ኣባይቲ ንሓደሽቲ መጻእቲ

ኣብ መወዳእታ ሓምለ ምምሕዳር ከተማ ሀምስተደ ኣብቲ ኣብ ስፖርትፓርክላን ዚርከብ መሐንበሲ ቦታ Groenendaal 23 ኮንተይነራት ኣባይቲ ተተኺሉ ኣሎ። እዚ ኣባይቲ እዚ ግዝያዊ ኮይኑ (እንይተነውሐ  9 ወርሒ ክጸኒሕ ኢዩ) ከምኡውን ንጽል ኰይኖም ንዝነብሩ  ተባሂሉ እተዳለወ ኢዩ። በዚ ኸምዚ ሄምስተደ ነቲ ኣብ ተር ኣፐል ዝነበረ ወጥሪ ንምንካይ ኣበርክቶ ኽገብር ተስፋ ንገብር ። ብጽበት ናይ ገዛ መኽንያት ድማ እቶም ናይ መንበሪ ፍቓድ እተቐበሉ ሰባት  ኣብቲ ካምፕ ንነዊሕ እዋን ክጽበዩ ይጉደዱ ኣለው  ። ከም ውጽኢት ናይዚ ኸኣ ኣብ ካምፕ ብዙሕ ቦታ ስለ ዘየለ ናብ ዓበይቲ ጸገማት ኢዩ ዝመርሕ።

ኣብቲ ኮንተይነር ዚብሃል ኣባይቲ 15 ንጽል ዝዀኑ መንእሰያት ቀዋሚ መንበሪ ኽሳዕ ዚረኽቡ መዕቈብን  ይረኽቡ እዮም። ናይ ሓባር መአከቢ ቦታ ዀይኑ ዜገልግል ቤት እውን ኣለዎም ። ኣብ ርእሲ እዚ 7 ንጽል መንእሰያት ሄምስቲደ (ካብ 27 ዓመት ንታሕቲ) ነቲ ዝተረፈ ኣባይቲ ኮንተይነር ክጥቀምሉ ዝኽሉ ኣሎ። ናይ እዚ ዕላማ ድማ  ኣብ ምትሕንፋጽ እቶም ስደተኛታት  ዘለዎም ግደን  ምስ ሄምስተደን ማሕበረሰብ ሄምስቲደን ንኽፋለጡን ኢዩ ዓቢ ታራ ይጻወት ኢዩ። እዚ ኸኣ ኣብ ሰሙን 4 ሰዓት ኣቢሉ እዩ ዚወስደሎም ።
እቶም ነዚ ዅነታት እዚ ዚሕዙ ሰባት ኣብ ውሽጢ ሰለስተ ሰሙን ንሽዱሽተ ሰሙን መእተዊ ብምግባር እዮም ዚጅምሩ ፣ ኣብኡ ኸኣ ኣብ ርእሲ ቛንቋ ነዘርላንድስ ብዛዕባ ስራሕ ጥዕናን ትምህርትን ሓበሬታ ኺረኽቡ እዮም ። ድሕሪኡ ነፍሲ ወከፍ ውልቀ – ሰብ ነየናይ መስርሕ ትምህርቲ ከም ዚስዕቦ ኺውሰን እዩ ።
ናይ ወለተኛታት ሰርሕተኛታት ሰኑይ ንግሆ ኣብ ሓደ ካብቲ ኣብ ስፖርትፓርክላን 16 ዝርከብ ኮንተይነር ኣባይቲ ምኽሪ ክህብ ኢዩ።