መዓልቲ ንጉስ 2022

ከም ናይ ንጉስ ዊለም ኣለክሳንደር ዝኣመሰለ ዜሐጕስ ዕለተ ልደት የልቦን ። ዳርጋ ዅሉ ሰብ ዕረፍቲ ኣለዎ ብዛዕባ ስድራ ቤት ንጉስ ዘሎካ ኣረኣእያ ብዘየገድስ ኵሉ ሰብ ዕረፍቲ ይደሊ እዩ ።… እቲ ድግስ እቲ ኸኣ ኣብዛ ዓመት እዚኣ እውን ኪቕጽል ይኽእል እዩ!
እዚ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ሊንክ ነቲ ኣብ ሀምስተድ እተገብረ ፕሮግራም የርኢ ።
https://www.heemstede.nl/meedenken-en-meedoen/voorlopig-programma-koningsdag-27-april-2022እቲ ንጉስ ዓመት ዓመት ኣብ ካልእ ከተማ ዕለተ ልደቱ የብዕል ። ኣብዛ ዓመት እዚኣ ድማ  ኣብ ማስትሪኽት ከኽብር ኢዩ ። እዚ ኣብ ተለቪዥን ክትርእዮ ትኽእል ኢኻ ።  ናጻ ዕዳጋ  ብፍላይ ኣብዚ ግዜ’ዚ ኣዝዩ  ውሩይ ኢዩ ። ኣብ ኵለን ገጠራትን  ከተማታትን ኣዚ ናይ ነጻ ዕዳጋ  ሓደ ኢዩ። ኣብ ሀምስተደ ኣብ ጥቓ  እቲ ናይ መሐንበሲ ኢዩ ዝካየድ። እቲ ዘየድልየካ ነገራት ባዕልኻ ኽትሸጦ ትኽእል ኢኻ ካልእ  ድማ ብሕሱር ክትዕድግ ትኽእል ኢኻ።  ዋላ ውን እትሸጦ ነገር እንተ ዘይብልካ ገንዘብ ክትረክብ ክትፍትን ትኽእል ኢኻ ማለት፣ ፍሉይ ብሽኮቲ (ምናልባት ካብታ ዝመጻእካላ ሃገር) ኣዳልዉ እሞ ሸጥዎ! ወይስ ኣብ መሳርሒ ሙዚቃ ኽትሰርሕ ትኽእል ኢኻ? ኣብ ናጻ ዕዳጋ ደው ኢልካ ሰባት ገንዘብ ምእንቲ ከቐምጥዎ ኣብ ቅድሜኻ ሳንዱቕ ኣቐምጥ።
እንተ ወሓደ…. ሙዚቃኻ ዚፈትዉ እንተ ዀይኖም ። እዚ በዓል እዚ መብዛሕትኡ ግዜ ህዝባዊ በዓል ኢዩ ናጻ ዕዳጋ ኸኣ ምስ ሰባት ዝራኸበሉ ቦታ ኢዩ። ከምኡ ግበር!