ምፍናው ገለ ኣባላት ፕላትፎርም

 ናይ መወዳእታ ግዜ ርክብና  እዚ ፕላት ፎርም(Welkom  Heemstede,Platform for integration) ንኣርባዕተ ኣባላቱ ኣፋንዩ።
Ellen Bannink,Ingrid van de Kasteele, Liesbeth Mulder en Pim van Wonderen ኣብ ፕላትፎርም  ሀምስተደ ዝገብሩዎ ዝነበሩ ኣበርክቶ ብዝተፈላለየ መኽንያት ከቓርጽዎ ወሲኖም።
ኢለን ነዚ ወብሳይት ንምምዕባል  ኣብ ዝሓለፈ 6 ዓመታት ብዙሕ ግዜኣን ሓይላን ኣጥፊኣ ኢያ። ብተወሳኪ ድማ ምስ ኢንግሪድ ብምዃን ኣብዚ ናይ ተሳታፍነት መስርሕ ዓቢን ኣገዳሲን ታራ ተጻዊታ ኢያ። ብተወሳኪ ድማ ኣብ ኩሉ ዝግበር ንጥፈታት ናይ ፕላትፎርም ብሕጉስ መንፈስ ኢያ ትሳተፍ ነይራ።
 እዛ ናይ መወታእታ ንኢንግሪድ ውን ትምልከታ ኢያ መኽንያቱ ንሳ ንጥፈታት ናይዚ ፕላትፎርም ንምዕባይ ብግቡእ ተተባብዕ ነይራ ኢያ።ንሳ ንብዝሓት ካብዞም መንበሪ ፍቓድ ዘለዎም ሰባት ብኣካል ውን ትፈልጦምን ከም ናይ ቛንቋ ተሓጋጋዚት ኮይና ትሕግዞም ነይራ ኢያ። ንሳ ብዛዕባ እዚ ውን መጽሓፍ ጺሒፋ ኣላ።በቲ ሓደ ሸንኽ ውን ኢንግሪድ ኣብዚ ናይ ተሳታፍንነት መስርሕ  ዓቢን ኣገዳሲን ታራ ተጻዊታ ኢያ።
ሊሰበት 3 ዓመት ጥራይ ኢያ ገይራ ኣባል ናይዚ ፕላትፎርም ካብ ትኸውን እንተኾነ ግን ዓቢ ስም ገዲፋ ኢያ። ንሳ ብድሕሪ ናይ Taalsoos ኣብ plein 1 ብምኳን  ምስ በዓል ኢለንን ኢንግርድን ብሓበር ዓቢ ታራ ተጻዊታ ኢያ።ንሳ ኩሉ ግዜ ተወሳኺ ስራሕ ንምስራሕ ድልውቲ ኢያ ንኣብነት ናይ ኣኬባ ሰዓታት ምሓዝ ከምኡ ውን ተልእኾን ራኢን ናይ ፕላትፎርም ምምዕባል።
 ኣብ መወዳእታ ድማ ፒም ሰራሕተኛ ናይ ምምሕዳር ኮይኑ፣ግን ከኣ  ከም ተቀማጢ ሀምስተደ ኣባላ ናይዛ ፕላትፎርም ምዃን ኣገዳሲ ምዃኑ ተረዲኡ።ብተወሳኺ ድማ ፒም ኣብዚ ሀምስተደ ፍሉጥ ናይ ሳይክል ትምህርቲ ንሓደሽቲ መንበሪ ፍቓድ ዘለዎም ሰባት ዝህብ ኢዩ።እዚ ብኣካል ዝግበር ኣበርክቶ ኮይኑ ኣዝዩ ኣገዳሲ ኢዩ።
ኢለን፡ኢንግሪድ፡ሊስበት ከምኡ ውን ፒም ናይ ገዛእ ርእሶም መኽንያት ኣለዎም ካብዚ ወብሳይት ምውጽኦም ግን ድማ ምስ ሓደሽቲ መንበሪ ፍቓድ ዘለዎም ሰባት ርክብ ወይ ክነጥፉ ይደልዩ ኢዮም ኣብ ሀምስተደ እንተዘይኮይኑ ድማ ኣብ ፎርሽኾተን(Voorschoten) ከም ሊሰበት ዝኣመሰላ።ንኹሉ ዝገብርኩሞ ንኣርባዕተኹም ብጣዕሚ። ኣብ መጻኢኩም ጽቡቅ ዕደል ንምነየልኩም!
እዚ ብላትፎርም ከ? እዚ ብላትፎርም ኣብ WIJ Heemstede ቦታ ክረክብ ኢዩ።ተስፋ ንገብር ድማ ኣብዚ  ብዝበለጸ ነዞም ሓድሽቲ መንበሪ ፍቓድ ዝሓዙ ሰባት ልኽዕ ኣብ ገዝኦም ከምዘለው ክስምዖም ክንገብር።