ኣብ መጋቢት ናይ ምምሕዳር ምርጫ ኣሎ

 ኣብ መጋቢት ኣብ መላእ ነዘርላንድስ ናይ ምምሕዳር ምርጫ ይካየድ  ኢዩ። ኣብ ሀምስተድ ተቐማጦ ኣብ ውሽጢ 3 መዓልቲ (14, 15ን 16 መጋቢትን) ናብቲ ድምጺ ክኸዱ ይኽእሉ ኢዮም። እቲ ናይ ድምጺ ሳጹናት ካብ 7፡30 ቅ.ቀ. ክሳዕ 21፡00 ድ.ቀ ክፉት ኢዩ።እቲ ውጽኢት ዕለት 16 መጋቢት ኪእወጅ እዩ። ስለዚ ኵሉ ሰብ ንኺመርጽ እኹል ኣጋጣሚ ኣለዎ ። ንሓደ ካብቶም ሕጹያት ፖለቲካዊ ሰልፊ ኢኻ እትመርጽ። ኣብ ሀምስተደ 7 ሰልፊ ኣብቲ ምርጫ ይሳተፉ ኣለዉ ።ንሳቶም  ድማ  Heemstede Burger Belang (HBB)፣ De vereniging voor Vrijheid en Democratie(VVD):Democraten 66 (D’66),GroenLinks (GL),Christen Democratisch Appel(CDA),De Partijvan de Arbeid(PvdA),SamenSterkHeemstede(SSH) ። ኵሎም እቶም ሰልፍታት ነቲ ኣብ ሀምስተደ ዝነበረ ህይወት ዝያዳ ዘሐጕስ ንምግባር ናይ ገዛእ ርእሶም ሓሳባት ኣለዎም ። ኣብዚ እቲ  ንዓኻ ዝያዳ ዝሰማማዕካ   ክትመርጽ ትኽእል ኢኻ። ከም ምኽሪ ።  ነታ ኣብ ምርጫ እትሕተም ጋዜጣ (https://www.heemstede.nl/verkiezingen/krant) ክትርእያ ትኽእል ኢኻ። ኵሎም እቶም ተሳተፍቲ ኣብዚ ምስ ፕሮግራሞም ኣለው ። ኵሉ ትዕዝብትታት ሓደ ብሓደ  ብሓጺር   መንግዲ  ኣብዚ ኣሎ። ድሕሪ እቲ ምርጫ ባይቶ 21 ኣማኸርቲ እታ ኸተማ ኺፍለጥ እዩ። ድሕሪኡ ኣየናይቲ ሰልፊ ዝበዝሑ ኣባላት ቤት ምኽሪ  እታ ከተማ ከምዘለዋ  ክፍለጥ ይከኣል።ድሕሪኡ ኣባላት ቤት ምኽሪ እታ ከተማ ነንሕድሕዶም ክዛረቡን ምስ መን ሓቢሮም ክዓዩ ከምዝኽእሉን ክፈልጡ ኢዮም።እዚ ድማ ጉጅለ ሰልፊ ይፈጥር እዚ ድማ ኣብ ዝቅጽል 4 ዓመት ኮለጅ ሀምስተደ (መንግስቲ) ይኸውን።እዞም ጉጅለታት እዚኣቶም ነቶም ሰበ-ስልጣን (ምስ ሚንስትራት ዝመሳሰል) ይህብዎም። ምስ ከቲባ ኮይኖም ድማ ኮለጅ ከንቲባን ሰበስልጣን ይምስርቱ።እቶም ሰበስልጣን ዘቅርብሎም ሰልፊ ብሓባር ናይ ምስራሕ ዘለዎ ጽሑፍ የቅርቡ።እዚ ድማ ነቲ ኣብ ዝቅጽል 4 ዓመት ክፍጸም ዝደሊዩ መደባት ዝሓዘ ኢዩ።ንኣብነት ኣብ ወሽጢ ከተማ ወይ ህንጻታት ዘለዎ ቦታ ዝለዓለ ፍጥነት ዘልዎ ምልክታት ምግባር:ናይ ቀለቤት  ጽርግያ ምግባር ፡ እኹል ኣባይቲ ምድላው  ከምኡውን ምዕቓብ ኣግራብ ኣብ ሀምስተደ የጣቃልል።
እዚኦም ኩሎም ናይ ዝሓለፈ ሰልፊ ዝነበሩ  መደባት ኢዮም።