ናይ ቋንቋ ትምህርቲ (Taalsoos)

ከምቲ ኣብ ወርሒ ሓምለ ዝጸሓፍናዮ፣ እዚ ናይ ቋንቋ ትምህርቲ ሓደሸቲ ተሳተፍቲ ከም እንደጋና ክምዝግብ ምዃኑ ከነፍልጠኩም ንፈቱ። እወ እቲ ናይ  ኮሮና ሕግታት ተፈቲሑ ሰለ ዘሎ ናይ ቁጽሪ ገደብ የብሉን።ንኹሉ ሰብ ውሑስ ንምኳን ግን QR CODE ክህልወካ ጽቡቅ ኢዩ።ንሕና ግን ብጥብቂ ኣይንቀጻጸርን ኢና ባዕልካ ግን ሓለፍነት ወሲድካ ክህልወካ ኣለዎ።
ሓደ መዓልቲ መጺኻ ተሳተፍ ወይ ርኣዮ እሞ እንተ ፈቲኻዮ ኣብቲ ናይ  ግሩብ app ከነእትወካ።ኣብ Plein Blauw ኣብቲ ቀዳማይ ደብሪ ኣብ Plein 1 ኢዩ። ረቡዕ ንግሆ ካብ ሰዓት 10:15 ክሳብ 11፡30 ኢዪ።ካብ ሰዓት 10፡00 ናይ ሻሂን ቡኑን ግዜ ኢዩ።ኣብዚ ናይ ቋንቋ ክላስ እንታይ ኢና  ትገብር።እንተደኣ ናብ ዝሓለፈ ተመሊሲና ርኢና ዝተፈላለዩ ነገራት ክነርብ ወይ ክንድህስስ ንኽእል ኢና።
 ሰላም ቅነ