ሀምስተደ ተሸይማ

ሀምስተደ በቲ ንጉሳዊ ዕቝባ ከልቢ በነቶም ምቕሉላት ኣኽላባት ካብ ነርላድ ተሸይማ ።
። ዳርጋ 10 ሚእታዊት ካብቶም ኣብ ሀምስተደ ዝነብሩ ሰባት ከልቢ ኣለዎም እዚ ኸኣ 3,000 ዝዀኑ ኣኽላባት ከም ዘለዉ ዘመልክት ኢዩ ።
ብዙሓት ወነንቲ ኣኽላባት ከም ዝብልዎ ሀምስተደ ጽቡቕ ቦታ ኣለዎ መኽንታቱ እቲ ናይ እግሪ ትጓዓዘሉ  ጫካ ኣዝዩ ደስ ዘብል ኢዩ! ‘Losloopgebied’ ተባሂሉ ዚጽዋዕ ዓብዪ ቦታ ኣሎ። ኣብቲ ኸባቢ ዚነብሩ ኣኽላባት ኪጐይዩን ኪዘናግዑን ስለ ዚፍቀደሎም እዚ ቦታ እዚ ንብዙሓት ኣኽላባትን ወነንቲኦምን ህቡብ እዩ። እተኸብበ ስለ ዝዀነ እቶም ኣኽላባት ኪሃድሙ ኣይክእሉን እዮም። ወትሩ ምስ ካልኦት ኣኽላባት እውን ይጻወቱ እዮም። ኣብ መንጎ ኣኽላባት ጥራይ ዘይኰነስ ኣብ መንጎ እቶም ዋናታት እውን ዕርክነት ይምስርት እዩ። ብዙሓት ሰባት ኣብ እተወሰነ ግዜ ብእግሮም ኪኸዱ ኸለዉ ንስኻ እውን መብዛሕትኡ ግዜ ምስ ሓደ ሰብ ኢኻ እትራኸብ ።ብመሰረት እቲ ኣኽላባት ዚከላኸሉሉ ቦታ እዚ ብናጻ ዚጐዓዘሉ ፍሉይ ቦታ ኣብ ምምሕዳር ከተማ ዓብዪ ተደመሮ እዩ። ብተወሳኺውን ሀምስተደ ብዛዕባ ምንካስ ናይ ከልቢ ቤት ትምህርቲ ብእግሪ ምኻድ ከምኡውን ናይ ከልቢ ግብሪ ብዛዕባ ምኽፋል ንጹር ፖሊሲ ኣለዋ ።
እዚ ኸኣ ኣብ ብዙሓት ወነንቲ ኣኽላባት እውን ህቡብ እዩ ። ብዙሓት ሰባት ግብሪ ድሙ ኸም ዘየልቦ የግዳስ ግብሪ ኸልቢ ኸም ዘሎ ገይሮም እዮም ዚሓስቡ ። ወነንቲ ኣኽላባት ነቲ ኣብ ኣፍ ደገ ጫካ ተንጠልጢሉ ዘሎ ብናጻ እተሰርሐ ቦርሳታት እውን ክጥቀሙ ይኽእሉ ኢዮም።ምምሕዳር ከተማ ሀምስተደ ነቲ ሽልማት ንምርካብ ውዕዉዕ ስምዒት ኣለዎ ። ኣየነይቲ ምምሕዳር ከተማ እያ ካብ ኵለን ንላዕሊ ምቕሉል ከልቢ ዘለዋ ኮይና ክትምረጽ? 13 ጥቅምቲ ንጹር ኪኸውን እዩ።