መዓልቲ ቅርሲ

 ዕለት 11 ን 12  መስከረም መዓልቲ ቅርሲ ዝከየደሉ መዓልቲ ኢዩ። ኣብ ሀምስተደን ሃርለምን ዝተፈላለየ  ናይ ቅርስታት  ቦታታት ዝብጹሑ ኣለው። ካብዚኦም ቡዙሓት ተኸፊቶም ክውዕሉ ኢዮም እቶም ካልኦት ዕጽዋት ኢዮም።
 ንኣብነት ኣብ ሀምስተደ፥Het Bakkershuisje, Berkenrode, Hartekamp, De vermaning, Huis te Manpad።
ኣብዚ ድማ ድሰ ዘብል ናይ ሳይክል ቅድድም ብታሪኻዊ ማሕበር ሀምስተደን – በነብሩክ ክካየድ ኢዩ።ኣብዚ ናይ ግድን ኣይኮንካን ብምልኡ ውድድር ክትሳተፍ።ኣብዚ ናብቲ ቅድምሕጂ በጽሕካዮ ዘይትፈልጥ ጥራይ ክትኸይድ ትኽእል ኢኻ።እቲ መንገዲ ወይ መስመር ኣብዚ ታሕቲ ዘሎ ሊንክ ብምጥዋቅ ክትረኽቦ ትኽእል ኢኻ።