“እዞም ክልተ ዓይነት ኣባጮጎራ ማለት   “De eikenprocessierups en de bastaardsatijnrups”   ኣብ ሀምስተደ  ይርከቡ።L

 

 
  . ብመኽንያት ኣብ ግዜ ጽድያ ቁሪ ብምንባሩ እዚ ናይ ኣባጨጎራ ጸገማት/ሰዕበናት ካብ ዓሚ ሰሙናት ድሒሩ ኢዩ ጀሚሩ። እዚ bastaardsatijn rups ዝበሃል  ኣባጨጎራ ድማ ክቀላቀል ጀሚሩ። እዚኦም ክልቲኦም ድማ በቲ ኣዝዩ ዘሕምም ጸጉሮም ብርቱዕ ዝኾነ ናይ ቆርበት ቁጥዐ  የስዕቡ።ነዞም ኣባጨጎራ ንምጥፋእ 49 ሰፈር  ናይ Mezen  ዝበሃላ ኣዕዋፍ ኣብቲ ናይ ግሩነንዳል ጫካ ተሰቂሉ ኣሎ። መኽንያቱ ሓንቲ ንእሽተይ ( Mezen) ዑፍ ንመዓልቲ ክሳብ ልዕሊ 50 ኣባጭጎራ ክበልዓ ይኽእላ ኢየን። ሓንቲ ሰፈር ዑፍ ድማ ክሳብ 6 ኣዕዋፍ ይሕዝ ኢዩ። ኣብዚ ጫካ ተወሳኺ 51 ናይ መንካዕ ሰፈር ተሰቂሉ ኣሎ።እዘን መንካዕ ኣብ መዓልቲ ሓደ ርብዒ ናይ ክብደተን ኢየን ዝበልዓ።እዞም eikenprocessierups ዝበሃሉ ዓይነት ኣባጨጎራ መብዛሕቲኡ ግዜ  ኣብ ገረብ ዝበ ኢዮም ዝርከቡ። እዞም ኣባጨጎራ ብሓብር ኮይኖም ንሓንቲ ገረብ ጠቕላላ ክቀልጥዋ ይኽእሉ ኢዮም። eikenprocessierups ዝበሃል ዓይነት ኣባጨጎራ ብነዊሕ ጻዕዳ ጸጉሩ ኢዩ ዝፍለጥ።እዞም ኣባጨጎራ ኣብ ጉንጊ ናይ ሓደ ገረብ ወይ ውን ኣብ ሓደ ርጉድ ዝበለ ጨንፈር ናይ ገረብ ኢዮም ዝነብሩ ማለት ልክዕ ከም ሰፈር ኣይ ሳርየት ኢዩ ዝመስል።
 እዚ bastaardsatijnrups ዝበሃል ዓይነት ጨጎራ ኣብ ሓደ እሻኽ ገረብ ናይ ገምገም ባሕሪ ፡ ቆጥቓጥ ፡ሲልዶርን ፡ ዝበ ፡በርከን ከምኡውን ናይ ፈረታት ገረብ ይነብሩ።እዞም ዓይነት ኣባጨጎራ ልክዕ ከምቶም eikenprocessierups ዝበሃሉ ዓይነት ኣባጨጎራ  ጸጉሪ ዘለዎም ኮይኖም ሓደ ዓይነት ጸገማት የምጽኡልካ።
ነዞም bastaardsatijnrups ዝበሃሉ ዓይነት ኣባጨጎራ ብምንታይ ንፈልጦም፡ ጸሊም ብናዊ ክሳብ ጸሊም ኣካላት ዘሎም ፡ነዊሕ ብጫ ብናዊ ጸግሪ ከምኡ ውን 2 ቀያሕቲ ጥብ ኣድጊ ዝመስላ ኣብ ሕቁኡ ኣለዎ።
 እንተደኣ እዞም  eikenprocessierups ወይ de bastaardsatijnrups ዝበሃሉ ዓይነት ኣባጨጎራ ኣብ ህዝባዊ ቦታ ርኢኻ ናብ ምምሕዳር ኣመልክት።