ታልሶስ ከመይ ይኸይድ ኣሎ?

ሕጂ ሰብ ኣብ ዕረፍቲ እዩ ዘሎ ።… 13 ሓምለ ናይ መወዳእታ ኣኼባ ቅድሚ ናይ ክረምቲ ዕረፍቲ እያ ነይራ ። ንኣሽቱ ቘልዑ ዘለወን ኣዴታት ናይ ምጽናሕ  ጸገም ምእንቲ ኸይህልወን ኣብዚ ዞባ እዚ ናይ ክረምቲ ቤት ትምህርቲ  ክፉት ኢዩ። ኮሮናን እቲ ምስኡ እተተሓሓዘ ስጕምትን ስለ ዝጠፍአ ሓሓሊፉ ብርቱዕ ህቦብላ ይናወጽ ሓድሓደ ግዜ ኸኣ ኣብ ሓደ ንግሆ 16 ቆልዑ ጥራይ ተሳተፍቲ ይኾኑ ኢዮም ። እቲ ዜሐጕስ ግና ክንሓስበሉ ዘሎና እተፈላለየ ንጥፈታት ኣሎ ፣ ነዚ ድማ ምስ ብዝሒ እቶም ጕጅለ ኽንለምዶ ንኽእል ኢና ። እንተዀነ ግን ጽቡቕ ጌርና እውን ምትዕርራይ ክንገብር ንኽእል ኢና ። ነቶም ተሳተፍቲ ብጕጅለ ኣፕሊኬሽን ገይሮም ይመጹ እንተ ዀይኖም ወይ እንተ ዘይኰይኖም ኣቐዲሞም ኪነግሩና ንሕተቶም ። ሓድሓደ ግዜ እቶም ተሳተፍቲ ሓደ ዓይነት ቋንቋን ንጥፈታትን ዘለዎም ንኣሽቱ ጕጅለታት ነዳሉ ኢና ። ሓድሓደ ግዜ ግን እቶም ‘ሕያዎት ኣወዳት’ ነቶም ነቲ ቛንቋ ኣጸቢቖም ዘይመልክዎ ሰባት መግለጺ ምእንቲ ኽህብዎም ደይ መደይ ኢልና ንዅሉ ደረጃታት ንሓዋውስ ኢና። ድሕሪኡ ብናይ ገዛእ ርእስኻ ቛንቋ ወይ ብተርጓሚ ምዝራብ ክልኩል እዩ! ጽቡቕ መልክዕ ከኣ ‘ካሁት’ ምግባር ኢዩ። ካብቲ ብኢንተርነት ትምህርቲ ኣብ ዚመሃረሉ ዝነበረ እዋን መምህሩ ዚሰምዖ ዝነበረ ወዲ ወደይ እየ ተማሂረ። ቅድሚ እቲ በዓል ንመወዳእታ ግዜ ኣብቲ ፕሮግራም ‘ኣካላዊ ምንቅስቓስ’ ገበርና ከመይሲ ሓሳብ ንሓሳብ ምልውዋጥ ካብ ምዝራብ ንላዕሊ ኢዩ። እቲ ዜገርም ከኣ እቶም ተሳተፍቲ እተፈላለየ ዓይነት ምግቢ ኣዳለዉ ።

ብሓባር ኴንና ምሉእ ሳጹን! ስለዚ እቲ ቐዳማይ ኣካላዊ ምንቅስቓስ ንጹር እዩ ነይሩ ፦ ሓደ ነገር ክንፈቱ ኸለና ብኢድና እንታይ ኢና እንገብር ? እዚ ኸኣ ኣብ ካልኦት ሃገራት ፈጺሙ እተፈልየ እዩ ! ንኣብነት ‘ዓሻ ኢኻ። እታ ‘ቫደር ያኮፕ’ ዘርእስታ መዝሙር ኣብ ኵለን ሃገራት (እንተ ወሓደ ናብ ታላሶስ ዝመጸ) ከም እትዝመር ትፈልጥዶ? በብተራ ብዅሉ ቛንቋታት በብተራ ንዝምር ነበርና ። ብዙሕ ኢና እንመሃር ።… ካብ ንሓድሕድኩም! ንዓኻ ገለ ነገር እንተ ዀይኑ ንምርኣይ ሓደ ንግሆ ኸተሕልፍ እንተ ደሊኻ ወይ ከኣ ‘እዚ ንዕኡ ገለ ነገር ኰይኑ ኢዩ ዝስምዓካ’ ኢልካ እትሓስቦ ሰብ ትፈልጥ እንተድኣ ዄንካ 31 ነሓሰ ክንምለስ ኢና። ከይተመዝገብካ ድማ መጺእካ ኽትርኢ ትኽእል ኢኻ። ረቡዕ ንግሆ ካብ 10.00 ቅ;ቀ ክሳብ 11፡30 ቅ:ቀ ኣብ  Plein blauw   ናይ ቤተንባብ ክካየድ ኢዩ።