ምስ ኣማኻሪ ጸዓት ዚግበር ዝርርብ


ኣብ ስግርና ኣማኻሪ ጸዓት ኣሎ። ኣብ ሀምስቲደ  ወለንተኛ ዀይኑ እዩ ዚዓዪ ። ሓደ ኣማኻሪ ጸዓት እንታይ እዩ ዚገብር ?
“ሓደ  ኣማኻሪ  ጸዓት ንጸዓት ብኸመይ ከም እትዋጽኣሉ ንምፍላጥ ምሳኻ ክዓዪ ኢዩ በዚ ኸምዚ ኸኣ ነቲ ናይ ጸዓት ወጻኢታትካ ከተዋህልሎ ትኽእል ኢኻ።” እዚ ንወነንቲ ቤት ጥራይ ድዩ ዜገድሰሎም ? “መብዛሕትኡ ኻባና ኽንበጽሕ ዚቐርበና ሕቶታት ካብ ወነንቲ ቤት እዩ ዚመጽእ።
ሓድሽ ቤት ዝዓደጉ ወይ ኬሐድሱ ዚደልዩ ወይ ከኣ በቲ እናወሰኸ ዚኸይድ ዘሎ ናይ ጸዓት ወጻኢታት ዚስምብዱ ሰባት ።
ኰይኑ ግና ገዛ እኳ እንተ ተኻረኻ ዝወሓደ ጸዓት ምእንቲ ኽትጥቀም ሕሱር መገድታት ክትጥቀም ትኽእል ኢኻ። ነዚ ድማ  ብርግጽ ፐርተፍልዮኻ ብምርኣይ  ተረጋግጾ ኢኻ!” ‘ናባና ምብጻሕ’ ኪበሃል ከሎ እንታይ ማለት እዩ? “ሽዑ ሓደ ናይ ጸዓት ኣማኻሪ ኣብ ወጻኢ ገዛ ‘ናይ ሙቐት ስእሊ’ እትወስድ ካሜራ ሒዙ ይመጽእ። ሽዑ ቤትካ ኣበይ ከፋት ወይ ነቓዕ  ከም ዘላዋ ኽትርኢ ትኽእል ኢኻ። ኣብ ክራይ ቤት ትነብር እንተደኣ ዄንካ ንናሕስኻ ወይ ንባይታኻ ኣይክትከላኸለሉን ወይ ኣብ ኵሉ ቦታ ዕጽፊ መብራህቲ ኣይትገጥምን ኢኻ። እንተዀነ ግን  tochtstrips, ledlampen  ኣብክንዲ gloeilampen, radiatorfolie, zelfs raamfolie  ብዙሕ ክትጥቅም ትኽእል ኢኻ . ንምዕዳግ ክቡር እኳ እንተ ዘይኰነ ሓደ ነገር ግን የምጽእ እዩ! ነቲ መሞቒ ብኸመይ ትሕዞ? ንኣብነት ኵሉ ሰብ ኣብ ቤት ትምህርቲ ኸሎ መደቀሲ ኽፍልታት ምሉእ መዓልቲ ይሞቕ ድዩ? ብኸመይ ኢኻ እትጥቀመሉ? ብሓቂ እምበኣር ናይ ንእሽቶ ለውጥታት ለውጢ ኼምጽእ ይኽእል እዩ ። በቲ ወብ ሳይት ኣቢልካ  ኽትሓትት ትኽእል ኢኻ። ወይ ከኣ ናብቲ ኣብ  Plein 1 ዚርከብ ድኳን ፖፕ-ኣፕ ክትመጽእ ትኽእል ኢኻ። (ኣብ ወብ ሳይት ሰዓታት ምኽፋት) ኣብኡ ኸኣ  እተፈላለየ ምኽርታት ክንህበካን ናውቲ ኸነርእየካን ንኽእል ኢና።” ንወናኒ ገዛ ወይ ንማሕበር ኣባይቲ እውን ንሕብሮም ኢና  ። “እወ ንምንታይ ከምኡ ዘይትብል? ኣብ እተፈላለየ ኣባይቲ ተመሳሳሊ ጸገም እንተ ኣጋጢሙካ ክትብድሆ ትኽእል ኢኻ። ክራይ ገዛ ኺውስኽ ዚኽእል እንተ ዀይኑ ብመጠን እዩ ዚቕጽል ።… ወነንቲ ኸኣ ኣብዚ መዳይ እዚ ምምሕያሽ እንተ ገይሮም ረድኤት ክረኽቡ ይኽእሉ ኢዮም።” ስለቲ ዝርርብኩም ኣዝየ አመስግነኩም ። ተስፋ እገብር ብስራሕ ትሑዛት ክትኮኑ።

 “ንሕና ድሮ ብስራሕ ትሑዛት ኢና! ስለዚ ኸኣ ኢና ዝያዳ መሳርሕቲ እነናዲ ዘለና።

ዝያዳ ሓበሬታ እንተ ደሊኻን እንተ ደሊኺን ኣብዚ ወብ ሳይት ተመልከቱ ፦
https://www.heemsteedsduurzamer.nl/