኣብ ነዘርላንድስ ምርጫ ምግባር ግዴታ ስለ ዘይኰነ ዘይመርጹ ሰባት እውን ኣለዉ። ኣብ ሀምስተድ ልዕሊ 63% ነዚ መሰል እዚ ተጠቒሞምሉ እዮም ። እዚ ኸኣ ካብቲ ብ2018 ዝነበረ 65.6% ቍሩብ ዝውሕድ እኳ እንተዀነ ካብቲ ኣብ ነዘርላንድስ ዘሎ ገምጋም ግን ኣጸቢቑ ዝዛይድ ኢዩ። ካብቶም ኣብ ዓበይቲ ኸተማታት ዝነበሩ ሰባት ትሕቲ ፍርቂ ዝዀኑ ስለ ዘይመርጹ ኣብ ነዘርላንድስ ገምጋም 50 ሚእታዊት ነበረ ። ድምጺ እቶም ኣብ ቤቶም ዝተረፉ ሰባት ስለ ዘይተጠቀምሉ ንፖሊሲ ምምሕዳራት ከተማ ዋላ ሓንቲ ጽልዋ ስለ ዘይብሎም እዚ ዘጕሂ ኢዩ። ኣብ ሀምስተደ 7 ሰልፊ ኣብቲ ምርጫ ተኻፊሎም ኢዮም ሓደ ኻብዞም ሰልፊታት እዚኣቶም (SamenSterkHeemstede) ከኣ ኣብቲ ንቤት ምኽሪ ኸተማ  ዝኸውን መንበር እኹል ድምጺ ኣይረኸበን ።

እተን ዝተረፋ ሽዱሽተ ሰልፊ እውን ካብ 2018 ኣትሒዘን ኣብ ዋዕላ ኸተማ የካየዳ እየን። Heemstede Burger Belang (HBB),Groen Links ከምኡ ውን De Partij van de Arbeid ካብ ነፍስወከፎን Wethouders ብምግባር ቦርድ  የቁሙ።  ኣብቲ ምርጫ HBB ክልተ ኾፍ መበሊ ከሲራ( 5 ረኺባ )  ፣ PvdA  ሓንቲ ዝያዳ ተዓዊታ  (2 ረኺባ)  ከምኡ  ድማ Groen Links ከም ቀደማ ( 3 ረኺባ) ድምር ውጽኢት ናይዚ ኸኣ እዞም ሰለስተ ሰልፊ እዚኣቶም  10 ኮፍ መበሊ ረኺቦም እዚ ኸኣ ንብዝዙሑነት  (ኣብ ዋዕላ ኸተማ 21 ኮፍ መበሊ) ናይ ሓደ ቦታ ይጎድሎ ማለት  ኢዩ።  እቶም ተወዳደርቲ ናይ  VVD ፡ D.66 ከምኡውን CDA  ብሓባር ብምዃን ናይ ሓደ ኮፍ መበሊ መንበር ተዓዊቶም።እዚ ድማ  (ብምዕዋት ዲ.66 )  ኢዩ  ብሓባር ብምኳን ድማ ናይ 11 ኮፍ መበሊ መንበር ረኺቦም። ስለዚ እቲ ብዛዕባ ሓድሽ ጥምረት  ዚግበር ውዕላት ብኸመይ ከም ዚካየድ ብሕጂ ዚርአ እዩ ። HBB ከምኡውን VVD ሓደ ቁጽሪ ኾፍ መበሊ እኳ እንተለዎ እቲ VVD እተወሰነ ድምጺ ተቐቢሉ ኢዩ እዚ ሰልፊ እዚ ኸኣ ኣብቲ ዘተ ተበግሶ ክወስድ ኢዩ። ድሕሪኡ ኸኣ ብዛዕባ መደብ ስራሕ ምስ ካልኦት ጕጅለታት እኹል ስምምዕ ኪግበር ዚከኣል እንተ ዀይኑ እዩ ዚምርኰስ ።

 ውጺት ኮፍ መበሊ መንበር
                      2018 2022
HBB                  7.        5
VVD                   5        5
D’66.                  3        4
Groen Links    3.        3
CDA                   2         2
PvdA.                 1        2